Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Roger Waters The Wall - Pro velký zájem přidává Cinema City poslední kinosály, zajistěte si svoje místo včas

Roger Waters The Wall - Pro velký zájem přidává Cinema City poslední kinosály, zajistěte si svoje místo včas

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 29. září ve 20:00 se Česká repub­li­ka při­po­jí ke stov­kám kin po celém svě­tě, aby všem fanouškům kape­ly Pink Floyd zpro­střed­ko­va­la jedi­neč­ný záži­tek v podo­bě kon­cert­ní­ho fil­mu Roger Waters The Wall. Tato uni­kát­ní hudeb­ně – zážit­ko­vá road movie mapu­je svě­to­vé kon­cert­ní tur­né v letech 2010 – 2013. Úchvatnou hudeb­ní a vizu­ál­ní show, ve kte­ré nechy­bí pyro­tech­ni­ka a boha­té pro­jek­ce, vás pro­ve­de sám Roger Waters, jeden ze zakla­da­te­lů legen­dár­ní brit­ské kape­ly.

 „The Wall“ není jen název nej­slav­něj­ší­ho jede­nác­té­ho stu­di­o­vé­ho alba sku­pi­ny Pink Floyd, ale také vel­ko­le­pé­ho pro­jek­tu hudeb­ní­ka Rogera Waterse, s nímž vystu­po­val i v Praze. Roger Waters The Wall je doku­men­tár­ní sní­mek, kte­rý byl sestří­hán z fil­mo­vé­ho mate­ri­á­lu zachy­cu­jí­cí­ho Watersovo celo­svě­to­vé kon­cert­ní tur­né v letech 2010 – 2013. Diváka strh­ne svou auten­tič­nos­tí a uchvá­tí úžas­ný­mi pro­sto­ro­vý­mi efek­ty, při kte­rých nechy­bí ani prv­ky pyro­tech­ni­ky. Hlavním téma­tem dvojal­ba i násled­né­ho tur­né „The Wall“ je izo­la­ce člo­vě­ka od lidí kolem sebe. Tento ústřed­ní prvek zná­zor­ňu­je i pozvol­na tvo­ří­cí se zeď, před kte­rou Waters zpí­vá. Asi po hodi­ně kon­cer­tu je „stav­ba“ dokon­če­na za tónů pís­ně Goodbye Blue Sky a zeď násled­ně slou­ží pro efek­tiv­ní video­pro­jek­ci.

Během celé­ho fil­mu zazní více jak dvě desít­ky skla­deb z alba The Wall, mezi nimiž najde­me kul­tov­ní pís­ně jako: Another Brik in the Wall, Don´t Leave Me Now, Hey yo, Nubm a dal­ší. Pink Floyd jsou dodnes zná­mí díky svým filo­so­fic­kým tex­tům, kte­ré jsou dopl­ně­ny kla­sic­kou rocko­vou melo­dií. Nenechte si pro­to ujít ten­to jedi­neč­ný záži­tek, kte­rý pro­běh­ne jen jedi­ný večer v Cinema City! „Přímý pře­nos v jedi­ném dni na plát­nech sto­vek svě­to­vých kin, to je obrov­ská pří­le­ži­tost, jak fil­mem zape­če­tit pro­ti­vá­leč­nou vzpo­mín­ku na všech­ny milo­va­né, naše i těch dal­ších, pad­lých žijí­cích i ješ­tě nena­ro­ze­ných,“ dodal Waters.

Multiplexy Cinema City Slovanský dům, Smíchov, Velký Špalíček, Plzeň a Ostrava spus­tí pro­jek­ci fil­mu 29. září ve 20:00. Pro vel­ký zájem jsou stá­le při­dá­vá­ny dal­ší sály. Cena vstu­pe­nek: 190 Kč pro čle­ny klu­bu Cinema City a 250 Kč pro nečle­ny. Nejlepší mís­ta si zajis­tí­te náku­pem vstu­pe­nek onli­ne, rezer­va­ce na tuto pro­jek­ci nejsou povo­le­né. Prodej je již zahá­jen! Více infor­ma­cí nalez­ne­te na: www.cinemacity.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08679 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58149 KB. | 16.08.2022 - 00:37:08