Kritiky.cz > Speciály > Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

SWStory

FELICITY JONES (Jyn Erso) se divá­kům zapsa­la do pově­do­mí zejmé­na svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý glo­bus nomi­no­va­nou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve fil­mu Jamese Marshe Teorie vše­ho. Snímek inspi­ro­va­ný paměť­mi Jane Hawkingové Cesta do neko­neč­na: Můj život se Stephenem popi­su­je milost­ný pří­běh Stephena Hawkinga, stu­den­ta kos­mo­lo­gie na uni­ver­zi­tě v Cambridge, a Jane Wilde, stu­dent­ky umě­ní, kte­rá se do něj v šede­sá­tých letech během vyso­ko­škol­ských stu­dií zami­lo­va­la.

            Záhy poté zís­ka­la Jones hlav­ní role hned v něko­li­ka fil­mech včet­ně sním­ku Rogue One: napří­klad ve fil­mu InfernoTomem Hanksem, kte­rý celo­svě­to­vě během dvou týd­nů od uve­de­ní do kin v říj­nu toho­to roku vydě­lal přes 100 mili­o­nů dola­rů, či ve fil­mu Volání netvo­ra: Příběh živo­ta, kte­rý momen­tál­ně budí vel­kou pozor­nost u kri­ti­ky a kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru 23. pro­sin­ce toho­to roku.

            Mezi její před­cho­zí fil­my pat­ří napří­klad sní­mek Vášeň mezi řád­ky, popi­su­jí­cí pří­běh taj­né milen­ky Charlese Dickense, ve kte­rém si zahrá­la spo­leč­ně s Ralphem Fiennesem, jenž film také reží­ro­val, dra­ma Ruperta Goolda Pravdivý pří­běhJonahem Hillem a Jamesem Francem, sní­mek Breathe In, na kte­rém zno­vu spo­lu­pra­co­va­la s reži­sé­rem Drakem Doremusem, a sní­mek Marca Webba The Amazing Spider-Man 2Andrew GarfieldemEmmou Stone.

            DIEGO LUNA (Cassian Andor) se mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku před­sta­vil svou rolí v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném sním­ku Mexická jíz­daGaelem Garciou Bernalem v režii Alfonso Cuaróna.

            Svou pro­fe­si­o­nál­ní herec­kou kari­é­ru zahá­jil na diva­del­ních prk­nech již v sed­mi letech a na tele­viz­ních obra­zov­kách debu­to­val ve dva­nác­ti letech v seri­á­lu El Abuelo Y Yo, aby se poslé­ze v diva­dle obje­vil napří­klad ve hře De Pelicula, La Tarea (na moti­vy stej­no­jmen­né­ho sním­ku Jaime Hurnberta Hermosilla), ve hře Comedia Clandtina či ve hře El Cantaro Roto, za kte­rou zís­kal v sezó­ně 1996-1997 cenu Masculine Revelation Award od Asociace diva­del­ních recen­zen­tů. Pod režij­ním vede­ním Antonio Serrana (Sexo, Pudor y Lagrimas) si zahrál ve hře Sabiny Berman Moliére. Byl pro­du­cen­tem Kompletního díla Williama Shakespearea v Mexiku, za což zís­kal od Asociace diva­del­ních recen­zen­tů v sezó­ně 2001-2002 cenu za nej­lep­ší kome­di­ál­ní herec­ký výkon. Luna sla­vil na diva­del­ních prk­nech také vel­ké úspě­chy jakož­to pro­du­cent a herec ve hře Johna Malkoviche The Good Canary.

            Snímek Cesar Chavez, Diegův ang­lic­ky mlu­ve­ný režij­ní debut, měl ve Spojených stá­tech pre­mi­é­ru v roce 2014. Ve fil­mu si zahrá­li Michael Peňa, America Ferrera, Rosario DawsonJohn Malkovich. Jeho chys­ta­ný režij­ní počin Mr. Pig měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2016 a zahrá­li si v něm Danny GloverMaya Rudolf. Jeho fil­my pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Canana, kte­rou Luna zalo­žil se svý­mi part­ne­ry Gaelem Garciou BernalemPablo Cruzem v roce 2005. Podařilo se jí vypra­co­vat se na pozi­ci nej­vý­znam­něj­ší fil­mo­vé a tele­viz­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti v Latinské Americe a násled­ně expan­do­vat do Spojených stá­tů, aby tak dále roz­ší­ři­la svůj dosah a mož­nos­ti tvor­by děl, kte­rá latin­sko­a­me­ric­kou tema­ti­ku při­bli­žu­jí mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku. Canana ote­ví­rá dve­ře novým talen­tům – herec­kým, sce­náris­tic­kým i režij­ním – jejichž tvor­ba doká­za­la zaujmou mezi­ná­rod­ní pub­li­kum fil­my, jež nabí­ze­jí svě­ží pohled na Latinskou Ameriku. Luna je také spo­lu­ma­ji­te­lem reklam­ní spo­leč­nos­ti Gloria se síd­lem v Los Angeles.

            BEN MENDELSOHN (Orson Krennic) je kri­ti­kou veli­ce uzná­va­ný herec a drži­tel řady oce­ně­ní, kte­rý před nedáv­nem zís­kal cenu Emmy v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za svůj výkon v seri­á­lu sta­ni­ce Netflix Bloodline. Za svou roli v prv­ní sezó­ně toho­to seri­á­lu byl také nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a na cenu Critics Choice. V roce 2013 obdr­žel cenu British Independent Film Award za svůj výkon ve fil­mu Davida Mackenzieho Hvězda kri­mi­ná­lu.

            V roce 2010 si Mendelsohn zahrál po boku Guye Pearce ve veli­ce úspěš­ném sním­ku Davida Micholda Království zvěr­stev (jenž zís­kal na fes­ti­va­lu Sundance cenu poro­ty). Jeho herec­ký výkon v tom­to sním­ku mu vyne­sl také obě nej­vý­znam­něj­ší aus­tral­ské fil­mo­vé ceny – cenu AFI a cenu IF v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon v hlav­ní roli.

            Po svém výji­meč­ném výko­nu v Království zvěr­stev se mu poda­ři­lo zís­kat tři význam­né role ve vel­mi úspěš­ných fil­mech: ve fil­mu Christophera Nolana Temný rytíř povstal po boku Christiana BaleaAnne Hathaway, ve fil­mu Dereka Cianfranceho Za boro­vi­co­vým hájemRyanem Goslingem a Bradleym Cooperem, a ve fil­mu Andrew Dominika Zabít tišeBradem Pittem.

            DONNIE YEN (Chirrut Îmwe) je legen­dou fil­mů o bojo­vých umě­ních, kte­rý divá­ky hon­g­kon­gských fil­mů uchvá­til svým debu­to­vým výko­nem v kome­dii reži­sé­ra Yuena Woo-Pinga Drunken Tai Chi. Yen, syn legen­dár­ní­ho bos­ton­ské­ho tre­né­ra kung-fu Bow Sim-Marka, byl pro fil­mo­vou kari­é­ru před­ur­čen, neboť se bojo­vým umě­ním věno­val již od útlé­ho věku.

            Yen, kte­rý se naro­dil v Kantonu, ale vyrůs­tal v Bostonu, mezi ostat­ní­mi hvězda­mi fil­mů o bojo­vých umě­ních vždy vyni­kal tím, že v sobě kom­bi­nu­je zdat­nost v bojo­vých umě­ních své mat­ky s peč­li­vos­tí a hudeb­ním nadá­ním své­ho otce. Kromě toho, že ovlá­dá nej­růz­něj­ší bojo­vá umě­ní, je Yen také nada­ným kla­ví­ris­tou a kri­ti­ka si čas­to povšimla jeho hudeb­ní­ho citu pro ryt­mus a tem­po, kte­rý je jeho vystou­pe­ním vlast­ní.

            Díky zdat­né­mu zvlád­nu­tí wushu, kte­ré ho nau­či­la mat­ka, se již v rám­ci své­ho fil­mo­vé­ho debu­tu Yen ihned pro­je­vil jako vel­mi zdat­ný pro­ta­go­nis­ta fil­mů o kung fu. Poté si zahrál v celé řadě bojo­vých fil­mů jak his­to­ric­kých, tak i sou­čas­ných, pro kte­ré tak­též vypra­co­val cho­re­o­gra­fii, zís­kal za ně bez­po­čet oce­ně­ní a vybu­do­val si širo­ké zástu­py fanouš­ků po celém svě­tě. Nyní se svý­mi oje­di­ně­lý­mi herec­ký­mi výko­ny vyrá­ží do Hollywoodu, aby se svě­tu před­ve­dl ve fil­mu xXx: Návrat Xandera Cage, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v led­nu 2017.

            MADS MIKKELSEN (Galen Erso) se před nedáv­nem obje­vil ve fil­mu Doctor Strange spo­leč­nos­ti Marvel Studios po boku Benedicta CumberbatcheRachel McAdams. Film měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du toho­to roku.

            Předtím jsme Mikkelsena moh­li spat­řit ve fil­mu Thomase Vinterberga Hon, za kte­rý byl nomi­no­ván na cenu London Critics Film Award v kate­go­rii Herec roku. Snímek také vyhrál British Independent Film Award v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film a byl nomi­no­ván i na řadu dal­ších cen, včet­ně Oscara v kate­go­rii Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film, cenu BAFTA v téže kate­go­rii a na cenu Independent Spirit Award v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film. Mikkelsen si zahrál také po boku Alicie Vikander ve fil­mu Královská afé­ra.

            Předtím byl k vidě­ní ve fil­mu Casino Royale s Danielem Craigem v režii Martina Campbella, ve fil­mech Charlie musí zemřít, Spása, Barbar, Dealer a také ve třech sezó­nách kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Hannibal.

            ALAN TUDYK (K-2SO) je vše­stran­ný herec, kte­rý má na svém kon­tě role diva­del­ní, fil­mo­vé, tele­viz­ní a také dabin­go­vé. Zatím napo­sle­dy pro­půj­čil svůj hlas kohou­to­vi v ani­mo­va­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Disney Odvážná Vaiana: Legenda o kon­ci svě­ta, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du.

            Tudyk bude také brzy k vidě­ní v roli Dela v chys­ta­ném novém kome­di­ál­ním seri­á­lu sta­ni­ce NBC PowerlessVanessou Hudgens. V seri­á­lu si dále zahra­jí napří­klad Danny Pudi, Ron Funches či Christina Kirk. Seriál Powerless je prv­ním tele­viz­ním seri­á­lem z comic­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti DC Comics, jehož pří­běh sle­du­je osu­dy oby­čej­né­ho pra­cu­jí­cí­ho člo­vě­ka bez jakých­ko­liv výji­meč­ných schop­nos­tí, žijí­cí­ho ve svě­tě plném super­hr­di­nů a padou­chů. Seriál Powerless by měl mít pre­mi­é­ru na začát­ku roku 2017.

            Tudyk je také tvůr­cem a hvězdou rekord­ní­ho inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Con Man, jehož vedou­cí­mi výro­by jsou Tudyk, Nathan Fillion a spi­so­va­tel PJ Haarsma. Seriál byl zafi­nan­co­ván pro­střed­nic­tvím služ­by Indiegogo, kde se mu poda­ři­lo zís­kat rekord­ní pří­spě­vek ve výši 3.2 mili­o­nů dola­rů a pod­po­ru více než 46 tisíc fanouš­ků z celé­ho svě­ta. Druhá sezó­na toho­to seri­á­lu debu­to­va­la na Comic Conu 8. pro­sin­ce toho­to roku. Seriál, kte­rý se vol­ně inspi­ru­je TudykovýmiFillionovými zážit­ky při tvor­bě seri­á­lu Firefly, sle­du­je život­ní osu­dy Wraye Nerelyho (Tudyk), jed­no­ho z pro­ta­go­nis­tů sci­fi seri­á­lu Spectrum, kte­rý byl před­čas­ně zru­šen, aby se násled­ně stal kul­tov­ní kla­si­kou, zbož­ňo­va­nou zástu­py fanouš­ků. Tudyk spo­leč­ně s Fillionem v prů­bě­hu toho­to roku na moti­vy seri­á­lu vyda­li také mobil­ní hru.

            RIZ AHMED (Bodhi Rook) se popr­vé pro­sla­vil rolí ve fil­mu Michaela Winterbottoma a Mata Whitecrosse Cesta na Guantanamo. Tento sní­mek zís­kal v roce 2006 Stříbrného med­vě­da na fes­ti­va­lu v Berlíně a nastar­to­val Ahmedovu herec­kou kari­é­ru na ces­tu lemo­va­nou řadou oce­ně­ní. Zatím napo­sle­dy byl kri­ti­kou ceněn jeho výkon v seri­á­lu sta­ni­ce HBO Jedna noc, kte­rý napsal a vytvo­řil legen­dár­ní Steven Zaillian.

            V roce 2008 Ahmed za svůj výkon ve fil­mu Erana Creevyho Shifty zís­kal cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Ženevě a byl za něj také nomi­no­ván na cenu BIFA. Poté nato­čil se Sally Potter sní­mek Rage a s Neilem Marshallem sní­mek Centurion, aby se násled­ně ujal role Omara ve fil­mu Chrise Morrise Čtyři lvi. Kromě toho, že se ten­to sní­mek oci­tl v ofi­ci­ál­ním výbě­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2010 vyne­sl Ahmedovi také dal­ší nomi­na­ci na cenu BIFA v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon.

            JIANG WEN (Baze Malbus) je vyso­ce ceně­ný čín­ský herec, kte­rý si zahrál hlav­ní role v celé řadě kla­sic­kých čín­ských fil­mů, mimo jiné napří­klad ve fil­mech Rudé pole, Ibiškové měs­teč­ko, The Last EunuchTragédie sou­kro­mé­ho obchod­ní­ka. Spolupracoval takřka s kaž­dým význam­ným čín­ským reži­sé­rem od „dru­hé gene­ra­ce“ až po „šes­tou gene­ra­ci“. Kromě toho se v pří­pa­dě všech reži­sé­rů, se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­va­li, sta­ly jeho fil­my sou­čas­ně těmi nej­pres­tiž­něj­ší­mi sním­ky, kte­ré daní reži­sé­ři nato­či­li. Kladného při­je­tí se dočka­ly také jeho vlast­ní fil­my Devils on the Doorstep, Až kul­ky dole­tíGone With the Bullets.

            Jiang Wen byl nomi­no­ván na celou řadu význam­ných oce­ně­ní za kaž­dý z pěti fil­mů, kte­ré reží­ro­val, napsal a zahrál si v nich. Snímek Devils on the Doorstep mu vyne­sl hlav­ní cenu na 53. fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes. Snímek Dny v žáru slun­ce zís­kal na 51. fes­ti­va­lu v Benátkách cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon, kte­rou si odne­sl mla­dý herec Xia Yu. V roce 2015 byl sní­mek Gone With the Bullets na 65. mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně nomi­no­ván na Zlatého med­vě­da.

            FOREST WHITAKER (Saw Gerrera) je jed­ním z nej­ob­di­vo­va­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců, reži­sé­rů a pro­du­cen­tů, kte­rý svůj talent před­ve­dl v širo­kém spek­tru nároč­ných a roz­ma­ni­tých rolí. V roce 2007 skli­dil bouř­li­vý ohlas kri­ti­ky za svůj výkon v roli ugand­ské­ho dik­tá­to­ra Idiho Amina ve fil­mu Poslední skot­ský král, za kte­rý zís­kal Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a Zlatý glo­bus. Whitakerovo boha­té cha­rak­ter­ní herec­tví ve fil­mech jako Komorník Leeho Danielse, Hra na pláč, Ghost dog: Cesta samu­ra­je a Bird, za kte­rý byl na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1988 oce­něn v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon, ho vynes­lo na pozi­ci jed­no­ho z nej­vše­stran­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti.

            Zatím napo­sle­dy byl Whitaker k vidě­ní ve sci­fi dra­ma­tu Denise Villeneuvea PříchozíAmy Adams, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du toho­to roku. Před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku Finding Steve McQueen s Travisem FimmelemRachael Taylor, kte­rý reží­ro­val Mark Steven Johnson, a ihned poté se pus­til do natá­če­ní celo­ve­čer­ní­ho sním­ku Andrewa Hecklera BurdenTomem WilkinsonemGarrettem Hedlundem. V sou­čas­né době natá­čí sní­mek The Forgiven, v němž si po boku Erica Bany v režii Rolanda Joffeho zahrál roli arci­bis­ku­pa Desmonda Tutu. Počátkem roku 2017 bude k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Black PantherChadwickem Bosemanem.

            GARETH EDWARDS (režie) pochá­zí z Nuneatonu, malé­ho měs­ta ve střed­ní Anglii, kde od dět­ství snil o tom, že se sta­ne fil­mo­vým reži­sé­rem. Díky kom­bi­na­ci tvo­ři­vos­ti a ino­va­tiv­nos­ti se mu poda­ři­lo nastar­to­vat úspěš­nou kari­é­ru v oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů a za svou prá­ci zís­kal řadu oce­ně­ní, včet­ně ceny BAFTA za prá­ci na doku­men­tu BBC Hirošima.

            Inspirován gue­rillo­vým sty­lem natá­če­ní fil­mů se Edwards pus­til do prá­ce na sním­ku Zakázaná zóna, sci­fi thrille­ru o mimo­zem­ském úto­ku na Zemi a o tom, jaký dopad má na cynic­ké­ho ame­ric­ké­ho novi­ná­ře v podá­ní Scoota McNairyho. Film natá­čel jen s něko­li­ka­člen­ným štá­bem, na fil­mu se podí­lel jako sce­náris­ta, reži­sér a kame­ra­man, a násled­ně sám navr­hl val­nou vět­ši­nu všech stvo­ře­ní, kte­rá se ve fil­mu obje­vu­jí, a zpra­co­val také vizu­ál­ní efek­ty pro ten­to film.

            Snímek Zakázaná zóna skli­dil u kri­ti­ky obrov­ské úspě­chy a vyne­sl Edwardsovi nomi­na­ci na cenu BAFTA v kate­go­rii Výjimečný debut brit­ské­ho reži­sé­ra či pro­du­cen­ta, tři ceny British Independent Film Award včet­ně ceny za nej­lep­ší režii a za nej­lep­ší tech­nic­ký počin, ale i bez­po­čet dal­ších cen po celém svě­tě, čímž na sebe Edwards upo­zor­nil Hollywood a násled­ně dostal mož­nost ujmout se režie výprav­né­ho rebo­o­tu série spo­leč­nos­ti Legendary o prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ším fil­mo­vém mon­st­ru 20. sto­le­tí – sním­ku Godzilla.

            GARY WHITTA (námět) je sce­náris­tou a spi­so­va­te­lem, kte­rý byl za svá díla mno­ho­krát oce­něn. Jeho patr­ně nej­zná­měj­ším sce­náris­tic­kým poči­nem byl scé­nář k posta­po­ka­lyp­tic­ké­mu thrille­ru Kniha pře­ži­tíDenzelem Washingtonem. Byl také spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře k dob­ro­druž­né­mu sním­ku s Willem Smithem Po záni­ku Země a jako sce­náris­ta a kon­zul­tant se podí­lel na her­ní adap­ta­ci seri­á­lu Živí mrt­ví spo­leč­nos­ti Telltale Games, za kte­rou spo­leč­ně s ostat­ní­mi sce­náris­ty obdr­žel cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší pří­běh.

            Whitta napsal scé­nář ke třem epi­zo­dám aktu­ál­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce Disney XD Star Wars Rebels. Aktuálně má na svém kon­tě také scé­nář k celo­ve­čer­ní adap­ta­ci comic­su Mouse Guard, oce­ně­né­ho cenou Eisner Award, kte­rý napsal pro spo­leč­nost 20th Century Fox.

            CHRIS WEITZ (scé­nář) se naro­dil v New Yorku a je synem hereč­ky Susan Kohner a ber­lín­ské­ho rodá­ka, spi­so­va­te­le a mód­ní­ho návr­há­ře Johna Weitze (naro­zen jako Hans Werner Weitz). Jeho bra­t­rem je reži­sér Paul Weitz. Je z mat­či­ny stra­ny vnu­kem agen­ta Paula Kohnera a mexic­ké hereč­ky Lupity Tovar. Jeho babič­ka Lupita si zahrá­la v roce 1932 ve fil­mu Santa, prv­ním mexic­kém zvu­ko­vém fil­mu vůbec.

            Weitz stu­do­val na St. Paul’s School v Londýně a poté vystu­do­val ang­lič­ti­nu na Trinity College v Cambridge.

            Svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako spo­lu­au­tor scé­ná­ře k ani­mo­va­né­mu fil­mu z roku 1998 Mravenec Z, kte­rý napsal spo­leč­ně se svým bra­t­rem Paulem. V roce 1999 s Paulem reží­ro­va­li a pro­du­ko­va­li sní­mek Prci, prci, prcič­ky, kte­rý se dočkal vel­ké­ho komerč­ní­ho úspě­chu. V roce 2002 oba brat­ři napsa­li a reží­ro­va­li sní­mek Jak na věc, kte­rý jim vyne­sl nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší adap­ta­ce. V roce 2015 napsal scé­nář k fil­mu spo­leč­nos­ti Disney Popelka.

            TONY GILROY (scé­nář) si vyslou­žil nomi­na­ci na Oscara v cel­kem sed­mi kate­go­ri­ích včet­ně kate­go­rie Nejlepší film svým celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem Michael Clayton. Za ten­to sní­mek byl na Oscara nomi­no­ván v kate­go­ri­ích Nejlepší režie a Nejlepší původ­ní scé­nář, a nomi­na­cí se dočkal i na ceny Directors Guild a Writers Guild. Jakožto sce­náris­ta, reži­sér a pro­du­cent na ten­to úspěch navá­zal svým dru­hým režij­ním poči­nem pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře, kri­ti­kou veli­ce ceně­ným thrille­rem Dvojí hraJulií Roberts a Clivem Owenem.

            Jakožto zku­še­ný sce­náris­ta strá­vil také sedm let pra­cí na scé­ná­řích k prv­ním třem fil­mům ze série o Jasonovi Bournovi – Agent bez minu­los­ti, Bournův mýtus a Bourneovo ulti­má­tum. V roce 2012 byl spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře ke čtvr­té­mu sním­ku této série s názvem Bourneův odkaz, ve kte­rém si zahrá­li Jeremy Renner, Rachel Weisz a Edward Norton.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Rogue One: Star Wars Story, který je prvním z nové série samostatných filmů ze světa Star Wars, jenž fanoušci znají […]
  • Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 % Tak jako v loni přišel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotného příběhu. Je to spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ […]
  • Rogue one16. prosince 2016 Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé přetáčky, a tak se mnoho scén z teaseru nedostalo do finálního sestřihu. Přinášíme 12 fotek, které […]
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […]
  • Rogue One: A Star Wars Story Trailer #213. října 2016 Rogue One: A Star Wars Story Trailer #2 Podívejte se na trailer a screeny z nejnovějšího traileru Rogue One: A Star Wars Story. Trailer na TraileryCesky.net.
  • Rogue One: Star Wars Story12. srpna 2016 Rogue One: Star Wars Story Podívejte se na screeny z nejnovějšího Traileru z dalšího dílu Star Wars - Rogue One: Star Wars Story. Celý Trailer na TraileryCesky.net.
  • ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer7. dubna 2016 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer Screeny z nejnovější Traileru ze světa Star Wars. Celý Trailer na TraileryCesky.net!
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […]
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]