Kritiky.cz > Recenze knih > Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití

Rok vedomeho zivota obalka webkopie

Gay Hendricks je auto­rem mno­ha knih s psy­cho­lo­gic­kou téma­ti­kou a jeho nejen spi­so­va­tel­ská kari­é­ra je už věru roz­kvet­lá. A s tou­to u nás zatím posled­ní vyda­nou kni­hou pus­til i u nás do svě­ta kro­mě mimo­řád­ně prak­tic­ké kni­hy také vel­mi zají­ma­vý pří­běh její­ho vzni­ku. Je totiž na přá­ní jed­né jeho čte­nář­ky a poslu­chař­ky, kte­rou potkal po jed­né ze svých besed. Ta paní ho totiž teh­dy požá­da­la, zda-li by nena­psal to všech­no, o čem mlu­ví, co píše, do něja­ké­ho prak­tic­ké­ho kalen­dá­ře, aby ona moh­la pěk­ně polo­pa­tě kaž­dý den si pře­číst něco, dru­hý den o něco víc a aby tak nějak postup­ně a bezbo­lest­ně vstře­ba­la to, zač jeho jako auto­ra obdi­vu­je. Gay Hendricks toho dne jen tak poký­val hla­vou a slí­bil, že to mož­ná udě­lá, nebo nad tím mini­mál­ně bude pře­mýš­let.

Uplynulo ješ­tě něko­lik let, ale nako­nec si na ten­to drob­ný nápad vzpo­mněl a oprav­du ho uve­dl v život. A oprav­du se to poved­lo, což může­me nyní posou­dit sami.

Výhody  - všech­ny!

Čtivý a prak­tic­ký text, snad­ná apli­ko­va­tel­nost do běž­né­ho živo­ta a nád­her­ný for­mát, kni­ha tak ako­rát do ruky a to jak svou veli­kos­tí, tak tloušť­kou, pro­to­že je cel­kem tlus­tá a tak ako­rát do ruky. Líbí se mi ten pocit, že mám v ruce oprav­du „špa­lek“, kte­rý má k těm 365 stra­nám, stej­ně jako je dnů v roce.

Témata se týka­jí vzta­hů, zdra­ví, uvě­do­mě­ní, orga­ni­za­ce času, nej­bliž­ší rodi­ny, sta­rých trau­mat, sexu, odha­lo­vá­ní skry­tých pří­čin vašich potí­ží apod… Nemusí se vás samo­zřej­mě dotý­kat všech­na téma­ta, ale čas od času vám může autor drnk­nout na bola­vou stru­nu. A tako­vý den je potom dvoj­ná­sob­nou výzvou. „Nedávno jsem v knihov­ně náho­dou potkal své­ho pří­te­le, kte­ré­ho jsem už něko­lik let nevi­děl. Šokovalo mě, jak moc se za tu dobu změ­nil. V dří­ve živém obli­če­ji měl str­ha­né rysy, vypa­dal úpl­ně vyčer­pa­ně a ve svých pět­a­tři­ce­ti půso­bil při­nejmen­ším o deset let star­ší, než jak jsem si ho pama­to­val. Řekl jsem mu, že si o něj dělám sta­ros­ti, a zeptal se ho, co mu je. Odpověděl, že měli se ženou nároč­nou man­žel­skou kri­zi, ale nako­nec se jim ji poved­lo vyře­šit. O tom jsem v duchu pochy­bo­val, a tak jsem se ho zeptal, jak to vyře­ši­li. Z jeho odpo­vě­di mě zamra­zi­lo u srd­ce. Svěřil mi, že pře­stal  mít vyso­ká oče­ká­vá­ní a roz­ho­dl se smí­řit s tím, jak to je, a nechtít víc. Dal jsem mu naje­vo, že tako­vé řeše­ní mi nepři­pa­dá moc šťast­né, a podotkl jsem, že vypa­dá, jako by ho něco trá­pi­lo a tíži­lo. „Je to moje roz­hod­nu­tí a sto­jím si za ním,“ ohra­dil se, oto­čil se ke mně zády a spěš­ně odchá­zel. Z jeho roz­hod­nu­tí mi bylo smut­no, ale pak jsem si uvě­do­mil, proč to tak pro­ží­vám: zřej­mě dělám nevě­dom­ky v někte­rých oblas­tech své­ho živo­ta to samé.“

Zřejmě dělá­me v mno­hých oblas­tech své­ho živo­ta to samé, co nám zrca­dlí naše oko­lí – to je asi nej­zá­klad­něj­ší infor­ma­ce, kte­rou jsem si z po pročte­ní kni­hy z celé­ho tex­tu vza­la. Je to o pří­kla­dech, o pře­mýš­le­ní. Gay Hendricks vás nau­čí pře­mýš­let o tom, co vidí­te, co cítí­te, a dávat to do sou­vis­los­tí a díky jim potom řešit akut­ní pro­blémy. Či se těm­to pro­blé­mům vyhnout.

Nevýhody – snad drob­né písmo!

Jedinou nevý­ho­dou, kte­rou na této kni­ze mohou někte­ří čte­ná­ři spat­řo­vat, je poměr­ně malé a drob­né písmo. Na dru­hou stra­nu pro kaž­dý den je tex­tu málo, je to zhru­ba jed­na strán­ka, kte­rá se pros­tě nějak pře­číst dá a stej­ně více bude šro­to­vat váš mozek při pře­mýš­le­ní nad tex­tem či při plně­ní děních úko­lů. Rozhodně to je více času, než půl­mi­nut­ka strá­ve­ná pře­čte­ním den­ní dáv­ky. Každý den námět na zamyš­le­ní, kaž­dý den son­da do živo­ta – vaše­ho? Někdy auto­ro­va, ale nako­lik se vlast­ně ve své pod­sta­tě liší naše živo­ty, vzo­ry se mož­ná neu­stá­le opa­ku­jí a tak mož­ná i vám se může stát něco podob­né­ho jako jemu.

O auto­ro­vi:

Gay Hendricks je psy­cho­log, spi­so­va­tel a odbor­ník v oblas­ti osob­ní­ho růstu a vzta­hů.  Se svou ženou Katie je auto­rem více než 35 knih v nichž vyu­ží­vá své boha­té zku­še­nos­ti pro­fe­so­ra pora­den­ské psy­cho­lo­gie. Vede worksho­py, pub­li­ku­je a je hos­tem v mno­ha tele­viz­ních pořa­dech (Oprah…) a na rádi­o­vých sta­ni­cích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing  SE, www.synergiepublishing.com, 2016


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...