Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rodina na baterky

Rodina na baterky

Rodina

Rodina Mitchellových se vydá­vá odvést nej­star­ší dce­ru na vyso­kou ško­lu, plán však pře­ka­zí nena­dá­lá vzpou­ra spo­tře­bi­čů, neboť všu­de po svě­tě se pro­ti lidem vzbou­ří elek­tro­nic­ká zaří­ze­ní. Za pomo­ci dvou porou­cha­ných, ale za to přá­tel­ských robo­tů, se musí Mitchellovi vypo­řá­dat se svý­mi pro­blémy, spo­jit síly a zachrá­nit svět...

Spider-Man: Paralelní svě­ty byl zásad­ní ani­mo­va­ný film. A to nejen díky tomu, že vyhrál Oscara a odstar­to­val novou fran­ší­zu. Především si totiž Sony Pictures Animation necha­lo paten­to­vat spe­ci­ál­ní tech­ni­ku, kte­rá spo­čí­vá v pou­ži­tí mixu počí­ta­čo­vé ani­ma­ce s ruč­ně kres­le­ný­mi dodě­láv­ka­mi. Dalo se tak vel­mi snad­no oče­ká­vat, že tenhle nový spe­ci­fic­ký styl ani­ma­ce pou­ži­je Sony Pictures Animation i ve svých nad­chá­ze­jí­cích fil­mech, což doka­zu­je i novin­ka stu­dia s názvem The Mitchells vs. the Machines AKA Rodina na bater­ky. Tu se Spider-Man: Paralelní svě­ty pojí též pro­du­cent­ská dvo­ji­ce Phil Lord/Chris Miller, při­čemž o scé­nář a režii se posta­ra­la dvo­ji­ce Mike Rianda/Jeff Rowe. Otázka je poté na skladě- má ten pár let nazpá­tek prů­lo­mo­vý styl ani­ma­ce ješ­tě co nabíd­nout?

Rozhodně ano! Rodina na bater­ky doka­zu­je, že má tenhle pře­lo­mo­vý styl ani­ma­ce roz­hod­ně budouc­nost. Háček pocho­pi­tel­ně tkví v tom, že není Rodina na bater­ky tako­vou revo­lu­cí jako prá­vě zmí­ně­né Paralelní svě­ty, neo­kou­ka­nost a doko­na­lost ani­ma­ce to ovšem roz­hod­ně nesha­zu­je.

Neskutečně živel­ná ani­ma­ce, nesku­teč­ně chyt­rý humor a pře­de­vším také ani­mák, kte­rý má pove­de­ný scé­nář, zají­ma­vé posta­vy a pře­de­vším v něm fun­gu­jí emo­ce, sati­ric­ká rýpnu­tí i sofis­ti­ko­va­né nápa­dy. Člověk by vlast­ně vůbec nepo­znal, že to neto­či­li Lord s Millerem, pro­to­že v mno­ha ohle­dech film snad­no při­po­me­ne Zataženo, občas tra­ka­ře nebo Lego pří­běh. Především i pro­to, že film není vylo­že­ně pro nejmen­ší děti a mno­ho jeho humo­ru si roz­hod­ně uži­jí mno­hem dospě­lej­ší divá­ci.

Rodina na bater­ky pře­kva­pi­vým způ­so­bem fun­gu­je i jako jis­tý komen­tář závis­los­ti na moder­ních tech­no­lo­gi­ích. Právě závis­lost a posed­lost na nich nejen, že způ­so­bí poten­ci­o­nál­ní konec svě­ta, ale pře­de­vším zkom­pli­ku­je vzta­hy jed­né ame­ric­ké rodin­ky. A co víc může stme­lit kom­pli­ko­va­nou rodi­nu, než nebez­peč­né moder­ní tech­no­lo­gie od mobi­lů po nej­mo­der­něj­ší zácho­dy. Vzniká tak nesku­teč­ně zábav­ný a poho­do­vý film, kte­rý si může užít celá rodi­na z růz­ných důvo­dů a pře­de­vším to pořád neztra­tí ener­gii ani nápa­di­tost.

Především to ale celé sku­teč­ně fun­gu­je po emo­ci­o­nál­ní strán­ce. A to pře­de­vším i pro­to, že má scé­nář zají­ma­vé a dob­ře napsa­né posta­vy, kte­ré jsou navíc skvě­le nada­bo­va­né. A to nemlu­vím ani tak o Danny McBrideovi nebo Maye Rudolph, ale pře­de­vším o Olivii Colman, kte­rá je napros­to skvě­lá vol­ba na roli zlé umě­lé inte­li­gen­ce a moh­la by si z fle­ku tykat s H. A. L. em z 2001: Vesmírná ody­sea. Hlasové obsa­ze­ní Rodiny na bater­ky doka­zu­je, že dabo­vat sku­teč­ně nemů­že kaž­dý a že správ­ná vol­ba dabin­gu hra­je roli. Důkazem toho je i Doug the Pug jako Monchi, nej­roz­to­mi­lej­ší mops v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie!

Film má navíc dle oče­ká­vá­ní spous­ty výteč­ných odka­zů a pře­de­vším má i výteč­né­ho skla­da­te­le Marka Mothersbaugha, co se opět nebo­jí vyu­žít spe­ci­fic­kou hudeb­ní dra­ma­tur­gii. A oprav­du je film zdro­jem mno­ha výbor­ných vizu­ál­ních nápa­dů, kte­ré pra­me­ní prá­vě z výbě­ru té paten­to­va­né ani­ma­ce. V mno­ha ohle­dech jde o tak šíle­né nápa­dy, kte­rý­mi jsou tak pro­slu­lé fil­my z díl­ny dvo­ji­ce Lord/Miller a přes­to ty šíle­né nápa­dy nadá­le fun­gu­jí a doká­ží pře­kva­pit a poba­vit.

Pod slup­kou toho spe­ci­fic­ké­ho vizu­ál­ní­ho pří­stu­pu se mož­ná dá tak tro­chu říct, že se Rodina na bater­ky vlast­ně vydá­vá ve sto­pách typic­kých rodin­ných ani­mo­va­ných fil­mů, kde v mno­ha z nich lze též nalézt kom­pli­ko­va­ný vztah otce a dce­ry. Zároveň i přes své hra­vé tem­po je pře­de­vším ve finá­le leh­čí pře­ta­že­ní mož­ná tak tro­chu znát. A i přes jiný pří­stup už ta ani­ma­ce pocho­pi­tel­ně nemá tako­vý WOW efekt jako kdy­si v pří­pa­dě Paralelních svě­tů. I tyto leh­ké výtky ovšem nesni­žu­jí fakt, že je Rodina na bater­ky dal­ším výji­meč­ným ani­má­kem, kte­rý má mno­ho pozi­tiv­ních aspek­tů a fun­gu­je jed­no­du­še super.

Osobně se vůbec nebu­du divit tomu, když na kon­ci roku bude Rodina na bater­ky pat­řit mezi ani­má­ky roku. A to ne kvů­li tomu, že bych pod­ce­ňo­val kon­ku­ren­ci, kte­rá do kon­ce roku dora­zí. Rodina na bater­ky totiž lať­ku nasta­vi­la dost vyso­ko a jde o pove­de­ný poho­do­vý ani­mák s výteč­nou ani­ma­cí, skvě­lým humo­rem a zají­ma­vý­mi posta­va­mi. A s mop­sem! Povedená podí­va­ná, kte­rá zaru­če­ně bude fun­go­vat pro men­ší i vět­ší divá­ky.

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Sony Pictures

  • M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.25. května 2021 M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch. Po mnoha pokusech o ovládnutí světa superzáporák M.O.D.O.K. (mluví Patton Oswalt) najednou přijde o svou firmu A.I.M. kvůli bankrotu a ta je tak prodaná konkurenční společnosti GRUMBL. […] Posted in TV Recenze
  • Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07))4. září 2018 Disenchantment (Love's Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho, který během nic nedělání, spolu s Bean a jejím démonem,  vymyslí velkou lež, kterou musí celou dobu […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
  • Kris Kristofferson se dožívá 85 let22. června 2021 Kris Kristofferson se dožívá 85 let Kristoffer Kristofferson (narozen 22. června 1936) je americký zpěvák, skladatel a herec na odpočinku. Mezi jeho skladatelské počiny patří písně "Me and Bobby McGee", "For the Good Times", […] Posted in Profily osob
  • Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!21. června 2021 Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso! Kniha je plná základních informací o fyziologii nohy, o výhodách i nevýhodách bosé chůze, ale také v ní najdete zajímavosti, které nás zavedou třeba do chudých oblastí, kde se naboso běhá […] Posted in Recenze knih
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,11262 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53185 KB. | 24.06.2021 - 21:02:14