Kritiky.cz > Recenze knih > Rodné domy slavných – tipy na výlety

Rodné domy slavných – tipy na výlety

010

Zajímavá a čti­vá pub­li­ka­ce čte­ná­ře postup­ně zave­de za 53 his­to­ric­ký­mi i sou­čas­ný­mi osob­nost­mi.

Radek Laudin je zku­še­ným auto­rem prů­vod­ců po České repub­li­ce. Z jeho pera pochá­zí Nejznámější pohád­ko­vá mís­ta kří­žem krá­žem po Česku (2010), Chalupáři stří­br­né­ho plát­na (2014),  Památná mís­ta Járy Cimrmana: Tady všu­de byl, tady všu­de šel (2016), Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek (2017), Procházky Prahou fil­mo­vou (2019). Kromě toho půso­bí jako redak­tor v jih­lav­ské redak­ci MF DNES.

V úvo­du se zamýš­lí nad funk­cí domo­va, o němž poe­tic­ky podo­tý­ká, že jako kot­va při­ta­hu­je jed­not­li­vé čle­ny rodi­ny k sobě. Zde zaží­va­jí prv­ní krás­né oka­mži­ky i dob­ro­druž­ství, na něž  vzpo­mí­na­jí po celý život.

Kniha se věnu­je malí­řům, spi­so­va­te­lům, vyná­lez­cům, her­cům, hudeb­ní­kům a dal­ším, mimo jiné i zakla­da­te­li psy­cho­a­na­lý­zy Sigmundu Freudovi, kon­struk­té­ro­vi auto­mo­bi­lů Ferdinandu Porschemu, atle­to­vi Emilu Zátopkovi či reži­sé­ro­vi Miloši Formanovi.

Víte, odkud pochá­zí spi­so­va­tel Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek nebo Jaroslav Foglar? Kde nabí­ral síly herec Ladislav Pešek,  Luděk Munzar či Lubomír Lipský? Jak vzpo­mí­ná Stella Májová, před­sta­vi­tel­ka prin­cez­ny Zpěvanky, na natá­če­ní hos­ti­ny bez sla­ných jídel z pohád­ky Byl jed­nou jeden král? To i mno­ho dal­ší­ho se dozví­me při čet­bě toho­to pou­ta­vé­ho vyprá­vě­ní.

Radek Laudin zmi­ňu­je oso­by z dáv­né i nověj­ší his­to­rie, napří­klad kaza­te­le Jana Husa, malí­ře Mikoláše Alše, bás­ní­ka Karla Havlíčka Borovského, spi­so­va­te­le Karla Čapka, skla­da­te­le Gustava Mahlera nebo socha­ře Emanuela Kodeta, dědeč­ka her­ce Jiřího Kodeta a malí­ře Kristiana Kodeta. Zasvěceně a s respek­tem sezna­mu­je zájem­ce s mís­ty spja­tý­mi s dět­stvím mno­ha význam­ných lidí, uvá­dí je do jejich svě­ta a při­po­mí­ná mno­hé zají­ma­vos­ti i vese­lé his­tor­ky. V někte­rých domech je dokon­ce umís­tě­na expo­zi­ce, u níž uvá­dí otví­ra­cí dobu, podo­bu výsta­vy i cenu vstup­né­ho.

Objevují se zde rov­něž sou­čas­né osob­nos­ti, napří­klad zpě­vač­ka Marta Kubišová, herec Miroslav Donutil nebo Oldřich Navrátil.

Jako v pří­pa­dě pří­ruč­ky Po sto­pách čes­kých fil­mů a pohá­dek je pub­li­ka­ce pou­ta­vá, zmi­ňu­je mno­ho nezná­mých sku­teč­nos­tí a pro­vá­zí ji množ­ství foto­gra­fií. Jistě zaujme též žáky a stu­den­ty, jimž poslou­ží k oži­ve­ní pro­bí­ra­né lát­ky.

Vydejte se spo­lu s auto­rem do míst, kde vyrůs­ta­ly nevšed­ní talen­ty naší země. Jednotlivá mís­ta pří­mo vybí­ze­jí k návštěvě.

Autor: Radek Laudin

Název: Rodné domy slav­ných

Datum vydá­ní: 11. 02. 2021

ISBN: 978-80-271-1371-2

Formát: 165×235, 208 stran

Stran: 208

Vezba: pev­ná

Jazyk: češ­ti­na

Hodnocení: 95 %

Za recenz­ní výtisk vel­mi děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,87115 s | počet dotazů: 214 | paměť: 52331 KB. | 12.05.2021 - 18:22:24
X