Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!?

Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!?

Darth
Darth

Spin-off, kte­rý spo­ju­je tře­tí a čtvr­tý díl. Příběh o prv­ním „Darebákovi“ (Roque), kte­rý zachrá­ní pře­da­le­kou gala­xii a ukrad­ne Impériu plá­ny Hvězdy smr­ti.

Od mezi-filmu jsem oče­ká­val kva­li­tu, jak od Star Wars, ne moc hor­ší než prv­ní pro­klí­na­ný díl. Temný pří­běh, kte­rý nebu­de jenom o síle a sou­bo­ji tem­né a svět­lé stra­ny.

Bohužel se film vůbec nepo­ve­dl, ke kaž­dé posta­vě nezís­ká­me vztah, kte­rý by měl fanouš­ky zaujmout. Příběh o lou­pe­ži plá­nů by se dal urči­tě pojmout  lépe.

Začneme reži­sé­rem, Gareth Edwards nato­čil před Star Wars pou­ze něko­lik fil­mů. Udělal si jmé­no na Godzille, a tak pro­du­cen­ti dou­fa­li, že se poda­ří se šikov­ným reži­sé­rem nato­čit úspěš­ný film. Bohužel se mu, pod tíhou slav­né znač­ky, veš­ke­rá prá­ce roz­padla, půl roku před pre­mi­é­rou bylo nut­né se zno­va sejít a doto­čit něko­lik desí­tek scén. Nebylo to jenom něko­lik scén, bylo to pár týd­nů natá­če­ní, kte­ré bohu­žel jsou v kině vidět.

Hvězdy Hollywoodu měli film dovést k úspě­chu, a tak byli do fil­mu obsa­ze­ni Mads Mikkelsen a  Forest Whitaker. Ke dvě­ma herec­kým mata­do­rům se ješ­tě při­da­la mla­dá herec­ká hvězda - Felicity Jones (jde o fil­mu k fil­mu). Obsazení hvězda­mi a mla­dý­mi her­ci nedo­ká­za­lo film kva­li­ta­tiv­ně posu­nout. A to se obje­vi­lo i pár cameí – napří­klad C-3P0 a R2-D2 si můžou odškrt­nout už 7. film.

Určitě část z neú­spě­chu sto­jí i na scé­náris­tech, dvo­ji­ce, Chris Weitz a Tony Gilroy, nevy­tvo­ři­la žád­ný pořád­ný pří­běh. Možná, že na papí­ře vypa­da­jí scé­ny dob­ře, ale ve fil­mu bylo mno­ho věcí z dia­lo­gů zdlou­ha­vých. Nezachránily to ani akč­ní scé­ny, na zemi byly straš­ně nepře­hled­né a ve vesmí­ru zase cha­o­tic­ké.

Film není také jenom o her­cích a sta­rých ana­lo­go­vých tri­cích. Bohužel CGI došla až tak dale­ko, že se ve fil­mu obje­ví už dáv­nou zemře­lí her­ci. Nebudu spo­i­le­ro­vat, může­te si domys­let, když je to pří­běh o Hvězdě smr­ti a o taj­ných plá­nech.

Nápad vytvo­řit reál­né her­ce z CGI bohu­žel neschva­lu­ji, stá­le je totiž vidět jejich digi­tál­nost. Ke tvor­bě vůbec nepo­zva­ly Andy Serkise. Musím i vel­mi zkri­ti­zo­vat podá­ní  Darth Vadera. V návaz­nos­ti na násle­du­jí­cí díly, kde je hlav­ní zápor­nou posta­vou a je poznat i dle chůze, tak je pros­tě vidět, že jej hra­je o dost mlad­ší herec, pro kte­ré­ho je cha­rak­te­ris­tic­ká mršt­ná a ply­nu­lá chůze. Nezachrání to ani posled­ní akč­ní scé­na, kte­rá z fil­mu pří­mo vyční­vá. Zachránil to ale­spoň James Earl Jones.

Myslel jsem si, že skla­da­tel (Michael Giacchino) doká­že povznést film do sne­si­tel­ných výšin. Hudba k úvod­ním zábě­rům se mi líbi­la, ale dál to byla pros­tě nuda, kte­rá neza­ne­cha­la žád­né vzpo­mín­ky v porov­ná­ní se skla­da­te­lem, kte­rý Star Wars sklá­dá posled­ních 40 let.

Je to pros­tě pro­pa­dák. Režisérovi se film roz­pa­dl pod ruka­ma a ani dotáč­ky nic neza­chrá­ni­ly. Ostatní díly série Star Wars jsou o dost lep­ší, přes­to­že se v nich tře­ba obje­vil vel­mi pro­klí­na­ný Jar Jar Binks. Očekávaní, že by to mohl být jiný, ale přes­to dost dob­rý, film se mi nespl­ni­lo. Režisér pros­tě není ani ruti­nér, kte­rý umí nato­čit film prů­měr­ně. Po Godzzile jsem mu dával šan­ci, ale prav­dě­po­dob­ně jeho slav­né doby zača­ly i skon­čí s japon­skou pří­še­rou.


Foto: Walt Disney Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Star Wars


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76386 s | počet dotazů: 215 | paměť: 57520 KB. | 24.05.2022 - 14:59:08