Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > ROLAND EMMERICH

ROLAND EMMERICH

ROLAND EMMERICH (režie, scé­nář, pro­duk­ce) je jed­ním z nej­ta­len­to­va­něj­ších a nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reži­sé­rů na svě­tě. Emmerich je absol­ven­tem mni­chov­ské tele­viz­ní a fil­mo­vé uni­ver­zi­ty. Jeho stu­dent­ský film The Noah’s Ark Principle zaha­jo­val ber­lín­ský fil­mo­vý fes­ti­val v roce 1984.

Emmerichovým posled­ním pro­jek­tem byl sní­mek Stonewall, dra­ma o neo­po­ko­jích v New Yorku v roce 1969. Snímek byl nato­čen v Montrealu a hlav­ní role ztvár­ni­li Jeremy Irvine a Jonathan Rhys Meyers. Film byl inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi a vyprá­ví o potyč­kách mezi gayi a poli­cií v New Yorku léta roku 1969, kte­ré ved­ly k dis­ku­zi o prá­vech homose­xu­á­lů.

V sou­čas­nos­ti Emmerich spo­lu se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem Deanem Devlinem vyví­jí dal­ší díl Hvězdné brá­ny, jejich fil­mo­vé­ho hitu z roku 1994. Na pro­jek­tu budou spo­lu­pra­co­vat s MGM a Warner Bros. a plá­nu­jí ten­to pro­jekt jako tri­lo­gii.

V létě roku 2013 při­šel do kin akč­ní film Útok na Bílý dům v hlav­ní roli s Channingem Tatumem, Jamie Foxxem a Maggie Gyllenhaalovou. Příběh násle­du­je poli­cis­tu, kte­rý má za úkol zachrá­nit život pre­zi­den­ta USA poté, co se polo­vo­jen­ská sku­pi­na zmoc­ní Bílého domu. Emmerich film reží­ro­val a pro­du­ko­val. James Vanderbilt k němu napsal scé­nář. V roce 2011 Emmerich reží­ro­val kon­tro­verz­ní sní­mek Anonymous, kte­rý se zabý­val teo­rií, že Shakespearovy hry napsal Edward de Vere, 17. hra­bě z Oxfordu. Filmových rolí se cho­pi­la Vanessa Redgraveová, Rhys Ifans a Joely Richardsonová.

Na kon­ci roku 2009 byl v kinech uve­den hit 2012, epic­ké dob­ro­druž­ství o glo­bál­ní kata­stro­fě, kte­rá způ­so­bí konec svě­ta. V tom­to trhá­ku si zahrál John Cusack, Chiwetel Ejiofor a Thandie Newton. Emmerich reží­ro­val a napsal scé­nář.

Emmerich také reží­ro­val, napsal a pro­du­ko­val 10,000 př. n. l. a Den poté. První jme­no­va­ný film byl uve­den do kin v roce 2008. Jedná se o fan­tas­tic­ký pří­běh o hrdi­no­vi, kte­rý poko­ří zlou říši, aby zachrá­nil svou lás­ku.

Den poté šel do kin v roce 2004. V hlav­ní roli se obje­vil Dennis Quaid a Jake Gyllenhaal, pří­běh násle­du­je kli­ma­to­lo­ga, kte­rý se sna­ží při­jít na způ­sob, jak zachrá­nit svět před glo­bál­ním otep­lo­vá­ním.

V roce 2000 Emmerich reží­ro­val Patriota, jehož pří­běh se ode­hrá­vá během ame­ric­ké vál­ky za nezá­vis­lost. Ve fil­mu hrál Mel Gibson, Heath Ledger a Joely Richardsonová. V roce 1994 Emmerich reží­ro­val kul­tov­ní hit Univerzální voják a po něm násle­do­va­la Hvězdná brá­na. Pak při­šly dva z nej­po­pu­lár­něj­ších akč­ních fil­mů všech dob: V roce 1996 Den nezá­vis­los­ti. Snímek vydě­lal přes 800 mili­o­nů dola­rů po celém svě­tě. Tento trhák zajis­til Emmerichovi pozi­ci jed­no­ho z nej­lep­ších reži­sé­rů v Hollywoodu. Nedlouho poté Emmerich reží­ro­val dal­ší holly­wo­od­ský trhák, Godzilla, při jeho výro­bě se zno­vu spo­jil se sce­náris­tou Deanem Devlinem. Ve fil­mu hrál Matthew Broderick, Jean Reno a Hank Azaria.

Kromě své prá­ce ve fil­mu a v tele­vi­zi, Emmerich vel­kou měrou při­spí­vá do mno­ha cha­ri­ta­tiv­ních orga­ni­za­cí, včet­ně kam­bodžské­ho Dětského fon­du a do Gay a lesbic­ké cen­t­ra v Los Angeles.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65069 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51635 KB. | 22.10.2021 - 05:14:30