Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > „ROCKY V.“

„ROCKY V.“

200911182207 n91f95881b31a03c017c72501eccd33ea1
200911182207 n91f95881b31a03c017c72501eccd33ea1

Žánr: Akční, dra­ma
Země:
USA, 1990

Délka: 100 min

Režie: John G. Avildsen
Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Tony Burton, Kevin Connolly, Lloyd Kaufman, Michael Pataki

Rocky Balboa zápa­sí v před­cho­zím díle v Moskvě. Není to fit­ness. Zpočátku má jeho sou­peř navrch, nako­nec ale Rocky sebe­re všech­ny své síly a zví­tě­zí. Je ale zce­la vyčer­pán a sta­ne se mu podiv­ná věc: po zápa­se nemů­že ovlád­nout sil­ný třes rukou. Adrian na něho nalé­há, aby navští­vil léka­ře. Tam se Rocky dozví, že vzhle­dem k vel­ké­mu počtu ran, kte­ré utr­žil za dobu své kari­é­ry, má nebez­peč­ně poško­ze­ný mozek. Adrian trvá na tom, aby Rocky s boxer­skou kari­é­rou oka­mži­tě skon­čil. Právě v té době však Rockyho účet­ní pomo­cí faleš­né plné moci jeho jmé­nem zpro­ne­vě­ří mili­on dola­rů a Rocky musí pro­dat téměř veš­ke­rý svůj maje­tek. S Adrian a synem Rockym se vra­cí do míst, kde popr­vé zví­tě­zil v boxu. Kvůli penězům chce Rocky opět začít boxo­vat, nako­nec vysly­ší pros­by naděj­né­ho mla­dé­ho boxe­ra Tommyho a stá­vá se jeho mana­že­rem a pro­vá­dí jeho tré­nink...

 

Zajímavosti k fil­mu:

-          Postavu „Malé Marie“ z prv­ní­ho Rockyho, jenž sehrá­la v šes­tém díle význam­nou roli, Stallone vrá­til ve scé­ná­ři již v tom­to pátém pokra­čo­vá­ní. Zde však byla jed­nou z ved­lej­ších postav pobu­dů. Scény byly nato­če­ny, ale ve finál­ní ver­zi chy­bí.

-          Píseň při závě­reč­ných titul­cích je od Eltona Johna, jme­nu­je se „The Measure Of A Man“.

-          Mělo se jed­nat o vel­ký návrat tří legend - fil­mo­vé posta­vy Rockyho, her­ce a scé­náris­ty Sylvestera Stallonea a k pro­jek­tu se vrá­til i v té době nepří­liš úspěš­ný drži­tel Oscara za prv­ní díl, reži­sér John G. Avildsen. Film pro­pa­dl u kri­ti­ky i divá­ků na plné čáře.

-          Sylvester Stallone původ­ně zamýš­lel Rockyho smrt na kon­ci fil­mu, nako­nec to pře­psal s tím, že by to bylo jako zabít Supermana.

-          George Washington Duke je zalo­žen na sku­teč­ném mana­že­ro­vi Donu Kingovi.

-          Řeč, kte­rou pro­ná­ší Mickey k Rockymu, je zalo­že­na na roz­ho­vo­ru novi­ná­ře Cuse D´Amata s Mikem Tysonem po jeho pro­fe­si­o­nál­ním vítěz­ství.

-          První sou­boj Tommyho se konal na stej­ném mís­tě, kde v prv­ním díle Rocky bojo­val s Ricem.

-          Role Uniona Cana byla nabíd­nu­ta Franku Brunovi.

-          V inter­view s Jonathanem Rossem byl Sylvester Stallone požá­dán, aby ohod­no­til všech­ny díly série. Pátý díl dostal 0.

-          Jediný díl série Rocky, kte­rý na sebe nedo­ká­zal vydě­lat.

-          Jediný díl ze série, kte­ré byl udě­len rating PG-13.

-          Choreografii závě­reč­né­ho sou­bo­je pomá­hal tvo­řit zná­mý wrest­ler Terry Funk.

-          Stejně jako ve všech dílech Rockyho, i tady hra­jí komen­tá­to­ry sku­teč­ní komen­tá­to­ři boxu.

-          Tommy Morrison, kte­rý ve fil­mu ztvár­nil posta­vu Tommyho Guna, je ve sku­teč­nos­ti veli­ce dob­rým boxe­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43078 s | počet dotazů: 244 | paměť: 57398 KB. | 28.06.2022 - 21:07:36