Kritiky.cz > Recenze knih > Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Rok vedomeho zivota obalka webkopie

Gay Hendricks je auto­rem mno­ha knih s psy­cho­lo­gic­kou téma­ti­kou a jeho nejen spi­so­va­tel­ská kari­é­ra je už věru roz­kvet­lá. A s tou­to u nás zatím posled­ní vyda­nou kni­hou pus­til i u nás do svě­ta kro­mě mimo­řád­ně prak­tic­ké kni­hy také vel­mi zají­ma­vý pří­běh její­ho vzni­ku. Je totiž na přá­ní jed­né jeho čte­nář­ky a poslu­chař­ky, kte­rou potkal po jed­né ze svých besed. Ta paní ho totiž teh­dy požá­da­la, zda-li by nena­psal to všech­no, o čem mlu­ví, co píše, do něja­ké­ho prak­tic­ké­ho kalen­dá­ře, aby ona moh­la pěk­ně polo­pa­tě kaž­dý den si pře­číst něco, dru­hý den o něco víc a aby tak nějak postup­ně a bezbo­lest­ně vstře­ba­la to, zač jeho jako auto­ra obdi­vu­je. Gay Hendricks toho dne jen tak poký­val hla­vou a slí­bil, že to mož­ná udě­lá, nebo nad tím mini­mál­ně bude pře­mýš­let.

Uplynulo ješ­tě něko­lik let, ale nako­nec si na ten­to drob­ný nápad vzpo­mněl a oprav­du ho uve­dl v život. A oprav­du se to poved­lo, což může­me nyní posou­dit sami.

Výhody  - všech­ny!

Čtivý a prak­tic­ký text, snad­ná apli­ko­va­tel­nost do běž­né­ho živo­ta a nád­her­ný for­mát, kni­ha tak ako­rát do ruky a to jak svou veli­kos­tí, tak tloušť­kou, pro­to­že je cel­kem tlus­tá a tak ako­rát do ruky. Líbí se mi ten pocit, že mám v ruce oprav­du „špa­lek“, kte­rý má k těm 365 stra­nám, stej­ně jako je dnů v roce.

Témata se týka­jí vzta­hů, zdra­ví, uvě­do­mě­ní, orga­ni­za­ce času, nej­bliž­ší rodi­ny, sta­rých trau­mat, sexu, odha­lo­vá­ní skry­tých pří­čin vašich potí­ží apod… Nemusí se vás samo­zřej­mě dotý­kat všech­na téma­ta, ale čas od času vám může autor drnk­nout na bola­vou stru­nu. A tako­vý den je potom dvoj­ná­sob­nou výzvou. „Nedávno jsem v knihov­ně náho­dou potkal své­ho pří­te­le, kte­ré­ho jsem už něko­lik let nevi­děl. Šokovalo mě, jak moc se za tu dobu změ­nil. V dří­ve živém obli­če­ji měl str­ha­né rysy, vypa­dal úpl­ně vyčer­pa­ně a ve svých pět­a­tři­ce­ti půso­bil při­nejmen­ším o deset let star­ší, než jak jsem si ho pama­to­val. Řekl jsem mu, že si o něj dělám sta­ros­ti, a zeptal se ho, co mu je. Odpověděl, že měli se ženou nároč­nou man­žel­skou kri­zi, ale nako­nec se jim ji poved­lo vyře­šit. O tom jsem v duchu pochy­bo­val, a tak jsem se ho zeptal, jak to vyře­ši­li. Z jeho odpo­vě­di mě zamra­zi­lo u srd­ce. Svěřil mi, že pře­stal  mít vyso­ká oče­ká­vá­ní a roz­ho­dl se smí­řit s tím, jak to je, a nechtít víc. Dal jsem mu naje­vo, že tako­vé řeše­ní mi nepři­pa­dá moc šťast­né, a podotkl jsem, že vypa­dá, jako by ho něco trá­pi­lo a tíži­lo. „Je to moje roz­hod­nu­tí a sto­jím si za ním,“ ohra­dil se, oto­čil se ke mně zády a spěš­ně odchá­zel. Z jeho roz­hod­nu­tí mi bylo smut­no, ale pak jsem si uvě­do­mil, proč to tak pro­ží­vám: zřej­mě dělám nevě­dom­ky v někte­rých oblas­tech své­ho živo­ta to samé.“

Zřejmě dělá­me v mno­hých oblas­tech své­ho živo­ta to samé, co nám zrca­dlí naše oko­lí – to je asi nej­zá­klad­něj­ší infor­ma­ce, kte­rou jsem si z po pročte­ní kni­hy z celé­ho tex­tu vza­la. Je to o pří­kla­dech, o pře­mýš­le­ní. Gay Hendricks vás nau­čí pře­mýš­let o tom, co vidí­te, co cítí­te, a dávat to do sou­vis­los­tí a díky jim potom řešit akut­ní pro­blémy. Či se těm­to pro­blé­mům vyhnout.

Nevýhody – snad drob­né písmo!

Jedinou nevý­ho­dou, kte­rou na této kni­ze mohou někte­ří čte­ná­ři spat­řo­vat, je poměr­ně malé a drob­né písmo. Na dru­hou stra­nu pro kaž­dý den je tex­tu málo, je to zhru­ba jed­na strán­ka, kte­rá se pros­tě nějak pře­číst dá a stej­ně více bude šro­to­vat váš mozek při pře­mýš­le­ní nad tex­tem či při plně­ní děních úko­lů. Rozhodně to je více času, než půl­mi­nut­ka strá­ve­ná pře­čte­ním den­ní dáv­ky. Každý den námět na zamyš­le­ní, kaž­dý den son­da do živo­ta – vaše­ho? Někdy auto­ro­va, ale nako­lik se vlast­ně ve své pod­sta­tě liší naše živo­ty, vzo­ry se mož­ná neu­stá­le opa­ku­jí a tak mož­ná i vám se může stát něco podob­né­ho jako jemu.

O auto­ro­vi:

Gay Hendricks je psy­cho­log, spi­so­va­tel a odbor­ník v oblas­ti osob­ní­ho růstu a vzta­hů.  Se svou ženou Katie je auto­rem více než 35 knih v nichž vyu­ží­vá své boha­té zku­še­nos­ti pro­fe­so­ra pora­den­ské psy­cho­lo­gie. Vede worksho­py, pub­li­ku­je a je hos­tem v mno­ha tele­viz­ních pořa­dech (Oprah…) a na rádi­o­vých sta­ni­cích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing  SE, www.synergiepublishing.com, 2016


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […]
  • LaVey: Satanská bible9. května 2018 LaVey: Satanská bible Pod nutně zabarveným slovníkem autora se skrývá elementární příručka osobního psychologického rozvoje […]
  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]
  • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […]
  • Jak se zbavit emočního batohu?30. května 2019 Jak se zbavit emočního batohu? Občas se nám stane, že nás rozhodí bezvýznamné maličkosti. Tak to alespoň vypadá na první pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen maličkosti? Co když to je něco, co pro nás znamená […]
  • Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina!29. října 2016 Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina! Nene, ani tady není nic zadarmo. Konečně někdo, kdo se na to vše dívá vědecky a REÁLNĚ. Lidský mozek pracuje velmi mechanicky. A chemicky. A potřebuje ke své aktivaci, tedy i k pocitu […]
  • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
  • Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)18. dubna 2017 Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%) Kto z nás nezatúžil v živote po tom, aby bol v niečom úspešný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech predstavujeme, ale  po nejakom úspechu každý z nás túži. Autor knihy Matthew Syed […]
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]