Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Rocky Balboa

Rocky Balboa

Rocky Balboa
01.01.2007

recen­ze

Přečteno: 74 krát

V době, kdy si Sly díky těm­to dvě­ma říz­kům uží­val svá nej­lep­ší léta fil­mo­vé kari­é­ry, ješ­tě mno­ho z nás ani neby­lo na svě­tě. Je tomu již 30 (!) let, kdy za pou­hý jeden měsíc vzni­kl prv­ní Rocky – film nomi­no­va­ný na 10 Oskarů. Následovaly dal­ší čty­ři pokra­čo­vá­ní. To, do ješ­tě nedáv­né doby posled­ní, si star­ší z nás moh­li užít sedm­náct let nazpět ( kri­ti­ku může­te sly­šet dodnes ). Před něja­kou dobou Sylvester usou­dil, že Jižní tla­pa ješ­tě má pub­li­ku co říci a dal se do psa­ní scé­ná­ře, poz­dě­ji samot­né režie a samo­zřej­mě se obsa­dil i do hlav­ní role. „ Ono památ­né poško­ze­ní moz­ku ze zápa­su s Dragem nezů­sta­lo jen u fik­ce.“ Řeknete si. Všichni totiž víme, jak skon­čil špe­koun Seagal, vou­sa­tý Čenda a kupa dal­ších hvězd z 80´s minu­lé­ho sto­le­tí, kte­ří jsou dnes nechut­ně k smí­chu.

Přidá se k nim i Stallone ? Zajděte si do kina. Má smy­sl dávat pení­ze za lís­tek ? Záleží samo­zřej­mě na tom, jak moc toho­to anti-intelektuála s dob­rým srd­cem, kte­rý „čím je star­ší, tím víc mlu­ví“ zná­te a jaké k němu cho­vá­te sym­pa­tie. Rocky Balboa je bez­po­chy­by fil­mem, ze kte­ré­ho si více odne­se srd­cař celé série, než-li tuc­to­vý fil­mo­vý návštěv­ník kina, kte­rý se jde hlav­ně nadla­bat pop­cor­nem a chce vidět zmlá­ce­né­ho dědu. Takoví si při seze­ní v kině budou říkat „her­dek, tak kdy bude něja­ká akce ?“.

Rocky je totiž sta­rý vdo­vec, kte­rý pro­vo­zu­je malou restau­ra­ci pojme­no­va­nou po své milo­va­né zesnu­lé Adrianě. K boxu se vra­cí pou­ze v his­tor­kách, kte­ré po veče­rech vyprá­ví návštěv­ní­kům „Adrian´s“. Chodí na hřbi­tov poklá­dat kvě­ti­ny, sochu mu zbou­ra­li, syn se k němu nehlá­sí. Stále se vzpa­ma­to­vá­vá ze ztrá­ty ženy a při náku­pech musí nosit dosti sil­né oku­lá­ry. Zkrátka lid­ské tělo vzrůs­ta­jí­cím věkem sláb­ne a nic už není tak pěk­né, jak býva­lo. Ani vzdor sil­né­ho ducha tomu­to pro­ce­su neza­brá­ní. A nebo ano ? 😉 Krásné chví­le štěs­tí jsou jen věcí vzpo­mí­nek. Stejně jako má nač vzpo­mí­nat Rocky, má samot­ný Sly, mají na co vzpo­mí­nat i fanouš­ci. Připravte se na ten nej­vět­ší come­back kul­tov­ní posta­vy, kte­rý máte ( ale­spoň do této doby ) mož­nost vidět. To, oč se pokou­šel Arnold se svým T3, byla jen polívčič­ka atmo­sfé­ry pře­de­šlých dvou Cameronových majstršty­ků. Rocky Balboa celý kruh uza­ví­rá, má tedy nej­blí­že k počát­ku celé anta­lo­gie. Všichni tři se spo­leč­ně ode­be­re­me na mís­ta, kde Rocky dostal život­ní šan­ci poprat se sám se sebou a uká­zat všem, jaká síla v něm dří­má. Podíváme se tam, kde „retar­do­va­nou Paulieho sest­ru“ změ­nil v krás­nou milu­jí­cí ženu. Vrátíme se do doby, kdy zača­la Stalloneho kari­é­ra a kde lidé po celém svě­tě našli svůj vzor a v těž­kých chví­lích si na povzbu­ze­ní pouš­tě­li „Gonna Fly Now“.

Dobře, nechal jsem se unést emo­ce­mi :o). Ale ona hlav­ně o sen­ti­men­tu celá prv­ní půle je. Rockymu pad­nou jeho dáv­né had­ry více než za mla­da. Důležitou roli ve výsled­ném poci­tu z fil­mu hra­je i fakt, že za hud­bou opět sto­jí Bill Conti. Je to nos­tal­gic­ká jíz­da se slzou tam „uvnitř“ a mír­ným úsmě­vem na tvá­ři. A napl­no jí pocho­pí prá­vě oni zmi­ňo­va­ní srd­ca­ři. Samozřejmě to není celé jen o tom, že Rocky obje­de mís­ta z minu­los­ti, povyprá­ví pár his­to­rek ze zápa­su s Apollem, oble­če si pyžam­ko a řek­ne dobrou. Na celou tuto pouť vzpo­mín­ka­mi Stallone nava­zu­je vyprá­vě­ním nové a posled­ní kapi­to­ly Rockyho živo­ta. Celý ten návrat způ­so­bí jed­na z mno­ha tele­viz­ních vir­tu­ál­ních simu­la­cí zápa­sů boxu. Režisér TV pro­ti sobě posta­vil úřa­du­jí­cí­ho mla­dé­ho šam­pi­ó­na Masona Dixona pro­ti hřeb­ci z Philadelphie ve svých nej­lep­ších letech. Dosud nepo­ra­že­ný Dixon načuch­ne k poci­tu být knock-outován. Rocky to vyba­lí a Pauliemu se svě­ří, že ten dáv­ný plá­po­la­jí­cí oheň čest­né­ho bojov­ní­ka není zda­le­ka uha­šen. Rozhodne se boxo­vat na ama­tér­ské úrov­ni. Servírování stea­ků pře­ci není to, čím celý život žil.

Dixon ( hra­je ho čty­ři­ce­ti­le­tý Antonio Tarver, býva­lý pro­fe­si­o­nál­ní boxer ) je napros­to jiná tří­da, než byli Apollo, drs­ňák Clubber Lang, maši­na Drago, i bom­barďák Tommy. Při pohle­du na něho necí­tí­te abso­lut­ně žád­ný respekt. Stallone chtěl uká­zat dvo­jí pohled ( sta­rý una­ve­ný, ne však ode­psa­ný pes vs. mla­dá nena­syt­ná krev ) na život, pri­o­ri­ty a na sebe samot­né­ho. Kdo čeká, že box bude hlav­ním téma­tem celé­ho fil­mu, bude zkla­mán. Box tu figu­ru­je jako „pou­hý“ pro­stře­dek pro sdě­le­ní něče­ho hlub­ší­ho. Zklamání se dosta­ví nad for­mou samot­né­ho sou­bo­je. Hraní si s bar­vič­ka­mi do fil­mu vůbec neza­pa­dá. Poslední Rockyho zápas je něco tako­vé­ho, jako když se naml­sá­te slad­ké­ho před­kr­mu, výbor­né­ho hlav­ní­ho cho­du a jako tou­žeb­né vyvr­cho­le­ní dosta­ne­te chle­ba se sádlem a k pití šťá­vu z oku­rek. Po leh­kém zkla­má­ní při­jde­te na to, že ten zavr­ho­va­ný chléb je pro vaše tělo nezbyt­ný, stej­ně jako finál­ní „mač“ pro to, aby film kom­pakt­ně fun­go­val. Přesto v sobě mám pocit, že vět­ší odvá­zá­ní by neby­lo na ško­du, podob­ně i u tré­nin­ko­vé mon­tá­že.

Svým herec­tvím Sly umí vzbu­dit sil­né emo­ce ( nejed­nou zís­ká­te pocit, že Sylvester Stallone prak­tic­ky je Rocky Balboa ). Celý film tvo­řil s vel­kou zbož­nos­tí. Nešlo mu o žád­ný bom­bas­tic­ký come­back. Nehraje si na něco, co ve sku­teč­nos­ti není ( jako to může­me vidět u vět­ši­ny Hollywoodské pro­duk­ce ) aby tím v očích divá­ků byl. Takovými věc­mi se vůbec neza­bý­val. Jde o skrom­ný, nechyt­ra­čí­cí, upřím­ný a nelži­vý pří­běh. Celý ten nad­hled a život­ní moud­rost, kte­rou Stallone zís­kal od Nejvyššího, je sklou­be­na s myš­len­kou, kte­rou film nese. Jde o cita­ci úryv­ku ver­še z kni­hy Zachariáš: „Ne mocí ani silou, nýbrž duchem“. Zmíním se, že samot­ný prv­ní Rocky začí­ná zábě­rem na obraz Ježíše Krista.
Verdikt: Zalíbil-li se vám dosa­vad­ní Rockyland díky cha­rak­te­ru hlav­ní posta­vy a celé­ho dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu jeho živo­ta, pak si ihned rezer­vuj­te líst­ky. Jestli čeká­te povrch­ní ame­ric­kou akč­ní řež­bu v rin­gu s řeč­mi „Dám Ti na hubu !“ … „ Ne, já Tobě ! ‘‘ a drs­ný­mi pohle­dy + hap­pyend na dobrou noc, záměr fil­mu pros­tě nepo­cho­pí­te. Rocky Balboa je come­back hod­ný respek­tu. Krásné roz­lou­če­ní vždy boju­jí­cí­ho, i na dně se nevzdá­va­jí­cí­ho, Italského hřeb­ce z Philadelphie.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.25/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.3 z 5 (hod­no­ce­no 4x)

Jerachmeel B. Ebed

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Rocky Balboa

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

/*

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13227 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53584 KB. | 21.01.2022 - 08:50:21