Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > ROBOCOP I a II

ROBOCOP I a II

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

4. 9. 2003 - Nova - 22:45 - RoboCop
11. 9. 2003 - Nova - 22:50 - Robocop 2

Starý Detroit, měs­to zlo­či­nu. Žádný člo­věk si zde nemů­že být jis­tý. Zatímco se zlo­čin­ci mno­ží, poli­caj­tů ubý­vá. Do Detroitu je pře­ve­len schop­ný poli­cajt Murphy, kte­rý je při prv­ní akci doslo­va roz­stří­len. Naštěstí se zacho­val jeho mozek. Firma OCP, kte­rá se sna­ží ovlád­nout celé měs­to, zbou­rat ho a na jeho mís­tě posta­vit Delta City, ho vyu­ži­je při kon­struk­ci poli­cej­ní­ho cybor­ga.
Murphy, nyní jako RoboCop, vyrá­ží na svou prv­ní akci.
Ale výro­bek OCP má vadu. Není jen posluš­ným auto­ma­tem, ale pro­bou­zí se v něm vzpo­mín­ky na sebe sama, na svou rodi­nu, par­ťač­ku Lewisovou a svou smrt. Na svou pěst jde po sto­pách svých vra­hů a ti ho zave­dou až k Dicku Jonesovi, zástup­ci Starého Pána a duchov­ní­mu otci robo­ta ED 209. Murphyho čin­nost však ome­zu­jí Základní instruk­ce. Čtvrtá z nich mu nedo­vo­lu­je zasáh­nout pro­ti vedou­cí­mu před­sta­vi­te­li OCP.
Utká se s ED209 a pomstí se svým vra­hům. Teprve pak před­lo­ží Starému Pánovi důka­zy a odrov­ná Dicka Jonese. (Pro ty, co ješ­tě nepo­cho­pi­li, Starý Pán je šéf OCP. - pozn. auto­ra)
To byl konec skvě­lé­ho prv­ní­ho dílu. Po třech letech se obje­vi díl dru­hý, kte­rý pod­le mého vkus­ně nava­zu­je.
Firma OCP, kte­rá ovlá­dá poli­cii, chce ovlád­nout celý Detroit. Díky tomu má spo­ry s rad­ni­cí, kte­rá je navíc této nebez­peč­né fir­mě zadlu­že­na. Vzrůstá kri­mi­na­li­ta a poli­cie vyhro­žu­je stáv­kou. Jediný, kdo dbá o zákon, je RoboCop. Tentokrát ho čeká oprav­du těž­ký úkol, neboť měs­to ovlád­li výrob­ci nebez­peč­né dro­gy NUKE. Vůdce ban­dy Cain se s Robem setká a posled­ní sou­boj pro něj nedo­pad­ne dob­ře. RoboCop ho posí­lá na smr­tel­né lože, za to, co mu před­tím udě­lal (nechal ho roz­mon­to­vat zbí­ječ­kou).
Jenže je tu OCP, kte­rá Caina vyu­ži­je při výro­bě RoboCopa 2, kte­rý by měl posí­lit poli­cii.
V závě­ru fil­mu, při slav­nost­ním odha­le­ní mode­lu Delta City a před­sta­ve­ní RoboCopa 2 veřej­nos­ti, se oba cybor­go­vé utka­jí. Cain povraž­dí mno­ho nevin­ných lidí, než mu Murpgy vyrve mozek z opan­cé­řo­va­né­ho těla. Starý Pán odjíž­dí a nad osu­dem OCP se sta­hu­jí mra­ky.
Co se týče hod­no­ce­ní obou fil­mů, mys­lím, že pat­ří mezi zla­tý fond sci-fi i akč­ní­ho fil­mu. S napě­tím jsem oče­ká­val troj­ku.

-pž-

ROBOCOP - USA, 1987
Hrají: Peter Weller (Murphy), Nancy Allen (Lewisová), Daniel O’Herlihy (Starý pán), Robert DoQui (Seržant Reed)
Kamera:
Jost Vacano
Scénář: Edward Neumeier & Michael Miner
Hudba: Basil Poledouris
Režie: Paul Verhoeven

ROBOCOP 2 - USA, 1990
Hrají: Peter Weller (Murphy), Nancy Allen (Lewisová), Daniel O’Herlihy (Starý pán), Belinda Bauer (Faxxová), Tom Noonan (Cain)
Kamera:
Mark Irwin
Scénář: Frank Miller & Walon Green
Hudba: Leonard Rosenman
Režie: Irvin Kershner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,59225 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61605 KB. | 08.12.2022 - 10:44:18