Rodinný rozpočet boháčů

img a300691 w1993 t1510736992Občas se v živo­tě sta­ne, že se dosta­ne­te do nepří­jem­né situ­a­ce, kdy jsou vaše pří­jmy niž­ší, než bys­te si přá­li. Z úst růz­ných finanč­ních exper­tů slý­chá­vá­me, jak důle­ži­té je mít úspo­ry na tzv. zad­ní vrát­ka. Jenže když jste svo­bod­ní, uží­vá­te si vydě­la­né pení­ze. Konečně si kupu­je­te věci, kte­ré jste nemoh­li, pro­to­že vám na to rodi­če pení­ze neda­li. Nebyly důle­ži­té a potřeb­né. Ale vy je chce­te, a už se nemu­sí­te ptát o svo­le­ní.
rodina u domu
Pak nasta­ne zlom, kdy si najde­te part­ne­ra a zalo­ží­te rodi­nu. Musíte zajis­tit domov, kde bude­te moct v bez­pe­čí a kli­du vycho­vá­vat své dítě. Než se nový člen naro­dí, máte dost pro­sto­ru, zaří­dit a kou­pit vše potřeb­né. Nastoupí-li však žena na mateř­skou nebo pak rodi­čov­skou dovo­le­nou, pří­jmy rodi­ny se rapid­ně sní­ží. Mladý pár začne nad svý­mi výda­ji více uva­žo­vat a hle­dat neje­ko­no­mič­těj­ší řeše­ní.
V mno­ha pří­pa­dech se vyna­lo­ží vět­ší množ­ství úspor, kte­ré jste stih­li naspo­řit, na byd­le­ní. S pří­cho­dem dítě­te vzros­te i zájem o vlast­ní byt či dům. Obrátíte se na ban­ky, pro­to­že vlast­ních pro­střed­ků na kou­pi nemo­vi­tos­ti, nemá­te dosta­tek.
V dneš­ní době jsou pod­mín­ky pro zís­ká­ní hypo­té­ky přís­něj­ší a žada­tel musí dolo­žit mini­mál­ně 20% zástav­ní hod­no­ty nemo­vi­tos­ti z vlast­ních zdro­jů. Nemluvě o tom, že kupu­jí­cí je povi­nen zapla­tit 4% daň z kou­pě nemo­vi­tos­ti.
Mladí rodi­čo­vé, kte­ří mají to štěs­tí, že se jim poda­ří hypo­té­ku zís­kat a zapla­tit daň z naby­tí nemo­vi­tos­ti, jsou však na začát­ku nové éry spo­ře­níČeká je násle­du­jí­cí:
-          Naspořit úspo­ry, tzv. rezer­vy, kte­ré by dle exper­tů měly tvo­řit ale­spoň tří měsíč­ní rodin­ný pří­jem.
-          Utáhnout si opasky a sní­žit výda­jo­vé polož­ky, což se vět­ši­nou dá nej­lé­pe u potra­vin.
-          Redukce či aktu­a­li­za­ce všech pojiš­tě­ní od život­ních přes pojiš­tě­ní domác­nos­ti až k povin­né­mu ruče­ní.
-          Minimálně rok v úspor­ném reži­mu, a tedy vel­ká dáv­ka trpě­li­vos­ti a poko­ry, než se mla­dá rodi­na opět dosta­ne na při­ja­tel­nou úro­veň.
pásek přes bankovku
Podpora stá­tu prů­měr­né rodi­ně v pod­sta­tě nee­xis­tu­je, jste odká­zá­ni jen na sebe a nej­bliž­ší rodi­nu. Přesto, pokud máte stře­chu nad hla­vou a ješ­tě k tomu vlast­ní, jste brán jako boháč, tak si to uží­vej­te…


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,16401 s | počet dotazů: 215 | paměť: 46947 KB. | 24.01.2021 - 08:28:52