Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Robinsonovi

Robinsonovi

Robinsonovi
5.1.2007

recen­ze

Přečteno: 159 krát

Klidně se vám mohu při­znat, že dobrou ani­mo­va­nou tvor­bu hltám vše­mi douš­ky. Mnozí si jis­tě budou říkat, že je to pou­ze pro malé děti, ale já svým způ­so­bem nemo­hu sou­hla­sit. Když je sní­mek zpra­co­ván na jed­nič­ku a ješ­tě při­jde s vyni­ka­jí­cím humo­rem, roz­hod­ně se budou bavit i dospě­lí. To jsme moh­li prá­vě zažít napří­klad u mno­ha fil­mů stu­dia PIXAR, ten totiž vydá­vá jeden hit za dru­hým. Jeho tvor­ba se uchy­tá­vá po celém svě­tě a jeho koneč­né trž­by doka­zu­jí, že je oprav­du o ten­to žánr zájem.

Hlavním riva­lem PIXARU byl zástup­ce sta­ro­no­vé spo­leč­nos­ti s názvem Walt Disney Studios, i když slo­vo rival není zrov­na vhod­né. Tyto obě vel­mi moc­ná stu­dia mezi sebou spo­lu­pra­co­va­li na mno­ha pro­jek­tech, ale samot­né pro­jek­ty Disneyho neskli­di­li mno­ho úspě­chů u kri­ti­ků, ani u divá­ků, a tak jed­no­ho krás­né­ho dne při­šel vel­ký krok. „Disney“ kou­pil celé stu­dio PIXAR za cca. 7,4 mili­ar­dy dola­rů. Vynásobte tuto sumu kur­zem dola­ru a vyjde vám něco oko­lo 150 mili­ard korun. Pro srov­ná­ní stát­ní roz­po­čet ČR činí 949 mili­ard. No, je to dosti zají­ma­vé čís­lo, to už jsme ale odbo­či­li někam úpl­ně jinam. Disney se tedy stal maji­te­lem stu­dia PIXAR a pus­til se do vlast­ní­ho ani­mo­va­né­ho pro­jek­tu – Robinsonovi.
Snímek sli­bo­val moder­ní zpra­co­vá­ní pomo­cí 3D ani­mač­ní tech­no­lo­gie, chytla­vé posta­vy, pes­t­ré pro­stře­dí a hlav­ně skvě­lý pří­běh pro malé i vel­ké. Budu upřím­ný, po zhléd­nu­tí trai­le­ru jsem tomu moc nevě­řil, a tak jsem se vydal podí­vat na film v celé své krá­se. Co nám tedy sku­teč­ně Robinsonovi při­ne­sou? Nebudeme se u děje nudit?

Vyklopím to na vás na rovi­nu, já se teda oprav­du neba­vil. Proč? Jelikož mě film sku­teč­ně nevtá­hl. Zpracování není vůbec hez­ké a pří­běh snad nesto­jí ani za zdr­žo­vá­ní. O tom ale až poz­dě­ji, začne­me od toho nej­lep­ší­ho, co nás v tom­to titu­lu potká.
Možná to bude zním div­ně, ale pro mně nej­lep­ší věc, kte­rou jsem na fil­mu shle­dal, je prá­vě čes­ký dabing. Na tom jsem nena­le­zl žád­nou výraz­nou chy­bu, dia­lo­gy jsou zře­tel­né a hla­sy jsou ade­kvát­ní k posta­vám. Ovšem je špat­né, že s klad­ný­mi věc­mi už jsme asi skon­či­li. Bohužel dal­ší klad­nou věc jsem nena­le­zl, tak pojď­me ale­spoň na ty méně pove­de­né „vymo­že­nos­ti“.

Opravdu mě zkla­ma­lo celé zpra­co­vá­ní. 3D ani­ma­ce vypa­da­jí dosti plas­te­lí­no­vě a pro­ti tako­vým AUTŮM od PIXARU to vypa­dá oprav­du ochu­ze­ně. To by ale ješ­tě neby­lo tak hroz­né, vždyť tře­ba Karcoolka byla po gra­fic­ké strán­ce také dosti zasta­ra­lá. U ní však zapra­co­val do detai­lu pro­pra­co­va­ný děj a oprav­du vtip­né momen­ty. V Robinsonových ale nic tako­vé­ho nena­jde­te. Celou dobu vás navíc budou být do očí ty otřes­né pas­te­lo­vé bar­vy. Opravdu hroz­né! Nic tak ohav­né­ho už jsem dlou­ho nevi­děl, vše vypa­dá jak něja­ké oma­lo­ván­ky ze škol­ky! Kdyby to bylo ale­spoň tro­chu hez­ké, ale oprav­du není. Nakonec se tedy ocit­ne­te ve svě­tě, kte­rý vypa­dá jako hod­ně přesla­ze­ný čaj a to se snad nemů­že líbit ani samot­ným dětem.

Pokud toto něja­kým zázra­kem pře­kousne­te, čeká vás dal­ší hře­bí­ček do rakve – posta­vy. Celá rodi­na Robinsonových je úpl­ně stře­le­ná a vůbec to není roz­to­mi­lé. Vše to nao­pak zavá­ní až mír­nou demen­cí. Když nasa­dí svůj kolek­tiv­ní úsměv, jste napros­to v kon­cích. Zde už zkrát­ka nic nepo­mů­že. Jediné, co nám zbý­vá je prá­vě dějo­vá linie, a ta také za moc nesto­jí. Opět do vás bude hus­tit, že rodi­na je to nej­dů­le­ži­těj­ší na celém svě­tě a samo­zřej­mě se zde musí obje­vit i něja­ký ten „zlý“ pro­tiv­ník – Bowler Hat Guyem. I zde se opa­ku­je stej­ná chy­ba, mís­to abych se toho­to pro­tiv­ní­ka obá­val, zdá se mi až komic­ký. To už vůbec nemlu­vím o výle­tě naše­ho hlav­ní­ho hrdi­ny do té špat­né budouc­nos­ti, kte­rá ale vůbec špat­ně nevy­pa­dá. Možná to tam vypa­dá lépe, než ten přesla­ze­ný čaj u Robinsonových.
Pojďme si struč­ně říci něco o ději :
Snímek se točí oko­lo Lewise – geni­ál­ní­ho klu­ka kte­rý má záli­bu v šikov­ných tech­nic­kých vychy­táv­kách a také tou­ží najít rodi­nu, kte­rou bohu­žel nikdy nepo­znal. Jeho hle­dá­ní jej jed­no­ho krás­né­ho dne zave­de na mís­to, kte­ré by si nedo­ká­zal před­sta­vit ani v těch nej­fan­tas­tič­těj­ších snech – do vzdá­le­né budouc­nos­ti, kde slo­vo „nemož­né“ už nic nezna­me­ná. Když se Lewis setká s cizin­cem jmé­nem Wilbur Robinson, čeká ho nejen fan­tas­tic­ká ces­ta časo­prosto­rem, ale také setká­ní s rodi­nou Robinsonových, kte­rá mu pomů­že obje­vit celou řadu úžas­ných tajem­ství o jeho vlast­ních neo­me­ze­ných schop­nos­tech. Jeho výlet ho ale také při­ve­de do kon­flik­tu s neschop­ným padou­chem – Bowler Hat Guyem. Ten totiž Lewise při­pra­vil o jeho jedi­nou mož­nost, jak se vrá­tit domů…

Jak už zde bylo napsá­no, děj nic moc. Na něja­ké zvra­ty či pře­kva­pe­ní může­te rov­nou zapo­me­nout, jed­ná se totiž o oprav­du dosti jed­no­du­chý pří­běh. Bohužel i zde nalez­ne­te pro­blém, kte­rý dosti zne­pří­jem­ňu­je život – ces­to­vá­ní časo­prosto­rem. To je vyob­ra­ze­no tak zma­teč­ně, že malí divá­ci ho nej­spíš nepo­cho­pí a v závě­ru stej­ně nebu­dou vlast­ně vědět o co jde. Starší divá­ci to sice pocho­pí, ale pochy­bu­ji, že vydr­ží až do kon­ce.
Verdikt: Debutant Stephen J. Anderson zkrát­ka neu­mí. Špatný pokus o napo­do­be­ní rodi­ny Úžasňáků, kte­rý půso­bí až směš­ně dětin­sky. „Díky“ ces­to­vá­ní v časo­prosto­ru je děj pro malé návštěv­ní­ky až moc zma­te­ný a nako­nec tedy ani oni nebu­dou spo­ko­je­ni. Pro všech­ny ostat­ní bych chtěl vzká­zat jedi­né: „Raději se tomu vyhně­te – veli­kým oblou­kem!!!“

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.0 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43263 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53739 KB. | 25.01.2022 - 14:46:18