Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Roboti - recenze

Roboti - recenze

Image1
Image1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bylo neby­lo, za dáv­ných robo­tic­kých časů žil otec s mat­kou, naro­dil (byl sestro­jen) se jim synek, veli­ce zlo­bi­vý, ale veli­ce šikov­ný, ze kte­ré­ho stal se z něho vyná­lez­ce. Pubertu pro­žil s díly od bra­trán­ka a od sestřen­ky. Až vyros­tl. Vydal se na zku­še­nou do vel­ké­ho svě­ta, do měs­ta Robot City, kte­ré skrý­va­lo veli­ké mož­nos­ti. V Robot City chtěl navští­vit veli­ké­ho vyná­lez­ce pana Bigwelda, kte­rý je nej­vět­ším robo­tem na svě­tě a kaž­dý robot k němu vzhlí­ží jako k otci, pro­to­že je maji­te­lem továr­ny na náhrad­ní díly. A mla­dý Rodney Copperbottom se také kvů­li němu vydá do veli­ké­ho měs­ta, aby ho navští­vil a uká­zal mu svůj vyná­lez.

Docela krás­ná pohád­ka o robo­tech, že jo , ale nebyl by pří­běh bez žád­né záplet­ky. Rodney po pří­cho­du do měs­ta zjis­tí, že už to není, co býva­lo, Bigweld už dáv­no není ve své továr­ně, a jeho mís­to zau­jal zlý Ratchet, kte­rý už nepat­ří mezi oblí­be­né robo­ty. Patří mezi nej­ví­ce zlé lidi, chce vyu­žít robo­ty ke své­mu obo­ha­ce­ní a být moc a moc bohatý.Rodney vůbec neu­spě­je, ale ces­tou od továr­ny, ze kte­ré byl vyho­zen, nara­zí na par­tu robo­tů, kte­rá pat­ří do robo­tí spo­di­ny a kte­rou vede věč­ně roz­pa­dá­va­jí­cí robot Fender. Tito robo­ti jsou sice na jed­né z nej­niž­ší pozic v žeb­říč­ku robo­tů, ale mají srd­ce na správ­ném mís­tě a tak se Rodneya ujmou, spra­ví mu nála­du, Rodney jim spra­ví roz­pa­dá­va­jí­cí díly, a tak vznik­ne mezi nimi nád­her­né robo­tí přá­tel­ství

Film Roboti nena­to­čil Pixar, ani Dreamworks, ale nato­či­lo ho stu­dio Blue Sky Studios, kte­ré má za sebou prv­ní úspěš­ný film Dobu Ledovou. Je dob­ré sle­do­vat, jak tyto 3D fil­my si navzá­jem kon­ku­ru­jí a neu­stá­le odsu­nu­jí kla­sic­kou ani­ma­ci, ne 3D, na stá­le niž­ší pozi­ci. Roboti jdou řád­ným pří­kla­dem, jak lze s 3D ani­ma­cí nato­čit rela­tiv­ně dob­rý film. I když pře­váž­ně pro děti, ale i tro­chu pro fil­mo­vé znal­ce, pro­to­že, jak je posled­ní dobou v ani­mo­va­ných fil­mech zvy­kem, je pou­ži­to mno­ho cita­cí slav­ných fil­mů. Kvůli těm­to cita­cím se už z kaž­dé­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu stá­vá druh paro­die. I v Robotech se najde mno­ho pou­ži­tých frá­zí a obra­zů na prv­ní pohled odka­zu­jí­cí na slav­né fil­my.

Jak se kri­ti­zu­jí u hra­ných fil­mů her­ci, tak se u ani­mo­va­ných fil­mů kri­ti­zu­je a hod­no­tí ani­ma­ce. Blue Sky Studios se po Době Ledové doká­za­lo zlep­šit, žád­ná chy­bič­ka v obra­zu se ve fil­mu nena­skyt­ne, robo­ti, jejich pohyb, jsou znač­ně sty­li­zo­va­ní, není str­nu­lý, jak bychom si moh­li mys­let, ale je ply­nu­lý, v mno­ha ohle­dech podob­ný lid­ské­mu a reál­né­mu lid­ské­mu pohy­bu. Je dob­ře, že robo­ti v tom­to fil­mu necho­dí jenom po 2 nohách, ale najdou se i posta­vy, kte­ré pou­ze léta­jí, nebo se pohy­bu­jí po vel­kých kolech, či kou­lích, kte­ré jim nahra­zu­jí tělo. Vzniká s tím veli­ce zají­ma­vá roz­ma­ni­tost robo­tů. Člověka nadchne pocit rados­ti, že všech­no, co v lid­ské spo­leč­nos­ti fun­gu­je, fun­gu­je i v robo­tí spo­leč­nos­ti, jako cho­vá­ní domá­cích maz­líč­ků, psí­ků, koček, vzta­hy v rodi­ně, mat­ka – otec – syn, škol­ství a mno­ho dal­ších věcí.

Nesmíme zapo­me­nout taky na dru­hy dopra­vy ve měs­tě robo­tů. Patří mezi ně dopra­va vzdu­chem, leta­dly, kata­pul­ty, dopra­va po zemi, růz­ný­mi dru­hy aut a kol. A mno­ha dal­ší­mi dru­hy dopra­vy, kte­rá už nemoh­la být ve fil­mu uká­zá­na, pro­to­že film je hlav­ně o pří­bě­hu a ne o tom jak měs­to robo­tů vypa­dá.

Blue Sky Studios sice moc nepra­co­va­lo na scé­ná­ři, ale k úspě­chu fil­mu sta­či­lo hod­ně zají­ma­vých nápa­dů a cita­cí, a tak film je to doce­la zají­ma­vý, hodí se pro malé děti, je s dabin­gem, hodí se i pro star­ší lidi. Každý si v nich najde svo­ji polo­hu, a urči­tě si oddych­ne po pra­cov­ním, či škol­ním sho­nu. Nesmím zapo­me­nout i na trai­ler před fil­mem , pro­to­že ukáz­kou před fil­mem je exhi­bi­ce šav­lo­zubé vever­ky na dru­hý díl Doby Ledové.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60761 s | počet dotazů: 245 | paměť: 61488 KB. | 28.11.2022 - 06:46:46