Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Román pro ženy - recenze

Román pro ženy - recenze

Roman

Michal Viewegh je dnes auto­rem, jemuž kaž­dé kniž­ní vyda­va­tel­ství ochot­ně vydá všech­no. Mezi námi je asi málo těch, kte­ří by se s oso­bou toho­to spi­so­va­te­le nese­tka­li. Každý z nás jis­tě četl něja­kou jeho kníž­ku, popří­pa­dě viděl něja­kou jeho kni­hu pře­ve­de­nou na fil­mo­vé plát­no...

Michalu Vieweghovi se však veli­ce úspěš­né fil­my Výchova dívek v Čechách a hlav­ně Báječná léta psa nelí­bi­ly a byl jejich fil­mo­vým zpra­co­vá­ním roz­trp­čen. Proto se roz­ho­dl pro dal­ší fil­mo­vou adap­ta­ci své kni­hy napsat také vlast­ní scé­nář. Dopředu podo­tý­kám, že jsem Román pro ženy neče­tl, tak­že srov­ná­ní kni­ha - film se ode mě nedo­čká­te.
Dopředu Vám také mohu říci, že ten­to film zda­le­ka nedo­sa­hu­je kva­lit pře­de­šlých vieweghov­ských adap­ta­cí. Román pro ženy začí­ná veli­ce pros­tě. Půvabná dív­ka Laura (hra­je ji sexy Slovenka Zuzana Kánocz, kte­ré Filip Renč obsa­ze­ním do toho­to fil­mu zaří­dil sluš­ný roz­jezd její fil­mo­vé kari­é­ry) jde ke své oblí­be­né kadeř­ni­ci. Už po pěti minu­tách je vám jas­né, kte­rá bije. Filip Renč se roz­ho­dl nato­čit kýčo­vi­tý film. A ten film tak od začát­ku taky vypa­dá. Herci v něm pře­hrá­va­jí, usmí­va­jí se, jsou hez­ky oble­če­ní, říka­jí frá­ze, kte­ré po chví­li vyšumí do prázd­na. Co je však milé, je fakt, že film si ani na nic seri­óz­ní­ho hrát nechce. Čili pokud půjde­te do kina s pře­hna­ným oče­ká­vá­ním, bude­te zkla­má­ni.
Ale pověz­me si ješ­tě něco k pří­bě­hu. Laura vyprá­ví svým kadeř­ni­cím o milen­cích své mat­ky, aby po chvil­ce pře­šla ke svým pří­te­lům, při­čemž u posled­ní­ho z nich – Olivera se zasta­ví­me. To, že se Laura k němu nako­nec vrá­tí, je těm bys­třej­ším z vás jas­né už od začát­ku, kdy Laura jede met­rem a uvnitř vidí pla­ká­ty s milost­ným dopi­sem vyzý­va­jí­cím Lauru k návra­tu (Viewegh kníž­ku napsal prá­vě v reak­ci na tyto milost­né dopi­sy, kte­ré se v met­ru sku­teč­ně obje­vi­ly, pama­tu­je­te si na ně?). Divák si však pro­jde jejich vztah hez­ky pěk­ně od začát­ku. Začneme dovo­le­nou v Tatrách, kam Laura odjíž­dí se svým pří­te­lem, kte­rý ji už pěk­ně nudí svý­mi neu­stá­lý­mi řeč­mi o mobi­lech.
U obě­da si všim­ne postar­ší­ho ele­gant­ní­ho muže, s kte­rým oči­ma flir­tu­je a všich­ni v sále už ví, kte­rá bije. Oliver se násled­ně s Laurou hod­ně sblí­ží, a to až tak blíz­ko, že se spo­lu vyspí v bytu Laury a její mat­ky. Jenže osud to tak chtěl a v bytě se ráno zne­na­dá­ní obje­ví Lauřina mat­ka, kte­rá ustr­ne v hrůz­ném zdě­še­ní, když zjis­tí, že si její dce­ra při­ved­la do bytu její­ho býva­lé­ho pří­te­le Pažouta (Pažout = Oliver). Komediální záplet­ka jak vyši­tá. Lauřina mat­ka Jana to ale, co se týče vzta­hů, také nemá leh­ké. Po před­cho­zích zku­še­nos­tech už navždy zane­vře­la na Čechy, ovšem odmí­tá i nápad­ní­ky z jiných zemí (jed­no­ho kvů­li tomu, že má rád zbra­ně, dal­ší­ho pro­to­že volil Bushe...). Janu taj­ně milu­je sou­sed Žemla, pro něhož jsou kaž­do­den­ní kuřác­ké výle­ty na bal­kón jedi­nou chví­li, kdy může s Janou pro­ho­dit pár slov.
Co říci k herec­kým výko­nům? Jak jsem řekl už na úvod, her­ci pře­hrá­va­jí a jejich výkon je pod­ří­zen scé­ná­ři fil­mu. Nemají moc pro­stor pro impro­vi­za­ci a říka­jí pře­dem nau­če­né věty.
Marek Vašut může ženám všech věko­vých kate­go­ri­ích v mno­ha scé­nách při­pa­dat neo­do­la­tel­ný a to samé pla­tí i pro Zuzanu Kánocz, to však s herec­kým umem nemá nic moc spo­leč­né­ho. Snad jen Simona Stašová vychá­zí z této tro­ji­ce o něco lépe. Milou roli dostal ve fil­mu Miroslav Donutil, jeho posta­va je ze všech postav ve fil­mu nej­o­prav­do­věj­ší. Pro zají­ma­vost, mini roli ve fil­mu dostal i Jan Svěrák, schvál­ně jest­li si ho všim­ne­te!
Závěrem snad jen shr­nout a struč­ně zhod­no­tit. Pokud se chce­te jít dívat na hod­ně barev­ný, úsměv­ný film, kde uvi­dí­te hez­ky oble­če­né smě­jí­cí se mla­dé lidi, jež netrá­pí žád­né sta­ros­ti, pak si u Románu pro ženy pří­jem­ně odpo­či­ne­te a uvol­ní­te se. Všechno je navíc pod­chy­ce­né poho­do­vou hud­bou (napří­klad Support Lesbians), kte­rá se fil­mem pro­lí­ná. Některé scé­ny jsou také cel­kem hez­ky nato­če­né (např. lyžo­vá­ní v Tatrách nebo „létá­ní“ na padá­ku – omluv­te mne, ale neznám pro toto správ­ný ang­lic­ký ter­mín). Sečteno a pod­tr­že­no je Román pro ženy napros­to ide­ál­ní oddychov­kou pro neděl­ní odpo­led­ne. Ničím víc být nechce, ničím víc není a nic víc od něj neče­kej­te.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,98151 s | počet dotazů: 209 | paměť: 52671 KB. | 14.06.2021 - 09:25:01