Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Druhý svého jména (E03)

Rod Draka - Druhý svého jména (E03)

Photo © Home Box Office (HBO
Photo © Home Box Office (HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daemon Targaryen (Matt Smith) spo­lu s Corlysem Mořským hadem Velaryonem (Steve Toussaint) boju­je pro­ti Krmiči hadů (Daniel Scott-Smith), Sedm krá­lov­ství mezi­tím osla­vu­je 2. naro­ze­ni­ny prin­ce Aegona II. Rhaenyra (Milly Alcock) se poté stře­tá­vá s hroz­bou man­žel­ství...

Seriál Rod Draka nadá­le rake­to­vě ská­če v čase, tře­tí epi­zo­da se rov­nou ode­hrá­vá tři roky po závě­ru epi­zo­dy dru­hé. Sliby o tom, že 1. série Rodu Draka pokry­je rov­nou 27 let vlád­nu­tí rodu Targaryenů začí­na­jí dostá­vat reál­né obry­sy, již brzy by ostat­ně mělo dojít i na pře­ob­sa­ze­ní Rhaeneryry Targaryen a Alicent Hightower, kdy mini­mál­ně fan­tas­tic­ká Milly Alcock bude vel­mi chy­bět. Důležitější je ovšem fakt, že ani po tře­tí epi­zo­dě neztrá­cí pro­za­tím seri­ál lesk.

Už u dru­hé epi­zo­dy se Greig Yaitanes jako reži­sér solid­ně před­ve­dl, pro­to potě­ší, že u režie tře­tí epi­zo­dy nepo­le­vil. A to je důle­ži­té pře­de­vším díky vel­ko­le­pé bitev­ní sek­ven­ci, kte­rá se nejen doká­že vyrov­nat těm nej­lep­ším bitvám ze Hry o trů­ny, ale i díky pří­tom­nos­ti nové­ho draka jmé­nem Seasmoke si dra­ci oka­mži­tě doká­žou sjed­nat ješ­tě vět­ší respekt a doká­zat, že i když pohled na Rhaegala, Viseriona a Drogona mohl být sebe­víc ohro­mu­jí­cí, Daenerys Targaryen by si s dra­ky jako Caraxes Deamona Targaryena nebo prá­vě Seasmoke Laenora Velaryona doká­za­la srov­nat ješ­tě o pozná­ní vět­ší respekt.

Daemon Targaryen v podá­ní Matta Smitha a jeho neteř Rhaenyra v podá­ní Milly Alcock nadá­le pla­tí za nej­za­jí­ma­vě­ji vykres­lo­va­né posta­vy seri­á­lu, pro­stor si ovšem v této epi­zo­dě doká­že krást i někdo jiný. Steve Toussaint se jako Corlys Velaryon pro­je­vu­je jako dal­ší cas­tingo­vá tre­fa do čer­né­ho a posta­va, se kte­rou to bude ješ­tě zají­ma­vé, král Viserys v podá­ní Paddyho Considina si poté pro­chá­zí dile­ma­tem ohled­ně toho, jak při­stou­pit k pro­hlá­še­né dědič­ce trů­nu Rhaenyre a záro­veň začít počí­tat s tím, že by do vel­ké míry sexis­tič­tí před­sta­vi­te­lé Západozemí na trů­nu rad­ši vidě­li muž­ské­ho dědi­ce, krá­lo­va mla­dé­ho syna Aegona II. Především Aegonův děde­ček Otto Hightower v podá­ní Rhyse Ifanse, kte­ré­ho jde již po tře­tí epi­zo­dě bez pro­blé­mů paso­vat na ide­ál­ní­ho nástup­ce Malíčka, veli­ce schop­né­ho mani­pu­lá­to­ra, kte­ré­ho je na jed­nu stra­nu vel­mi snad­né nená­vi­dět (i když do budouc­na bude ješ­tě urči­tě o pár důvo­dů navíc), i díky skvě­lé­mu podá­ní Rhyse Ifanse to ovšem vlast­ně zas tak snad­né není.

Po vzo­ru Hry o trů­ny se jas­ně pro­ka­zu­je, že mno­ho moc­ných lor­dů prah­ne po ješ­tě vět­ší moci, kaž­dý se chce svézt na kri­zi v krá­lov­ské rodi­ně i mimo ní a i ten­to­krát to vše spě­je k tomu, že dojde k řád­kám bru­tál­ní­ho krvepro­li­tí a posta­vy nej­spíš časem sku­teč­ně nebu­de moci ozna­čo­vat za čer­né nebo bílé. Pořád se tam navíc reflek­tu­je hrdost mužů, kte­rým se hnu­sí před­sta­va vlád­nou­cí ženy, s tím i spo­je­ný motiv o tom, že se Rhaenyra sna­ží před­vést, že obsah roz­kro­ku nut­ně neve­de k ide­ál­ním před­po­kla­dům pro drži­te­lé trů­nu. Rod Draka v zása­dě neko­pe za femi­nis­mus prv­ní ligu, po třech epi­zo­dách ovšem nadá­le před­sta­vu­je jeden z nej­sym­pa­tič­těj­ších a záro­veň do očí nebi­jí­cích femi­nis­tic­kých reflexí za hod­ně dlou­hou dobu. Kdo s ním poté má pro­blém, má stej­ný pro­blém jako ty kra­pet ome­ze­ní pový­še­ní lor­di ze Západozemí.

Pozoruhodnost solid­ních vizu­ál­ních efek­tů jde poté spat­řit i jin­de než na pří­tom­nos­ti dra­ků, potě­ší poté nadá­le fakt, že seri­ál z pro­duk­ce HBO dle oče­ká­vá­ní nevy­pa­dá laci­ně. Zajímavá je poté i pří­tom­nost Jeffersona Halla, kte­rý si již ve Hře o trů­ny zahrál rytí­ře Hugha z údo­lí, zde poté dostá­vá pří­le­ži­tost v dvoj­ro­li dvoj­čat Tylanda a Jasona Lannisterových. Dávní před­ci Tyriona Lannistera nej­spíš též v seri­á­lu sehra­jí zásad­ní roli, pro­za­tím ovšem nedo­ká­ží vyvo­lat respekt, kte­rý už při svém nástu­pu na scé­nu doká­zal vyvo­lat Tywin Lannister v podá­ní Charlese Dance. To ovšem ani nebyl úmy­sl, bude ovšem ješ­tě zají­ma­vé vidět Jeffersona Halla v tak zají­ma­vém podá­ní dvou dvoj­čat. I pro­to, že i když jsou si brat­ři podob­ní jako vej­ce vej­ci, pod sko­řáp­kou jsou oba oči­vid­ně tak tro­chu jiní.

Třetí epi­zo­da neo­hro­mí jen díky feno­me­nál­ní akč­ní sek­ven­ci, ale doká­že nadá­le udr­žet pozor­nost při kaž­dém libo­vol­ném momen­tu. Stěžejní je fakt, že po vzo­ru Hry o trů­ny doká­že Rod Draka sku­teč­ně vyvo­lá­vat chuť vidět dal­ší kou­sek mozai­ky a dou­fat, že týden ute­če jako voda. Půda pro Tanec dra­ků je sice tepr­ve v zárod­ku, už základ­ní pilí­ře ovšem pro­za­tím fun­gu­jí skvě­le. Nestačí jen dou­fat, že si tuhle for­mu seri­ál udr­ží ale­spoň do finá­le 1. série...

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 %12. září 2022 Rod Draka - King of the Narrow Sea (E04) - 40 % Od natočení prvních dílů seriálu Hra o trůny uplynulo již mnoho let. Rod Draka pokračuje čtvrtým dílem, takže můžeme jít dál a porovnat novou a starou sérii. Hra o trůny byla skutečně o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Nezvedený princ (E02)30. srpna 2022 Rod Draka - Nezvedený princ (E02) Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se ponořuje hluboko do proroctví rodu Targaryenů, zatímco čelí říši, která odolává myšlence ženy na Železném trůnu, a princ Daemon (Matt Smith), […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Královna Alžběta: Zlatý věk8. září 2022 Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké politiky vesměs příznivé ohlasy a katapultoval do všeobecného povědomí herečku Cate Blanchett, která se […] Posted in Retro filmové recenze
  • "Men" KVIFF 2022 recenze: Jessie Buckley vyniká v hororovém podobenství Alexe Garlanda31. července 2022 "Men" KVIFF 2022 recenze: Jessie Buckley vyniká v hororovém podobenství Alexe Garlanda Žena je na venkovském pobytu terorizována několika různými muži ve filmu Muži, sugestivním a tematicky bohatém novém hororu režiséra Alexe Garlanda (Ex Machina, Annihilation), který měl […] Posted in Filmové recenze
  • Men28. července 2022 Men Alex Garland (Ex-Machina, Annihilation) zkouší Folk horor pod taktovkou A24 a je to správně kontrovérzní a jen pro okrajové publikum, ale komu jeho režijní styl sedí, tak by si mohl přijít […] Posted in Filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,69253 s | počet dotazů: 264 | paměť: 63240 KB. | 30.09.2022 - 23:57:06