Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Robin Hood: Král zbojníků

Robin Hood: Král zbojníků

KralZbojniku
KralZbojniku

Po útě­ku ze zaje­tí se Robin (Kevin Costner) vra­cí zpát­ky domů do Anglie, spo­lu se svým maur­ským pří­te­lem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozví­dá, že jeho otce zabi­li lidé slou­ží­cí pro­rad­né­mu šeri­fo­vi z Nottinghamu (Alan Rickman). Prchne pro­to do Sherwoodského lesa, kde se sta­ne vůd­cem vzbou­řen­ců a vede je pro­ti kru­té­mu šeri­fo­vi...

Příběh Robina Hooda zná snad kaž­dý. A to i díky tomu, že se dočkal a nadá­le dočká­vá růz­ných fil­mo­vých adap­ta­cí. Tou nej­zná­měj­ší je poté prav­dě­po­dob­ně Robin Hood: Král zboj­ní­ků. Film z roku 1991 si dodnes drží kul­tov­ní sta­tus, pat­ří spo­leč­ně s Tancem s vlky a Osobním stráž­cem prav­dě­po­dob­ně mezi nej­slav­něj­ší fil­my s Kevinem Costnerem v hlav­ní roli a pře­de­vším je po letech sku­teč­ně nadá­le jed­ním z nej­lep­ších dob­ro­druž­ných fil­mů všech dob.

Robin Hood: Král zboj­ní­ků má prak­tic­ky vše. Schopnou režii Kevina Reynoldse, výteč­ný cas­ting, skvě­le nato­če­né akč­ní scé­ny, skvě­lá bilan­ce mezi humo­rem, roman­cí i napí­na­vý­mi momen­ty, feno­me­nál­ní soun­d­track, kte­rý už při svém úvo­du jed­no­du­še zůsta­ne divá­ko­vi v hla­vě, vyni­ka­jí­cí tem­po, solid­ní výpra­vu, kos­týmy, mas­ky a s pří­bě­hem se tu odvá­dí vel­mi solid­ní prá­ce. Král zboj­ní­ků dost mož­ná nepat­ří mezi nej­zá­sad­něj­ší fil­my všech dob a je pořád pře­de­vším dob­ro­druž­ným spek­tá­klem, nic z toho mu ovšem neu­bí­rá na jeho neod­po­ro­va­tel­né krá­se.

Kevin Reynolds v roce 1991 uká­zal, že by se měli bloc­kbus­te­ry točit nějak takhle. Vzal kla­sic­ký pří­běh Robina z Locksley a zpra­co­val ho v jedi­neč­ném podá­ní. Přitom Král zboj­ní­ků nekrá­čí vylo­že­ně váž­nou ces­tou a je sku­teč­ně pře­de­vším zábav­nou podí­va­nou a dodnes dost mož­ná sku­teč­ně jeden z nej­zá­bav­něj­ších bloc­kbus­te­rů. Když ovšem dojde na lámá­ní chle­ba, Král zboj­ní­ků jed­no­du­še nezkla­me. A to pře­de­vším v samot­ném finá­le, kdy se Reynolds sku­teč­ně nedr­ží při zemi a naser­ví­ru­je divo­ké finá­le plné kata­pul­to­vá­ní, Morgana Freemana s kopím a vyrov­na­ný šer­míř­ský sou­boj. Takhle se na to musí!

Kevin Costner byl v tomhle pří­pa­dě cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho. I díky své sym­pa­tič­nos­ti se na roli hlav­ní­ho hrdi­ny nesku­teč­ně hodil a těž­ko si vlast­ně v tomhle fil­mu před­sta­vit koho­ko­liv jiné­ho. Costner sice za svůj výkon ve fil­mu vyhrál oce­ně­ní Zlatá mali­na za nej­hor­ší výkon, lidé ovšem doká­ži kva­li­tu posou­dit sami. Kromě Costnera je tu ovšem také Morgan Freeman, kte­rý po Řidiči sleč­ny Daisy zažil dal­ší zásad­ní roli, Alan Rickman jako feno­me­nál­ní zápo­rák Šerif z Nottinghamu, solid­ní Christian Slater ve ved­lej­ší roli Willa Scarletta, vel­mi fajn Mary Elizabeth Mastrantonio jako Marian, sym­paťák Mike McShane jako otec Tuck a nebo Sean Connery v legen­dár­ním cameu, kte­rá si ukra­dl pro sebe. Od toho­hle cas­tingu pros­tě člo­věk chtít víc nemohl.

Odklonem od přes­né­ho his­to­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní vznik­la jed­no­du­še nesku­teč­ně dob­ro­druž­ná divo­či­na, kte­rou Reynolds nemohl nato­čit lépe. Vznikl feno­me­nál­ní epos, kte­rý dopro­vá­zí vyni­ka­jí­cí soun­d­track Michaela Kamena, v akč­ních scé­nách je nesku­teč­ně kre­a­tiv­ní a občas vylo­že­ně utr­že­ný ze řetě­zu a v souč­tu jed­no­du­še vzni­ká nej­lep­ší adap­ta­ce Robina Hooda všech dob. Dost mož­ná nepat­ří mezi nej­lep­ší či nej­zá­sad­něj­ší fil­my všech dob, ve svém žán­ru by ovšem nej­spí­še moc kon­ku­ren­tů nena­le­zl. Což jen doka­zu­je, že je i po 30 letech feno­me­nál­ní.

Robin Hood: Král zboj­ní­ků je po 30 letech feno­me­nál­ní dob­ro­druž­nou podí­va­nou, kte­rá z pří­bě­hu Robina Hooda vymlá­ti­la maxi­mum. Vzniklá čirá ukáz­ka toho, jak nato­čit vel­ko­le­pý a zábav­ný dob­ro­druž­ný film, kte­rý se sle­du­je jed­na radost. Navíc neo­mr­zí ani po mno­ha zhléd­nu­tích a při­po­mí­ná sta­ré zla­té časy pocti­vé řeme­sl­né prá­ce, kte­ré časem bez­po­chy­by ubý­vá. I díky tomu zůsta­nou fil­my jako Robin Hood: Král zboj­ní­ků ješ­tě dlou­ho nesmr­tel­ný­mi......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Jméno růže7. prosince 2021 Jméno růže Jméno růže je film režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986. Scénář napsali Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin a Alain Godard a je natočen podle stejnojmenného románu Umberta […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Randall a Hopkirk9. srpna 2021 Randall a Hopkirk Randall a Hopkirk (v anglickém originále Randall and Hopkirk (Deceased), v USA vysílán jako My Partner the Ghost) je britský televizní seriál z let 1969–1970. Má celkem 26 […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Vykoupení z věznice Shawshank9. dubna 2022 Vykoupení z věznice Shawshank Vykoupení z věznice Shawshank je americký dramatický film z roku 1994, který napsal a režíroval Frank Darabont podle novely Stephena Kinga Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank […] Posted in Speciály
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"19. ledna 2022 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58456 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56928 KB. | 06.07.2022 - 00:15:39