Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rok ve Svatojánu

Rok ve Svatojánu

Rok

„Láska k byli­nám jde ruku v ruce v důvě­rou v ně. Bylináře nena­pad­ne pou­žít na řez­nou ránu jodo­vou tink­tu­ru a anti­bi­o­tic­kou mast, sáh­ne po jitro­ce­li a ví, že jeho pora­ně­ní bude do dvou dnů zaho­je­né. Při bod­nu­tí vče­lou nepo­u­ži­je mast z lékár­ny, ale potře kůži roz­kro­je­nou cibu­lí. Zkrátka v bylin­ky má plnou a opráv­ně­nou důvě­ru. Takovou důvě­ru ale z knih nevy­čte­te, musí­te ji zís­kat vlast­ní zku­še­nos­tí. Tato kni­ha má za cíl navna­dit vás, poslat vás ven, do pří­ro­dy a za pozná­ním. To ostat­ní už je na vás,“ před­sta­vu­je Eva Francová svo­ji novou pub­li­ka­ci Rok ve Svatojánu, kte­rá vychá­zí v nakla­da­tel­ství Motto.

Během něko­li­ka málo měsí­ců se stal blog výtvar­ni­ce a foto­gra­f­ky na vol­né noze Evy Francové feno­mé­nem.  Ze záli­by ve foce­ní vyply­nu­la záli­ba ve vaře­ní – to, co Eva Francová ve své kuchy­ni v Podkrkonoší uva­ři­la, to vyfo­to­gra­fo­va­la a umís­ti­la na soci­ál­ní síť. K fotkám zača­la při­dá­vat recep­ty, sem tam něja­kou radu o sou­ži­tí s pří­ro­dou a odtud byl jen prv­ní krů­ček ke kníž­ce Kuchařka ze Svatojánu. Brzy po prv­ním díle násle­do­val dru­hý a tře­tí, mezi­tím v roce 2015 Svatojánský tarot a letos Knížka Rok ve Svatojánu, jakési dovr­še­ní před­cho­zí­ho sna­že­ní – jako by si u pře­de­šlých knih autor­ka zkou­še­la, jak fun­gu­jí jed­not­li­vé čás­ti samo­stat­ně, než je spo­jí v kom­pakt­ní celek.

V kni­ze Rok ve Svatojánu nalez­ne­te nejen recep­ty, ale i poví­dá­ní o zahra­dě, domác­nos­ti, byli­nách a ritu­á­lech. Staré prav­dy jsou při­způ­so­be­ny dneš­ní době a s tro­chou vaše­ho sna­že­ní vám pomo­hou udě­lat ve vaší domác­nos­ti jeden oby­čej­ně neo­by­čej­ný rok, kte­rý doká­že v dneš­ní pře­tech­ni­zo­va­né a uspě­cha­né době pře­kva­pit. Stejně jako sama kníž­ka. Věděli jste tře­ba, že roč­ní doby neby­ly vždyc­ky čty­ři, že naši před­ko­vé roz­dě­li­li rok na osm obdo­bí a kaž­dé z nich začí­na­lo v den něja­ké­ho křes­ťan­ské­ho svát­ku? A že děle­ní roku na Pozimek, Jaro, Podletí, Léto, Poletí, Podzimek, Předzimu a Zimu je při­ro­ze­něj­ší než to dneš­ní a uží­va­lo se ješ­tě kon­cem 19. sto­le­tí? A víte, že dří­ve nový den počí­nal niko­li od půl­no­ci, jak je tomu dnes, ale od zápa­du slun­ce? „Proto tře­ba Mikuláš s čer­tem cho­dí stra­šit děti už v před­ve­čer svát­ku a Štědrým dnem osla­vu­je­me vlast­ně Ježíškovy naro­ze­ni­ny už večer před tím.“

Přestože autor­ka říká, že děle­ní na osm „roč­ních obdo­bí“ je při­ro­ze­něj­ší, svo­ji kni­hu dělí na čty­ři kapi­to­ly – Jaro, Léto, Podzim, Zima.  Hlavní slo­vo v pub­li­ka­ci mají bylin­ky a jejich uži­tí. Vždy ke kon­ci kapi­to­ly je povyprá­vě­no o hlav­ních zvy­cích a tra­di­cích (v pří­pa­dě Jara o Prvním Máji a Valpuržině noci, v pří­pa­dě Léta o Dožínkách, v kapi­to­le Podzim si pře­čte­te o Samhainu, Dušičkách a slav­nos­ti Všech sva­tých a v Zimě o osla­vách nové­ho roku, Imbolci a Hromnicích. Ke kon­ci kapi­to­ly najde­te něko­lik recep­tů, váží­cích se výbě­rem suro­vin k dané­mu roč­ní­mu obdo­bí.

Rok ve Svatojánu je pro­pra­co­va­ná pub­li­ka­ce, zají­ma­vá tex­to­vě i pro­ve­de­ním – ilu­stra­ce a foto­gra­fie si Francová při­pra­vi­la do kni­hy sama. Rok ve Svatojánu vybí­zí k zamyš­le­ní, zasta­ve­ní a obra­tu k pří­ro­dě a tra­di­cím, i když nikterak násil­ně.


Rok ve Svatojánu. O zahra­dě, bylin­kách, ritu­á­lech a dob­rém jíd­le
Autor: Eva Francová
Ilustrace: Eva Francová
Žánr: Hobby lite­ra­tu­ra pro dospě­lé
Rok vydá­ní: 2017
Počet stran: 345
Nakladatelství: Motto
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Albatros Media

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70070 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53263 KB. | 02.12.2021 - 23:28:21