Kritiky.cz > Recenze knih > Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Tato kni­ha se ke mně dosta­la v podo­bě naro­ze­ni­no­vé­ho daru, pře­kva­pi­vé­ho a milé­ho. Robin Ujfaluši je koor­di­ná­to­rem občan­ské­ho sdru­že­ní Inex-SDA, jež se zabý­vá vyu­ži­tím fot­ba­lu ke zlep­še­ní trist­ních život­ních situ­a­cí lidí (zejmé­na v Africe). Na strán­kách kni­hy, kte­rá původ­ně neby­la ani zamýš­le­na k vydá­ní, autor struč­ně uka­zu­je, že fot­bal obvykle není jen o fot­ba­le. Příkladem toho jsou afrič­tí klu­ci (ale i hol­ky) z Nairobi, pro něž je tato hra srov­na­tel­ná snad jen s nábo­žen­stvím. Rádi sle­du­jí zápa­sy pres­tiž­ní Champions League a cítí se tak o něco blí­že „bohům“ z magic­ké čás­ti svě­ta jmé­nem Evropa. Samozřejmě, je to do jis­té míry zkres­le­ný pohled, nicmé­ně stej­ně zkres­le­ný jej mají i mno­zí našin­ci, když si pod slo­vem Afrika před­sta­ví pou­ze bídu a utr­pe­ní.

Nejvíce mě na kni­ze zau­ja­ly pasá­že, kde autor popi­su­je svo­ji pří­mou zku­še­nost z nai­rob­ských slu­mů, roz­dí­ly mezi „naší“ a „jejich“ men­ta­li­tou, či uza­vře­ný kruh živo­ta v podo­bě vaře­ní nele­gál­ní­ho a smr­tí­cí­ho alko­ho­lu. Svět ze strá­nek knih náh­le vystu­pu­je o pozná­ní plas­tič­tě­ji.

Velmi poda­ře­ná byla i kapi­ta­lo věno­va­ná pro­po­je­ní magie a fot­ba­lu v Africe. Je jen ško­da, že sám autor do ní nepři­spěl více osob­ní­mi zku­še­nost­mi, neboť by jis­tě byly zají­ma­vé. Každopádně mám ale i tak na svém osob­ním sezna­mu doku­men­tu ke shled­nu­tí dal­ší s názvem „Kick The Lion“ od Olivera Beckera.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...