Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Robin Hood: Legenda Sherwoodu

Robin Hood: Legenda Sherwoodu

n200907271203 Rh 3
n200907271203 Rh 3

Robin HoodStředověk nemu­se­lo být špat­né mís­to k živo­tu. Hodně ovšem zále­že­lo na tom, ke kte­ré vrst­vě pat­ří­te. Obyčejní pod­da­ní měli čas­to život pod psa. Když neby­la vál­ka, byl mor, když ne mor, obje­vi­la se neú­ro­da, nebo vše najed­nou. Pokud byla úro­da, při­šly zvý­še­né daně, lap­ko­vé a zvů­le šlech­ty. „Schytali to“ sko­ro pokaž­dé. Ti, co žili v Anglii na kon­ci 12. sto­le­tí, se měli asi násle­dov­ně.

Příběh

Král Richard I. pra­co­val na své pověs­ti kde­si ve Svaté zemi, zatím­co krá­lov­ství měl pod pal­cem jeho bra­tr Jan Bezzemek. Míval svět­lé chvil­ky, ale zdá se, že jim povět­ši­nou jen vel­ko­ry­se mával, když kolem něho pro­chá­ze­ly. Toto uspo­řá­dá­ní se zpo­čát­ku zalí­bi­lo šlech­tě, jejíž duch by se dal zosob­nit v šeri­fo­vi z Nottinghamu.

Sedláci a lidé bez zastá­ní byli sdí­ra­ní z kůže a jed­no­ho dne už pros­tě měli dost. Povstali a vel­mi brzy si také sed­li.. do žalá­řů. Odpočinuli si v kolech, posi­lo­va­li s oko­vy, drže­li vod­ní die­ty, nakr­mi­li sebou něja­ké ty psy a pro samý „zdra­vý“ život neje­den ztra­til hla­vu. Takto to dál nešlo! Bylo tře­ba najít vůd­ce, kte­rý by byl not­ně cha­risma­tic­ký, bez kri­mi­nál­ní minu­los­ti, vlas­te­nec a dob­rý váleč­ník se zájmem o pří­ro­du a vše hez­ké, nej­lé­pe v zele­né čap­ce. Štěstí sta­ré dob­ré Anglii přá­lo, neboť jeden tako­vý se nedáv­no vrá­til z kří­žo­vých výprav, jme­no­val se Robin z Locksley. Jeho radost z návra­tu se s ním roz­lou­či­la ve chví­li, kdy zjis­til, že po smr­ti své­ho otce byl též pro­hlá­šen za mrt­vé­ho, a tudíž při­šel o veš­ke­rý rodin­ný maje­tek. Právě teh­dy si řekl, že je čas s tím něco pod­nik­nout.

Rozhodl se pro návště­vu rodin­né­ho pří­te­le sira Godwina, u něhož chtěl hle­dat pod­po­ru a něja­kou tu dobrou radu navíc. Jenže Godwin zmi­zel, mís­to toho je hrad plný cizích vojá­ků a žád­né lep­ší časy na obzo­ru. V tom­to oka­mži­ku nastá­vá sym­bi­ó­za hrá­če s hlav­ní posta­vou. 
 

Co smys­lům laho­dí, to mysl potě­ší

Ač to není zvy­kem, ten­to­krát začnu tím, čím se vět­ši­nou kon­čí.

Robin Hood-1Na všech­no pohlí­ží­te izo­me­t­ric­kým 2D pohle­dem, při­čemž ovlá­dá­ní (kdy myš je váš nej­lep­ší pří­tel) se spous­tou klá­ve­so­vých zkra­tek - je řešen stej­ně jako tře­ba u Commandos. Autoři hry pochá­zí z Německa (jsou to ti stej­ní, kte­ří při­ved­li na svět mno­hý­mi oblí­be­né Desperados). Můžete se těšit na pre­ciz­ně pro­pra­co­va­né gra­fic­ké detai­ly. Všechno tu vypa­dá pěk­ně - posta­vič­ky, les, hra­dy, domy, pros­tě roz­to­mi­lost sama. Avšak musím při­po­me­nout jeden z Murphyho záko­nů, kte­rý bohu­žel pla­tí i pro tuto hru: „Nic nevy­pa­dá tak pěk­ně zblíz­ka, jako zdál­ky.“ Platnost toho­to záko­na si může­te ově­řit při „zoo­mu“.

Je zde i něko­lik hudeb­ních moti­vů, ale roz­hod­ně to není nic, co si bude­te pama­to­vat po vypnu­tí počí­ta­če. Zvuky jsou zkrát­ka zvu­ky - tu si koník zlé­ho rytí­ře zlost­ně odfrk­ne, tamhle zařin­čí dvě čepe­le o sebe, za rohem kla­pou boty stráž­ných, šíp najde svůj cíl a pán v příl­bě zvo­lá pře­kva­pe­né : „Áchhhh!“

Dabing postav je pod­le mého názo­ru doce­la pove­de­ný. Chápu, že výraz „doce­la“ nemu­sí tak doce­la zna­me­nat doce­la nic, nebo také doce­la dost. Je to ovšem na vás. Nevím, jaký byl ten původ­ní ang­lic­ký dabing, neboť já jsem měl hru čes­ky i s ozvu­če­ním. Nebylo to špat­né.
Ten umí to a ten zas tohle

Víte, jak se hra­je Commandos nebo Desperados? Výborně, teď víte, jak to cho­dí u Robina Hooda: LS. Zase se tu setká­me s děl­bou prá­ce, kte­rá vychá­zí z toho, co kte­rá posta­va umí. Ve hře jsou hlav­ní posta­vy, jsou to tahouni hry - Robin Hood (kdo by to řekl, že?), lady Marian (dal­ší „pře­kva­pe­ní“), Malý John, Stutely, Will Scarlet a mnich Tuck. Těm dali auto­ři hry víc schop­nos­tí - 2 až 4. Pak jsou tu tzv. „zástup­ci lidu“, kte­ří se k vám při­dá­va­jí pod­le toho, jak ros­te vaše popu­la­ri­ta, nejsou tak vše­stran­ní.

Robin Hood: LSTřeba mnich Tuck je nám zná­mý tlus­tý zpo­věd­ník lady Marian, u kte­ré­ho dělá v žalud­ku dob­ré pití spo­leč­nost dob­ré­mu jídlu, ovlá­dá boj s pali­cí, neu­stá­le s sebou má jíd­lo, kte­rým si zace­lí svůj sval­na­tý pupek, když je zra­něn. Dokáže sva­zo­vat nepřá­te­le, jsou-li v bez­vě­do­mí.

Will Scarlet je synov­cem Robina Hooda. Je to (mimo­cho­dem) můj oblí­be­nec. Ze zbra­ní ovlá­dá veli­ce účin­ný řem­dih. Dokáže se ohá­nět i s pra­kem, škr­tit pro­tiv­ní­ka, kry­je se ští­tem pro­ti stře­lám a bez ušlech­ti­lých řečí dobí­jí zlo­du­chy, kte­ří jsou v bez­vě­do­mí (žád­né plýtvá­ní časem na sva­zo­vá­ní).

Z toho ply­ne, že potřebujete-li na misi něja­ké­ho tvr­dé­ho bij­ce, pad­ne váš zrak na Willa, jestli­že se jed­ná spí­še o něja­kou leh­kou infil­tra­ci do měs­ta, tak sáh­ne­te hned po Tuckovi.
To tu ješ­tě neby­lo

Za svůj pozo­ru­hod­ný nápad má Spellbound Studios dal­ší plus. Tím nápa­dem je umís­tě­ní do hry základ­ny rebe­lů v lese, kde svým posta­vič­kám zadá­te, co mají vyrá­bět po dobu absen­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Třeba lze naří­dit, ať sbí­ra­jí shni­lá jabl­ka. Když se roz­plác­nou o kebu­li stráž­né­ho, zvý­ší na něko­lik dal­ších sekund vaše šan­ce na jeho úspěš­né zdo­lá­ní. Také lze vyrá­bět šípy, sítě, váč­ky na zla­to, nebo se cvi­čit v lukostřel­bě či boji na blíz­ko.

Robin Hood-2Hra se pokou­ší být tro­chu neli­ne­ár­ní, i když jis­tě tuší­te, že zas tak slav­né to s ní nebu­de. Jste na své základ­ně, uka­zu­je­te lady Marian krá­sy pří­ro­dy, slu­níč­ko sví­tí, v sou­sed­ním křo­ví chrá­pe bra­tr Tuck, v dál­ce pokři­ku­je na něko­lik nováč­ků Malý John, že prý jim ty luky str­čí do ..., když netre­fí ter­če. Tu se vám ote­vře tabul­ka a hra se vás zeptá: „Je libo olou­pit kon­voj, nebo si pán bude přát něja­kou pří­bě­ho­vou misi?“ Asi jsem se nezmí­nil, pro for­ma: úko­lem hry je nasbí­rat urči­tou finanč­ní část­ku, kte­rou pošle­te jako výkup­né za krá­le Richarda. Jen tak na okraj - i kdy­bys­te danou část­ku měli, nemů­že­te ji poslat, kdy­ko­li se vám zachce, ale když se to bude hodit hře, pak si o to v jed­né misi řek­ne.

Když bude­te chtít vylou­pit kon­voj, kte­rý pře­vá­ží pení­ze, vybe­re­te si něja­ké posta­vy ze své dru­ži­ny a hra vás pře­mís­tí na les­ní ces­tu, kde bude vašim úko­lem spro­vo­dit ze svě­ta eli­mi­no­vat ozbro­jen­ce a zmoc­nit se nákla­du. Jestliže se roz­hod­ne­te pro pří­bě­ho­vou misi, hra vás infor­mu­je, jaké odbor­ní­ky bude­te potře­bo­vat, např. nesmí­te zapo­me­nout na dru­ži­ní­ka, kte­rý umí páčit zám­ky, sva­zo­vat lidi apod.

Face to face

Pacifisté mož­ná nesou­hla­sí, ale někte­ré zále­ži­tos­ti ve stra­te­gic­kých hrách se musí řešit pomo­cí nási­lí. To Robin uzná­vá a přes svo­je nespor­né cha­rak­te­ro­vé kva­li­ty čas­to pou­ží­vá. Pozoruhodně je řešen sys­tém sou­bo­jů. Je mož­né myší opi­so­vat vše­li­ja­ké smyč­ky a vaše posta­vič­ka pak pro­ve­de přes­ně tako­vý sek. Vytvářet si vlast­ní kom­ba jis­tě potě­ší nejed­no­ho hrá­če. Mnohdy se vyplá­cí při stře­tu s více pro­tiv­ní­ky.

Jinak hra moti­vu­je hrá­če, aby neu­ží­va­li nási­lí za kaž­dou cenu, neboť čím méně opo­nen­tů pošle­te za před­ky, tím vět­ší máte popu­la­ri­tu. Robin doká­že nepří­te­le také kno­kau­to­vat, pak ovšem nastu­pu­je něja­ký dru­ži­ník s pev­ným pro­va­zem. Později zas jiný, kte­rý spou­ta­nou posta­vu odne­se někam, kde se na ni dlou­ho nepři­jde.

Střelba z luku pro­bí­há násle­dov­ně: hra vám vyhod­no­tí, zda máte šan­ci pro­tiv­ní­ka zasáh­nout, či niko­li. Při klad­ném výsled­ku si zamě­ří­te pro­tiv­ní­ka, udě­lá­te myší cvak a leží, paná­ček, tuhý.
Hrdinové

Zde najde­te avi­zo­va­ný krát­ký popis hlav­ních klad­ných postav a jejich schop­nos­tí. Schválně, kolik z vás toho ovlá­dá také tolik?

Robin Hood

Vrátil se z kří­žo­vé výpra­vy, ale mís­to uzná­ní a tep­la rodin­né­ho krbu ho čeká dlou­há ces­ta za zís­ká­vá­ním peněz (ehm.. pro chudé pocho­pi­tel­ně, také pro krá­le Richarda). Všemi obdi­vo­va­ný cha­risma­tic­ký muž se soci­ál­ním cítě­ním a lás­kou lady Marian (také prý dob­rý lučišt­ník).
Zbraně:
Hůl (v lese)
Meč (ve měs­tě)
Dlouhý luk
Speciální schop­nos­ti:
Knokaut
Rozhazování peněz (vná­ší zma­tek do řád zis­kuchti­vých pro­tiv­ní­ků)
Šplhání, ská­ká­ní

Lady Marian

Sympatická sleč­na z vyš­ší spo­leč­nos­ti, má sla­bost pro Robina z Locksley, kte­ré­mu také pomá­há infor­ma­ce­mi, neboť se může pohy­bo­vat v blíz­kém oko­lí krá­le.
Zbraně:
Meč
Dlouhý luk
Speciální schop­nos­ti:
Léčitelství
Špionáž a prů­zkum

Will Scarlet

Bratranec Robina Hooda, ve hře doce­la macho, ve sku­teč­nos­ti cel­kem ujde. Velmi uži­teč­ná posta­va, kte­rou se vypla­tí brát sko­ro na všech­ny pří­bě­ho­vé mise.
Zbraně:
Řemdih
Katapult
Speciální schop­nos­ti:
Štít pro­ti stře­lám
Uškrcení pro­tiv­ní­ka
Dodělává pro­tiv­ní­ky

Stutely

Robinův mno­hem méně cha­risma­tic­ký spo­leč­ník, kte­rý jen tak tak uni­kl popra­vě. Byl původ­ním vůd­cem vzbou­řen­ců, avšak vzhle­dem z dru­hé polo­vi­ně pře­de­šlé věty asi ne moc úspěš­ným.
Sekera
Speciální schop­nos­ti:
Převlek za žeb­rá­ka
Svazování pro­tiv­ní­ků
Vrhání sítě a jablek

Mnich Tuck

Tlustý mnich v dob­rém roz­ma­ru. Výborný bojov­ník s jíd­lem a neod­mys­li­tel­ný člen les­ní dru­ži­ny.
Palice
Speciální schop­nos­ti:
Opije pro­tiv­ní­ka
Nosí si pořád jíd­lo
Svazování pro­tiv­ní­ků
Vrhání vosích hnízd

Malý John

Velký chlap, kte­rý v dět­ství asi papal hod­ně mrkvič­ky s jablíč­kem. Dokáže dob­ře zachá­zet s obrov­skou holí, tak­že nepřá­te­lům se spíš vypla­tí volit ces­tu stra­te­gic­ké­ho ústu­pu na pře­dem při­pra­ve­né pozi­ce, než pří­má kon­fron­ta­ce s tím­to „prc­kem“.
Hůl
Speciální schop­nos­ti:
Knokaut
„Lidský žeb­řík“ pro par­ťá­ky

Tak se na to podí­vá­me

Žádné mou­chy jsem na ní až na pixe­ly při zoo­mo­vá­ní nena­šel, tak­že dnes nechá­me dehet, kde je.

Hra nabí­zí 40 misí, což je doce­la (zase už zmí­ně­né doce­la) sluš­ná nadíl­ka na tako­vých 20 hodin hra­ní. Pochopitelně jde o to, jakou obtíž­nost zvo­lí­te. Máme tu atrak­tiv­ní obdo­bí stře­do­vě­ku a růz­no­ro­dou náplň misí, oblí­be­ný sys­tém á la Desperados, kde kaž­dou posta­vič­ku zná­te jmé­nem a máte k ní vztah, hezkou gra­fi­ku, sluš­ný voice-over, bez­po­čet vychy­ta­ných detai­lů, růz­né tak­tic­ké mož­nos­ti při hra­ní a více než při­ja­tel­né sys­té­mo­vé poža­dav­ky.

Nelze ale nemys­let na opa­ku­jí­cí se momen­ty při hra­ní (pře­pa­dá­vá­ní kon­vo­jů se zla­tem je sko­ro pokaž­dé stej­né), vyu­ží­vá­ní stej­ných loka­cí něko­li­krát během hry a někdy zmat­ky při ovlá­dá­ní sku­pin.

Hra si urči­tě najde svo­je pří­z­niv­ce, neboť sta­ví na osvěd­če­ném prin­ci­pu z Commandos a Desperados, avšak do spo­leč­né­ho kot­le při­ná­ší také vlast­ní ino­va­ce a pří­stup k téma­tu, kte­rý ve Spellbound Studios oprav­du umí.

 

Robin Hood: Legend of Sherwood

Žánr: stra­te­gie

Výrobce: Spellbound

Vydáno: 2002

Homepage: www.robinhood-game.com

Minimální kon­fi­gu­ra­ce: CPU 233 MHz, 64 MB RAM

Doporučená kon­fi­gu­ra­ce: CPU 500 MHz, 128 MB RAM

Multiplayer: Není


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73581 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55828 KB. | 24.05.2022 - 11:55:12