Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Rodina Homolkových se vrací! Švandovo divadlo uvede současnou adaptaci kultovní filmové komedie

Rodina Homolkových se vrací! Švandovo divadlo uvede současnou adaptaci kultovní filmové komedie

Ecce homo Homolka
Ecce homo Homolka

Babi Homolková, děda Homolka, Heduš, Ludva i nezbed­ná dvoj­ča­ta se vra­cí! Osmapadesát let od nato­če­ní slav­né­ho fil­mu Ecce homo Homolka Jaroslava Papouška se haš­te­ři­vá rodin­ka popr­vé obje­ví na diva­del­ní scé­ně. Inscenace Ecce homo Homolka v režii mla­dé tvůr­čí dvo­ji­ce Kristýny Jankovcové a Adama Svozila bude mít pre­mi­é­ru 28. květ­na ve Velkém sále Švandova diva­dla.  

Rodina Homolkových spo­leč­ně vyrá­ží na výlet do lesa. Bodrý suve­rén děda, přís­ně sta­rost­li­vá babi, živo­tem zkla­ma­ná Heduš, pod­pan­toflák Ludva i zlo­bi­vá dvoj­ča­ta si pří­ro­du uží­va­jí. Ze svá­teč­ní idyl­ky jsou však nepří­jem­ně vyru­še­ni. Odehraje se zby­tek dne ve zna­me­ní urput­ných hádek? Spraví jim nála­du říz­ky k obě­du? Vezme Ludva Heduš a děc­ka na dosti­hy? Rodina je pře­ce základ stá­tu. A v nedě­li má zůstat pohro­ma­dě!

„Papouškova skvě­lá kome­die pat­ří ke kle­no­tům čes­ké nové vlny. Její nové diva­del­ní ztvár­ně­ní talen­to­va­nou režij­ní dvo­ji­cí – Kristýnou Jankovcovou a Adamem Svozilem – nabí­zí nejen výbor­nou zába­vu a vděč­né herec­ké pří­le­ži­tos­ti, ale záro­veň i zno­vu­ob­je­ve­ní toho­to již kul­tov­ní­ho fil­mu pro­střed­nic­tvím pohle­du mla­dé gene­ra­ce diva­del­ní­ků,“ říká dra­ma­turg Švandova diva­dla David Košťák.

Barvy, zkrat­ky, nad­sáz­ka

Zatímco čer­no­bí­lý film zob­ra­zo­val čas­to až doku­men­tár­ním způ­so­bem sku­teč­nost 60. let, režij­ní tan­dem Jankovcová-Svozil na rodi­nu Homolkových pohlí­ží z dneš­ní­ho hle­dis­ka. A sati­ric­ký tón kome­die pod­tr­hu­je výraz­nou sty­li­za­cí typic­kou prá­vě pro diva­dlo. Inscenace se tak nebo­jí barev, zna­ků, nad­sáz­ky i vtip­ných zkra­tek.

I pro­to babi Homolkovou hra­je nejmlad­ší člen­ka sou­bo­ru Nataša Bednářová, v níž Švandovo diva­dlo zís­ka­lo vyni­ka­jí­cí kome­di­ál­ní hereč­ku. Neméně humor­né posta­vy dědy Homolky se ujal zku­še­ný člen smí­chov­ské­ho ansám­blu Tomáš Petřík. O gene­ra­ci mlad­ší seme­t­ri­ku Heduš s uťápnu­tým man­že­lem Ludvou s gustem ztvár­ňu­jí Natálie Řehořová a Jan Grundman. Dvojčata ztě­les­ňu­je jedi­ný herec, hos­tu­jí­cí Marek Frňka. V roli mile­nec­ké­ho páru mile­ni­á­lů, kte­ré hluč­ná rodin­ka neu­stá­le vyru­šu­je, uvi­dí­me Annu Stropnickou s Petrem Kultem. A zahra­je si i Spálený řízek…

Výpravu, včet­ně „obéz­ních“ kos­tý­mů ústřed­ní čtve­ři­ce, navrh­la scé­no­gra­f­ka Adriana Černá. Její výtvar­né poje­tí vychá­zí ze tří základ­ních barev – čer­ve­né, mod­ré a žlu­té. Byt Homolkových tak ne náho­dou při­po­mí­ná tři kóje „domá­cí­ho věze­ní“, do nichž se umí­ně­ná rodi­na postup­ně uza­my­ká. Autorem hud­by je oce­ňo­va­ný skla­da­tel Jakub Kudláč. Jeho hud­ba citu­je dobo­vý styl, zůstá­vá však moder­ní a hra­vá.

Je rodi­na základ stá­tu?

„Návrat k pří­bě­hu Homolkových nám mimo jiné umož­ňu­je zjis­tit, co se tu od 60. let minu­lé­ho sto­le­tí změ­ni­lo a co zas tak moc ne. Vidíme napří­klad, že kaž­dou dal­ší gene­ra­ci zásad­ně ovliv­ňu­je cho­vá­ní i hod­no­ty té před­cho­zí. A že byto­vá kri­ze zno­vu žene rodi­ny k více­ge­ne­rač­ní­mu byd­le­ní, kte­ré je nut­ně pro­ble­ma­tic­ké,“ říká Kristýna Jankovcová. „Je zde i před­sta­va o rodi­ně jako o zákla­du stá­tu. Tenhle mýtus v čes­ké spo­leč­nos­ti stá­le pře­tr­vá­vá. Jako hod­no­ta, kte­rou se rádi ohá­ní­me, když se cítí­me v ohro­že­ní, ale moc o ni nepe­ču­je­me, “ uva­žu­je Adam Svozil. „V kaž­dé době se najdou lidé jako Homolkovi, kte­ří žijí svůj rodin­ný život tak, aby se jich okol­ní svět radě­ji netý­kal. Ten je ale vždyc­ky dože­ne,“ uza­ví­rá dra­ma­turg David Košťák.

Premiéra je 28. květ­na ve Velkém sále, reprí­zy jsou 30. květ­na a 10. a 25. červ­na.

www.svandovodivadlo.cz

Víte, že…

Kristýna Jankovcová (1992) a Adam Svozil (1991) navá­za­li spo­lu­prá­ci během stu­dia režie a dra­ma­tur­gie na katedře čino­her­ní­ho diva­dla DAMU? Pro Švandovo diva­dlo už vytvo­ři­li insce­na­ci Zabíjejte popí­ra­če kli­ma­tic­kých změn, spo­lu­pra­cu­jí i s dal­ší­mi scé­na­mi a také s Českým roz­hla­sem.

Režisér, sce­náris­ta, ale i pro­za­ik, malíř, kari­ka­tu­ris­ta a sochař Jaroslav Papoušek nato­čil fil­my o Homolkových jako tri­lo­gii? První sní­mek Ecce homo Homolka (parafrá­zu­jí­cí citát z bib­le – Ecce homo nebo­li Ejhle člo­věk) z roku 1969 je hod­no­cen jako nej­lep­ší.

V pově­do­mí film stá­le žije i díky nesmr­tel­ným hláškám? Například „Příroda je chrám“, „Jestli si ten fot­bal nevy­bo­ju­ješ, tak si u mě mrt­vej Homolka“ či „Čoveče, ty tu s tím kří­žem pole­tu­ješ, jako kdy­bys byla ňáká aba­ty­še nebo co.” Slavné jsou scé­ny, kdy tlus­tá Heduš bale­tí na palou­ku nebo babič­či­na trpi­tel­ská roz­mlu­va s obráz­kem Panny Marie. Památný je úprk rodi­ny z lesa, kde zazní volá­ní o pomoc, či Ludvův zou­fa­lec­ký pokus hodit zamče­né­mu otci oknem ciga­re­ty. V roce 1970 zís­kal sní­mek na MFF v San Sebastiánu Zlatou mušli za nej­lep­ší film.

Postavu Heduš hrá­la ve fil­mu Helena Růžičková? Ludvu ztě­les­nil František Husák, babi Homolkovou Marie Motlová. Dědu Homolku ztvár­nil nehe­rec Josef Šebánek, kte­rý se díky této posta­vě stal hvězdou. Jako dvoj­ča­ta ve fil­mu vystou­pi­li Petr a Matěj Formanovi, syno­vé reži­sé­ra Miloše Formana. Ten s Papouškem coby sce­náris­tou spo­lu­pra­co­val na fil­mech Černý Petr (1963), Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky (1965) či Hoří, má panen­ko (1967).

Nejmladší gene­ra­ce zná fil­my o Homolkových už spí­še jen mat­ně? „Na roz­díl od řachand typu Slunce seno, s nimiž bývá Homolkovská tri­lo­gie někdy nespra­ved­li­vě srov­ná­vá­na, oplý­vá zejmé­na Ecce homo Homolka mno­hem vět­ším kouz­lem, sar­kas­mem i poezií. Vyznačuje se i výraz­ně pro­kres­le­něj­ší­mi, ze živo­ta přes­ně odpo­zo­ro­va­ný­mi posta­va­mi a skvě­lým situ­ač­ním humo­rem,“ domní­vá se dra­ma­turg Švandova diva­dla David Košťák.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53925 s | počet dotazů: 224 | paměť: 56246 KB. | 29.05.2022 - 12:02:22