Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Rok stromů - celoroční program pro MŠ

Rok stromů - celoroční program pro MŠ

rok stromu

Máte rádi stro­my? Jste uči­tel­ka a hle­dá­te zají­ma­vé inspi­ra­ce pro akti­vi­ty s dět­mi? Pracujete v mateř­ské ško­le? Pokud jste ale­spoň 1x odpo­vě­dě­li ano, je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám. Vladimíra Ottomanská je autor­kou kni­hy Rok stro­mů a pro­ve­de vás růz­ný­mi stro­my, kte­ré se v lese nachá­zí. 

Kniha obsa­hu­je cel­kem 10 tema­tic­kých cel­ků, 10 stro­mů, kte­ré jsou detail­ně roz­pra­co­va­né do roč­ní­ho plá­nu akti­vit uči­te­lek v mateř­ské ško­le. Autorka tuto kni­hu vytvo­ři­la spo­leč­ně s dět­mi. Vše, co je v této meto­dic­ké pří­ruč­ce obsa­že­no spo­leč­ně s dět­mi pro­ži­la, vytvo­ři­la, upek­la, zacvi­či­la, vypěs­to­va­la a zazpí­va­la. Každý měsíc se ve škol­ce věno­va­la jed­no­mu stro­mu tak, aby byl napl­něn rám­co­vě vzdě­lá­va­cí pro­gram ve všech jeho oblas­tech. Vydejte se spo­leč­ně s Aničkou a Honzíkem na dob­ro­druž­nou ces­tu lesem, poznej­te všech­ny stro­my i z jiné strán­ky, vší­mej­te si jejich vlast­nos­tí, i to jak vypa­da­jí.

Každý tema­tic­ký celek obsa­hu­je infor­ma­ce o daném stro­mu, bás­nič­ky, pohád­ku, námě­ty na dal­ší akti­vi­ty, poví­dá­ní s dět­mi, tvo­ře­ní i cvi­če­ní. Dále jsou zde k dis­po­zi­ci názvy pís­ni­ček, kte­ré se k dané­mu stro­mu pojí, pří­slo­ví, tipy na výle­ty a závě­reč­ná  reflexe, co se děti nau­či­ly a co si zapa­ma­to­va­ly.

Jaké stro­my autor­ka do své meto­dic­ké pří­ruč­ky zařa­di­la?  Především sta­rý dub, silá­ka kašta­na, kou­zel­nou lís­ku, jed­lič­ku, mod­řín, jasan, bílou bří­zu, vrba, javor a lípu. Publikace je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, i 1. tříd, či rodi­čům a pra­ro­di­čům před­škol­ních dětí. Tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku jsem s vel­kou rados­tí oče­ká­va­la a moc se na ní těši­la. Jelikož mám od této autor­ky kni­hu Když se řek­ne ROZCVIČKA, věři­la jsem, že bude stej­ně báječ­ná. Tato kni­ha mě roz­hod­ně nadchla, moc se mi líbi­la. Obsahové zamě­ře­ní je skvě­lé, for­mál­ní strán­ka kni­hy je pře­hled­ná, psa­ná sro­zu­mi­tel­ně, detail­ně roz­pra­co­va­ná, s milý­mi ilu­stra­ce­mi Patricie Koubské, kte­ré mám moc ráda a urči­tě je vyhle­dá­vám. Každý strom, kte­rý autor­ka uved­la, roz­pra­co­va­la oprav­du s vel­kou peč­li­vos­tí. Nejvíce mě zau­ja­lo vyprá­vě­ní o bílé bří­ze, kte­rá je sym­bo­lem svět­la, čis­to­ty, svě­žes­ti a nadě­je. Mám jí totiž moc ráda. Dále také poví­dá­ní a akti­vi­ty o starém dubu, kte­rý je sym­bo­lem síly, mohut­nos­ti a dlou­ho­vě­kos­ti.

Velké pozi­ti­vum této kni­hy vidím v tema­tic­kém zamě­ře­ní stro­mů jako tako­vém. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té, aby děti zvládly poznat stro­my v pří­ro­dě. Les je totiž podob­né spo­le­čen­ství. Je v něm zají­ma­vá nesou­ro­dost, kte­rá je svým způ­so­bem moc krás­ná a podob­ná tří­dě dětí v mateř­ské ško­le.

Ukázka z kni­hy:

Strom

Stojí, sto­jí v lese strom,

hle­dí do dale­ka.

„Mami“ volám, „to je on!

Strom, kte­rý tu čeká.“

 

Čeká na mne celé dny,

aby mi dal sílu,

spl­nil moje dět­ské sny, vyča­ro­val vílu.

 

Vílu, leh­kou jako dech,

kte­rá tan­čí v lese.

Vílu, kte­rou kaž­dý strom

v koru­ně si nese.

 

Stojí, sto­jí v lese strom,

pro kaž­dé­ho jeden.

sto­jí klid­ně, nehnu­tě,

ať je žár či leden.

Několik slov o autor­ce:

Vladimíra Ottomanská vystu­do­va­la před­škol­ní a spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a také FTVS. Řadu let půso­bi­la jako uči­tel­ka MŠ a v sou­čas­né době je ředi­tel­kou MŠ Ottománek. Také je lek­tor­kou hatha jógy pro dospě­lé. V Portále vyšla její kni­ha Když se řek­ne ROZCVIČKA.

 

  • Autor: Vladimíra Ottomanská
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2020, Portál, Praha
  • Počet stran: 109
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1658-2

Foto: Nakladatelství Portál s. r. o.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05130 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53917 KB. | 29.07.2021 - 20:58:58