Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Rodinný hotel - Nový začátek

Rodinný hotel - Nový začátek

manor house 2359884 1280
manor house 2359884 1280

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete pro­ží­vat rados­ti i sta­ros­ti rodi­ny Kuhlmannových z hote­lo­vé­ho pro­stře­dí? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Rodinný hotel - Nový začá­tek, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci Světový best­seller. 

large 1

Rodina Kuhlmanových vlast­ní nád­her­ný hotel a chtě­jí kon­ku­ro­vat slav­né­mu Grand hote­lu v Heiligendammu. Elisabeth je nemlad­ší dce­ra Henricha Kuhlmanna, kte­rá má oprav­du talent pro vede­ní hote­lu, se chce na jeho roz­vo­ji podí­let. Jeho syn Paul má tro­chu jiné názo­ry a pohled na svět. Zamiluje se do své­ho slou­ží­cí­ho. Jak ten­to milost­ný troj­ú­hel­ník dopad­ne? Ohrozí chod hote­lu? Podaří se tomu­to kla­mu obstát v tak tvr­dé kon­ku­ren­ci? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Na obál­ce kni­hy je mla­dá dáma s kni­hou v ruce, v poza­dí je nád­her­ný hotel u moře. Vyvolává to ve mně pocit jít se tam hned podí­vat, pro­jít se v hote­lo­vém par­ku. Opravdu pří­jem­ný pocit.

Vydavatelství při­pra­vu­je dal­ší díl  s názvem Rodinný hotel - Bouřlivá doba. Už se moc těším, až dal­ší díl vyjde. Tato sága mě oprav­du zau­ja­la. Velice zají­ma­vé, pou­ta­vé a boha­té vyprá­vě­ní vás hned vtáh­ne do děje a bude­te chtít číst dál a dál. Mám moc ráda romá­ny z toho­to pro­stře­dí a veli­ce si na tom­to romá­nu cením toho, že na začá­tek kni­hy dala autor­ka seznam osob, kte­ré se v tom­to romá­nu vysky­tu­jí. Usnadní vám tak jed­no­duš­ší pocho­pe­ní děje a bude­te se v něm lépe ori­en­to­vat. Kniha má 28 kapi­tol, 424 stran. Děj je dato­ván od roku 1912 až po rok 1919.

Kniha Rodinný hotel je emo­tiv­ní román plný zvra­tů, o lás­ce a rodin­ném pod­ni­ká­ní.

Ukázka z kni­hy:

„Škoda. Bohužel nemá­te nejmen­ší tuše­ní o tom, jak se vede hotel,“ obo­ři­la se na nezná­mé­ho. Muž se pře­kva­pe­ně obrá­til. Ústa se mu roz­táh­la poba­ve­ným úsmě­vem. „Myslíte? A vy sama jste snad expert­ka v této oblas­ti?“

Elisabeth cíti­la, jak pod jeho pohle­dem rud­ne. To ji ješ­tě víc pobou­ři­lo, „ano, jsem. A vy se mýlí­te. Pro hod­no­ce­ní prvotříd­nos­ti hote­lu není roz­ho­du­jí­cí jeho polo­ha, ale ser­vis a pro­stře­dí. V Paláci Heiligendamm se kaž­dý host, ať při­chá­zí odkud­ko­li, cítí jako doma. Právě pro­to, že my posky­tu­je­me ten nej­lep­ší ser­vis.

A věř­te mi.. nád­her­ným výhle­dem se nikdo nena­sy­tí.“

„Zajímavý názor, „Natáhl k ní ruku.

„Jmenuji se Julius Falkenhayn. A vy jste kdo?“

„Elisabeth Kuhlmannová, „odsek­la a váha­vě mu nabíd­la svo­ji pra­vi­ci.

„Dcera maji­te­le toho­to hote­lu.“

Co je nesmy­sl­né­ho na tom, že se chci nau­čit něco o pod­ni­ká­ní své­ho otce?

Proč musím v deva­te­nác­tém sto­le­tí ubí­jet svůj čas ple­te­ním a hodi­na­mi hud­by?

Copak se nedo­ká­že mat­ka rado­vat z toho, že chci dělat něco smys­lu­pl­né­ho?

Úvod do rodin­né ságy o hote­li­ér­ské rodi­ně v Heiligendammu. Vydavatelství při­pra­vu­je Rodinný hotel - Bouřlivá doba - 2. část.

Několik slov o autor­ce:

Michaela Grünigová se naro­di­la, vyrost­la a je dušev­ně spja­tá s Kolínem nad Rýnem, ačko­li dlou­há léta pra­co­va­la v cizi­ně. Tam pozna­la nejen zají­ma­vé lidi a jejich pří­běhy, ale obje­vi­la i svou vel­kou lás­ku k ces­to­vá­ní, kte­rá ji však stej­ně vždyc­ky nako­nec zaved­la do milo­va­ných kon­čin u Baltského moře. Od roku 2010 se pro její hob­by, psa­ní pří­bě­hů, sta­lo povo­lá­ním.

 

  • Autor: Michaela Grünigová
  • Přeložila: Pavla Lutovská
  • Žánr: rodin­ná sága, belet­rie, his­to­ric­ký román, edi­ce svě­to­vý best­seller
  • Vydáno: 2021, Ikar,  Euromedia, Praha
  • Počet stran: 424
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-4598-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,66847 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55949 KB. | 22.05.2022 - 10:41:50