Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla

Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla

RZP
RZP

Toužíte-li po čte­ní, kte­ré je plné intrik a děsi­vých udá­los­tí, po kte­rých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  mož­ná bude­te i tak tro­chu zne­chu­ce­ni, a na dru­hou stra­nu rádi roz­plé­tá­te sta­rá, již zapo­me­nu­tá rodin­ná tajem­ství, je prá­vě tato kni­ha „Rodina v pod­kro­ví“  od autor­ky Lisy Jewellové tím ide­ál­ním čte­ním.

Rodina v pod­kro­ví je tem­né, a poně­kud děsi­vé čte­ní o osu­du jed­né kla­sic­ké rodin­ky z vyš­ší ang­lic­ké vrst­vy. Co všech­no se může stát, když si do své­ho živo­ta, a s dobrou vírou pomo­ci, vpus­tí­te vypo­čí­ta­vé­ho mani­pu­lá­to­ra, kte­rý tou­ží jen po všech vašich peně­zích a majet­ku?

Odpověď je vel­mi jed­no­du­chá. Takový člo­věk obrá­tí vaše živo­ty doslo­va vzhů­ru noha­ma, a zako­ře­ní v utla­čo­va­ných pohnut­ky vedou­cí ke vzni­ku vel­ké rodin­né tragé­dii

„Všechno se ode­hrá­va­lo tak poma­lu, a pře­ce mimo­řád­ně rych­le, ta pro­mě­na rodi­čů, naše­ho domo­va, našich živo­tů po jejich pří­cho­du.... Nemohli jsme tušit, jaký bude mít její pří­tom­nost dopad, jaké lidi nám při­ve­de do živo­ta, že to všech­no skon­čí, jak to skon­či­lo. Mysleli jsme, že k nám při­je­la jenom na víkend....“

Samotný děj kni­hy je vypra­vo­ván ze tří úhlů pohle­du, tře­mi lid­mi, o nichž zpo­čát­ku netu­ší­me, že by jejich osu­dy moh­ly být něja­kým způ­so­bem pro­vá­zá­ny.  Pomocí jejich vyprá­vě­ní a vzpo­mí­ná­ní si může­me postup­ně dávat celou mozai­ku pří­bě­hu dohro­ma­dy a postup­ně odkrý­vat jed­not­li­vá děsi­vá tajem­ství dří­ve honos­né­ho domu v luxus­ní čás­ti Londýna v Chelsea.

První z vyprá­vě­jí­cích je Libby, kte­rá je zaměst­na­ná u fir­my navr­hu­jí­cí luxus­ní kuchy­ně. Je vedou­cí pro­de­je a pra­cu­je v showro­o­mu v cen­t­ru St. Albans. Je vel­mi prak­tic­ká a moc dob­ře ví, co od živo­ta chce, a jak by se její život měl v budouc­nu vyví­jet..... tedy ale­spoň do doby, než osla­ví své 25té naro­ze­ni­ny.

Jakmile Libby dosáh­ne svých 25.narozenin, obdr­ží dopis od notá­ře, kde se dozví­dá o svém tak tro­chu pohád­ko­vém dědic­tví.

Jedná se o honos­ný dům ve význam­né a luxus­ní čtvr­ti Londýna, kde celá ta léta chát­ral a byl tak tro­chu pone­chán své­mu osu­du. Víc než krá­sou nyní spí­še kolemjdou­cí děsil svým cel­ko­vým vze­zře­ním. Toto zjiš­tě­ní ji záro­veň při­vá­dí i k odha­le­ní hro­zi­vé­ho tajem­ství, jež je pev­ně spja­té s tím­to sta­rým domem.

Kdysi tu byla nale­ze­na 3 mrt­vá těla a ved­le spo­ko­je­né, nakr­me­né a pře­ba­le­né malé mimi­no. Kdo byli ti lidé, a kam se pak podě­lo pře­ži­vší malé dítě? Libby oslo­ví novi­ná­ře Millera, kte­rý před pět­a­dva­ce­ti lety o tom­to pří­pa­du psal a pát­ral na vlast­ní pěst, aby se spo­leč­ný­mi sila­mi pus­ti­li do pát­rá­ní po minu­los­ti a poku­si­li se spo­leč­ný­mi sila­mi posklá­dat jed­not­li­vé díl­ky sklá­dač­ky dohro­ma­dy.

Podaří se jim odha­lit, co se ve sku­teč­nos­ti oné osud­né noci v domě ode­hrá­lo? Byla to jen nešťast­ná náho­da a sou­hra okol­nos­tí, ane­bo bez­cit­ná vraž­da tří lidí?

To vám tro­chu pood­ha­lí i nástin udá­los­tí vyprá­vě­ný skrz Henryho, kte­rý kdy­si v domě také žil, a kte­rý ve vel­mi živých bar­vách popi­su­je to, jaké to bylo vyrůs­tat v domě, kde se dělo spous­tu zvlášt­ních a děsi­vých věcí, kte­rým se nikdo nesna­žil zabrá­nit.

A jak do vše­ho zapa­dá těž­kým živo­tem pozna­me­na­ný a zmí­ta­ný osud mat­ky dvou dětí, Lucy, a jejich vel­ké­ho psa? Matky bez­do­mov­ky­ně, kte­rá pro dob­ro a bez­pe­čí svých dětí je schop­na i zabí­jet? Kým kdy­si byla a čím vším si muse­la v živo­tě pro­jít? ..... to vám postup­ně odkry­je ve svém vyprá­vě­ní a vzpo­mí­ná­ním na minu­lost....

„Lidská sla­bost je pří­či­nou všech špat­nos­tí, kte­ré se kdy sta­ly.“

Občas nechut­né, zvrá­ce­né, zne­po­ko­ji­vé a mís­ty i děsi­vé, na dru­hou stra­nu vel­mi smut­né, že ale­spoň děti neby­ly vše­mu tomu pří­ko­ří ušet­ře­ny, ale nao­pak je to vše doslo­va semle­lo a pozna­me­na­lo pro budou­cí život nejen na duchu, ale i tělu.

Pro mě, jako pro mat­ku dvou dětí, si nedo­ve­du před­sta­vit, že bych si do domu pus­ti­la cizí­ho člo­vě­ka a necha­la si svo­jí domác­nost a domov napros­to pře­ko­pat až do zákla­dů, změ­nit svůj život, své návy­ky, nemít svůj vlast­ní názor, nevze­přít se, nevy­hle­dat žád­nou pomoc, jen tiše vše­mu při­hlí­žet a nechat mani­pu­lá­to­ra doslo­va zni­čit život celé své rodi­ny.

Autorka vel­mi věro­hod­ně a mis­tr­ně popsa­la jed­nu rodin­nou tragé­dii, kte­rou tak doko­na­le zamo­ta­la, že jsme si jed­not­li­vé díl­ky sklá­dač­ky muse­ly postup­ně vyzo­bá­vat tak, abychom je postup­ně moh­ly dát dohro­ma­dy a vytvo­řit si před­sta­vu o tom, co všech­no se v domě ode­hrá­va­lo za dob, kdy ješ­tě žili všich­ni čle­no­vé domác­nos­ti.

Čtení je doslo­va pro sil­né pova­hy se sil­ným žalud­kem, neboť his­to­rie domu je oprav­du vel­mi tem­ná a na povrch se dosta­nou vel­mi děsi­vá tajem­ství a „zvěr­stva“, kte­rá se můžou ode­hrá­vat za zdmi domů kte­ré­ho­ko­liv naše­ho sou­se­da..... jen nebýt lhos­tej­ní.... 

Kniha „Rodina z pod­kro­ví“ je doslo­va str­hu­jí­cí čte­ní, kte­ré vás chyt­ne a nepus­tí. Za mně vel­mi bri­lant­ní a krás­ně pro­ple­te­né osu­dy, kde nechy­bí nejen intri­ky, ale i neo­če­ká­va­né zvra­ty, jež si pohra­jí s osu­dy jed­not­li­vých hrdi­nů.

 

 • Rodina z pod­kro­ví
 • Napsala: Lisa Jewellová
 • Přeložil: Milan Lžička
 • Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS
 • Praha 2021
 • První vydá­ní
 • Počet stran: 352
 • ISBN: 978-80-271-1347-7

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
 • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
 • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
 • Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát20. prosince 2021 Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
 • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59980 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55633 KB. | 18.05.2022 - 10:46:09