Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho

Rocky - Nejvíce oceňové drama Sylvestera Stalloneho

Rocky
Rocky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Slavné boxer­ské dra­ma out­si­de­ra, kte­rý dostal šan­ci a zví­tě­zil sám nad sebou. Titulní hrdi­na, neú­spěš­ný tři­ce­ti­le­tý boxer Rocky Balboa, pra­cu­je jako výběr­čí dlu­hů pro míst­ní­ho lichvá­ře, boxu­je v pokout­ních zápa­sech a neú­spěš­ně se dvo­ří Adrian, pla­ché pro­da­vač­ce v obcho­dě s drob­ným zví­řec­tvem...

V době, kdy býva­lý tre­nér vyho­dí Rockyho z tělo­cvič­ny, pro­to­že se mu zdá, že jako boxer pro­mr­hal svůj talent a je vyří­ze­ná exis­ten­ce, chys­tá se ve Filadelfii boj o titul mis­tra svě­ta v těž­ké váze. Protože se však vyzy­va­tel zra­nil a nemů­že k zápa­su nastou­pit, vyhlá­sí obháj­ce titu­lu Apollo Creed, že bude boxo­vat s kte­rým­ko­li míst­ním boxe­rem, pro­to­že chce doká­zat, že Amerika je zemí, v níž má kaž­dý šan­ci uspět. Vybere si Rockyho, pro­to­že se mu líbí jeho pře­zdív­ka Italský hře­bec, sli­bu­jí­cí dobrou pub­li­ci­tu. Zatímco se Rocky nesmě­le sbli­žu­je s Adrian, roz­jíž­dí se vel­ko­le­pá reklam­ní kam­paň. Rockyho zpo­ví­da­jí tele­viz­ní repor­té­ři, píše se o něm v novi­nách. Všichni se ovšem vysmí­va­jí jeho beze­lstnos­ti a nikdo mu nedá­vá sebe­men­ší šan­ci. Přijde za ním býva­lý tre­nér Mickey, nabí­zí mu své služ­by jako tre­nér a mana­žer. Rocky jej nej­pr­ve vyho­dí, ale pak sou­hla­sí. Začíná tvr­dý tré­nink. Běhá, boxu­je a postup­ně se dostá­vá do fyzic­ké i psy­chic­ké kon­di­ce, také díky tomu, že se k němu nastě­hu­je Adrian. V noci před zápa­sem se jí Rocky svě­ří, že chce s Creedem vybo­jo­vat rov­no­cen­ný zápas, i když si uvě­do­mu­je své mini­mál­ní šan­ce. 1. led­na 1976 je hala vypro­dá­na. Začíná vel­ko­le­pá podí­va­ná, kte­rou je boj o titul mis­tra svě­ta. Překvapený Apollo Creed, pro něhož je zápas, stej­ně jako pro divá­ky, pou­ze show pro poba­ve­ní, jde hned v prv­ním kole po Rockyho ráně k zemi. Teprve pak začne oprav­do­vý zápas. Rocky boju­je jako o život, něko­li­krát jde k zemi, ale pokaž­dé se zved­ne.

 

Zajímavosti k fil­mu:

-         Sylvester Stallone vychá­zel při psa­ní scé­ná­ře ze sku­teč­né­ho pří­bě­hu o stře­tu pro­fe­si­o­nál­ní­ho a ama­tér­ské­ho boxu. Věhlasného Muhammada Aliho vyzval na sou­boj nezná­mý Chuck Wepner. Všichni před­po­klá­da­li, že Ali nováč­ka sra­zí k zemi po něko­li­ka vte­ři­nách. Wepner sice pro­hrál, ale vydr­žel bojo­vat v rin­gu celých pat­náct kol.

-          Stallone pro­dal prá­va na film stu­diu za pod­mín­ky, že bude sám hrát hlav­ní roli.

-          Film byl nato­čen za 28 dní.

-          Vrcholný sou­boj Apolla s Rockym byl natá­čen pou­hý den a to pozpát­ku od pat­nác­té­ho kola k prv­ní­mu. Hercům byl nane­sen sil­ný make-up a postup­ně odstra­ňo­ván. Tato tech­ni­ka zajis­ti­la tvůr­cům Oskara.

-          Studio sou­hla­si­lo s obsa­ze­ním Stalloneho do hlav­ní role, pokud budou nákla­dy niž­ší, než 1 mili­on. Producenti kvů­li fil­mu dokon­ce zadlu­ži­li i své domy.

-          Herečka Bette Midler odmít­nu­la roli Adriany.

-          Scéna běhu do scho­dů se také natá­če­la pozpát­ku a efek­ty při­bli­žo­vá­ní vypa­da­ly o to půso­bi­vě­ji. Natáčela se nadva­krát, jed­nou před výcho­dem slun­ce a podru­hé po zápa­du.

-          Fotky Rockyho zamla­da u zrca­dla jsou sku­teč­ně fot­ky mla­dé­ho Stalloneho.

-          Stallone během natá­če­ní mlá­til do zmrz­lé­ho masa doo­prav­dy. Poničil si tak klou­by na pra­vé ruce.

-          Ve fil­mu si zahrál otec i bra­tr Stalloneho. Otec byl tím, kdo zvo­nil na zvon při zápa­se Creed ver­sus Balboa. Mladší bra­tr Frank pak hrál lea­de­ra kape­ly, kte­rý řekl Stallonemu, aby si našel prá­ci.

-          Slavný kri­tik Roger Ebert ozna­čil do té doby nezná­mé­ho Sylvestera Stalloneho za nové­ho Marlona Branda a sní­mek se dočkal dese­ti osca­ro­vých nomi­na­cí. Odnesl si zla­té soš­ky za nej­lep­ší film, režii a střih, a dnes pla­tí za nesmr­tel­nou kla­si­ku.

-          Na natá­če­ní při­šlo kolem 4000 pova­le­čů a bez­do­mov­ců, kte­ří tvo­ří skvě­lé pub­li­kum.

-          Sylvester Stallone debu­to­val v por­no­fil­mu Party at Kitty and Stud’s. Po úspě­chu Rockyho se por­no zno­vu vyno­ři­lo vyba­ve­né nový­mi názvy jako The Italian Stallion nebo Cocky.

-          Při natá­če­ní scé­ny pří­cho­du Rockyho do rin­gu na sou­boj s Apollem nemě­li fil­ma­ři pení­ze, pro­to byla v pub­li­ku tma a byli osví­ce­ní jen divá­ci v prv­ní řadě.

-          Počas cere­mo­ni­á­lu Academy Awards pred­vied­li Stallone s Alim men­šiu boxer­skú show, aby uká­za­li, že sa Ali necí­ti byť fil­mom ura­ze­ný.

-          Pro roli Apolla Creeda byl původ­ně zamýš­len Ken Norton, dal­ší svě­to­vý šam­pi­on v těž­ké váze (1978) ten se však nako­nec stáh­nul.

-          V tom­to díle se obje­vil i slav­ný boxer Joe Frazier.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rocky III16. července 2020 Rocky III Rocky, který ve druhém díle zvítězil ve vyčerpávajícím odvetném souboji s šampiónem Apollo Creedem, se stal mistrem světa všech váhových kategorií. Je z něj boháč a mohl by si užívat […] Posted in Zajímavosti
  • Rocky II9. července 2020 Rocky II Hned po zápase, který jsme viděli v prvním díle byli Rocky i Apollo odvezeni do nemocnice. I když podle rozhodčích je Apollo vítěz, ale on má pořád pocit, že Rockyho neporazil. Apollo […] Posted in Zajímavosti
  • Rocky IV - Trochu netradiční "Vánoční" film17. prosince 2020 Rocky IV - Trochu netradiční "Vánoční" film Úspěšný boxer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) žije nyní v ústraní se svou ženou Adrian (Talia Shire) a synkem Rockym Jr. (Rocky Krakoff). Boxuje jen občas, pro udržení kondice, se svým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš.9. dubna 2019 Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rychlost. Tvůrčí strasti mě obvykle nepostihují na startovní čáře, ale až později – v průběhu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly11. listopadu 2020 Kmotr - nejslavnější mafiánský film Francise Forda Coppoly Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Souboj Titánů1. září 2022 Souboj Titánů Komunistická diktatura nedovolila moc filmům ze západní produkce přístup do ČSSR. Občas však cenzoři, nejspíš náhodně osvíceni jakousi nadpřirozenou mocí vpustili do kin a následně […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,94084 s | počet dotazů: 246 | paměť: 62522 KB. | 28.11.2022 - 05:58:23