Kritiky.cz > Filmové recenze > Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %

Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %

SWNahl

Tak jako v loni při­šel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepat­ří do plno­hod­not­né­ho pří­bě­hu. Je to spin-off, kte­rý spo­ju­je tře­tí a čtvr­tý díl. Příběh o prv­ním „Darebákovi“ (Roque), kte­rý zachrá­ní pře­da­le­kou gala­xii a ukrad­ne Impériu plá­ny Hvězdy smr­ti.

Od mezi-filmu jsem oče­ká­val kva­li­tu, jak od Star Wars, ne moc hor­ší než prv­ní pro­klí­na­ný díl. Temný pří­běh, kte­rý nebu­de jenom o síle a sou­bo­ji tem­né a svět­lé stra­ny.

Bohužel se film vůbec nepo­ve­dl, ke kaž­dé posta­vě nezís­ká­me vztah, kte­rý by měl fanouš­ky zaujmout. Příběh o lou­pe­ži plá­nů by se dal urči­tě pojmout  lépe.

Začneme reži­sé­rem, Gareth Edwards nato­čil před Star Wars pou­ze něko­lik fil­mů. Udělal si jmé­no na Godzille, a tak pro­du­cen­ti dou­fa­li, že se poda­ří se šikov­ným reži­sé­rem nato­čit úspěš­ný film. Bohužel se mu, pod tíhou slav­né znač­ky, veš­ke­rá prá­ce roz­padla, půl roku před pre­mi­é­rou bylo nut­né se zno­va sejít a doto­čit něko­lik desí­tek scén. Nebylo to jenom něko­lik scén, bylo to pár týd­nů natá­če­ní, kte­ré bohu­žel jsou v kině vidět.

Hvězdy Hollywoodu měli film dovést k úspě­chu, a tak byli do fil­mu obsa­ze­ni Mads Mikkelsen a  Forest Whitaker. Ke dvě­ma herec­kým mata­do­rům se ješ­tě při­da­la mla­dá herec­ká hvězda - Felicity Jones (jde o fil­mu k fil­mu). Obsazení hvězda­mi a mla­dý­mi her­ci nedo­ká­za­lo film kva­li­ta­tiv­ně posu­nout. A to se obje­vi­lo i pár cameí – napří­klad C-3P0 a R2-D2 si můžou odškrt­nout už 7. film.

Určitě část z neú­spě­chu sto­jí i na scé­náris­tech, dvo­ji­ce, Chris Weitz a Tony Gilroy, nevy­tvo­ři­la žád­ný pořád­ný pří­běh. Možná, že na papí­ře vypa­da­jí scé­ny dob­ře, ale ve fil­mu bylo mno­ho věcí z dia­lo­gů zdlou­ha­vých. Nezachránily to ani akč­ní scé­ny, na zemi byly straš­ně nepře­hled­né a ve vesmí­ru zase cha­o­tic­ké.

Film není také jenom o her­cích a sta­rých ana­lo­go­vých tri­cích. Bohužel CGI došla až tak dale­ko, že se ve fil­mu obje­ví už dáv­nou zemře­lí her­ci. Nebudu spo­i­le­ro­vat, může­te si domys­let, když je to pří­běh o Hvězdě smr­ti a o taj­ných plá­nech.

Nápad vytvo­řit reál­né her­ce z CGI bohu­žel neschva­lu­ji, stá­le je totiž vidět jejich digi­tál­nost. Ke tvor­bě vůbec nepo­zva­ly Andy Serkise. Musím i vel­mi zkri­ti­zo­vat podá­ní  Darth Vadera. V návaz­nos­ti na násle­du­jí­cí díly, kde je hlav­ní zápor­nou posta­vou a je poznat i dle chůze, tak je pros­tě vidět, že jej hra­je o dost mlad­ší herec, pro kte­ré­ho je cha­rak­te­ris­tic­ká mršt­ná a ply­nu­lá chůze. Nezachrání to ani posled­ní akč­ní scé­na, kte­rá z fil­mu pří­mo vyční­vá. Zachránil to ale­spoň James Earl Jones.

Myslel jsem si, že skla­da­tel (Michael Giacchino) doká­že povznést film do sne­si­tel­ných výšin. Hudba k úvod­ním zábě­rům se mi líbi­la, ale dál to byla pros­tě nuda, kte­rá neza­ne­cha­la žád­né vzpo­mín­ky v porov­ná­ní se skla­da­te­lem, kte­rý Star Wars sklá­dá posled­ních 40 let.

Je to pros­tě pro­pa­dák. Režisérovi se film roz­pa­dl pod ruka­ma a ani dotáč­ky nic neza­chrá­ni­ly. Ostatní díly série Star Wars jsou o dost lep­ší, přes­to­že se v nich tře­ba obje­vil vel­mi pro­klí­na­ný Jar Jar Binks. Očekávaní, že by to mohl být jiný, ale přes­to dost dob­rý, film se mi nespl­ni­lo. Režisér pros­tě není ani ruti­nér, kte­rý umí nato­čit film prů­měr­ně. Po Godzzile jsem mu dával šan­ci, ale prav­dě­po­dob­ně jeho slav­né doby zača­ly i skon­čí s japon­skou pří­še­rou.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […]
  • Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH FELICITY JONES (Jyn Erso) se divákům zapsala do povědomí zejména svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý globus nominovanou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve filmu Jamese Marshe […]
  • Rogue one16. prosince 2016 Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé přetáčky, a tak se mnoho scén z teaseru nedostalo do finálního sestřihu. Přinášíme 12 fotek, které […]
  • Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Rogue One: Star Wars Story, který je prvním z nové série samostatných filmů ze světa Star Wars, jenž fanoušci znají […]
  • Rogue One: A Star Wars Story Trailer #213. října 2016 Rogue One: A Star Wars Story Trailer #2 Podívejte se na trailer a screeny z nejnovějšího traileru Rogue One: A Star Wars Story. Trailer na TraileryCesky.net.
  • Rogue One: Star Wars Story12. srpna 2016 Rogue One: Star Wars Story Podívejte se na screeny z nejnovějšího Traileru z dalšího dílu Star Wars - Rogue One: Star Wars Story. Celý Trailer na TraileryCesky.net.
  • ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer7. dubna 2016 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer Screeny z nejnovější Traileru ze světa Star Wars. Celý Trailer na TraileryCesky.net!
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […]
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]