Kritiky.cz > Recenze knih > Robert Galbraith: Volání Kukačky

Robert Galbraith: Volání Kukačky

Volani

Volání Kukačky je prv­ním pří­pa­dem detek­ti­va Cormorana Strika. Největším láka­dlem na ten­to titul je jis­tě ten fakt, že auto­rem je jis­tý „Robert Galbraith“, což je pou­ze pseu­do­nym (jak se po urči­té době od vydá­ní pro­va­li­lo) pro slav­nou J. K. Rowlingovou, autor­ku Harryho Pottera!

Já jsem milov­ni­ce Harryho Pottera, mys­lím si, že díky pří­bě­hům z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta si oprav­du spous­ta dětí zami­lo­va­la čte­ní. Harry Potter je pro mě srdeč­ní zále­ži­tost a nesku­teč­ně skvě­le pro­myš­le­né dílo. Proto mi už od začát­ku bylo jas­né, že Volání Kukačky se urči­tě nevy­rov­ná čaro­děj­ské sérii, ale přes­to jsem byla moc zvě­da­vá, jak si Rowlingová s detek­tiv­kou pora­dí. A že se jí to nako­nec poda­ři­lo!

A jaký je děj kni­hy? Když se slav­ná top­mo­del­ka lula Landryová v noci zří­tí z bal­ko­nu, vše nasvěd­ču­je tomu, že to byla sebe­vraž­da. Ale s tím se nespo­ko­jí její bra­tr a pro­to si najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va – býva­lé­ho vojá­ka Cormorana Strika. Pro něho pří­pad zna­me­ná nejen koneč­ně něja­kou prá­ci, ale také mož­nost, jak spla­tit dlu­hy, splát­ky a dostat se z finanč­ní kri­ze. Strike začí­ná pát­rat po vra­ho­vi, dozví­dá se tem­né lži i kru­té prav­dy... Nakonec správ­ná otáz­ka není, zda to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da, ale: kdo je vrah?

Rowlingová nezkla­ma­la. Ta asi už nikdy nezkla­me. Má neu­vě­ři­tel­ný vypra­věč­ský talent, píše pou­ta­vě a oso­bi­tým sty­lem. Nenuceně, ale přes­to vás něco k jejím kni­hám stá­le táh­ne. Volání Kukačky není výjim­kou, ba prá­vě nao­pak. Jelikož je to detek­tiv­ní pří­běh, tak je kni­ha sviž­ná, stá­le se něco děje a nikdy se nebu­de­te nudit. I přes­to, že Volání Kukačky má téměř pět set stran. Při čet­bě jsem stá­le háda­la, kdo je vrah (doce­la jsem se i strefila),tápala „jak to bylo támhle a proč támhle­to, vždyť to nedá­vá smy­sl…“. Ale při dočte­ní jsem zjis­ti­la, že vše je do detai­lu pro­myš­le­né a dává smy­sl. To je pro Rowlingovou typic­ké.

Cormoran Strike byl svou nedo­ko­na­los­tí, minu­los­tí a chy­ba­mi vel­mi sym­pa­tic­ký vyšet­řo­va­tel. Kolikrát jsem se u kni­hy usmí­va­la nad jeho počí­ná­ním. Líbil se mi jeho vztah s asi­s­tent­kou – sekre­tář­kou Robin. Oba se k sobě pře­se všech­no skvě­le hodi­li a tvo­ři­li sym­pa­tic­ký tým, kte­rý jsem si oblí­bi­la.

Volání Kukačky je sviž­né čte­ní, kte­ré vás oka­mži­tě vtáh­ne do děje, do ulic Londýna, odha­lí svět top­mo­de­lek a návr­há­řů, radost i smu­tek s bez­na­dě­jí z pře­byt­ku peněz. Po dlou­hé době všech mož­ných odpo­čin­ko­vých romá­nů a young adult knih, nad kte­rý­mi se nemu­sí pře­mýš­let, pro mě ten­to pří­pad Cormorana Strika zna­me­nal kva­lit­ní čet­bu, nad kte­rou jsem zapo­ji­la mé mozko­vé závi­ty, tápa­la a nemoh­la se dočkat cel­ko­vé­ho rozuz­le­ní. Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ať už jste čet­li Harryho nebo ne, pře­číst si něco od Rowlingové je povin­nost. Vážně, ona je skvě­lá spi­so­va­tel­ka. Její pří­běhy mají hla­vu i patu. Volání Kukačky je toho důka­zem.


 • Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové)
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:17.02.2014

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Robert Galbraith: Ve službách zla5. srpna 2016 Robert Galbraith: Ve službách zla Nezapomenutelná dvojice detektiv Cormoran Strike společně s asistentkou Robin již potřetí! Ve službách zla je název, který tuto knihu vystihuje dokonale. Robin totiž jednoho dne dorazí […] Posted in Recenze knih
 • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […] Posted in Recenze knih
 • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Fénixův řád20. března 2018 Harry Potter a Fénixův řád Harry Potter se opět nenudí. Poté, co se v Kvikálkově objeví Mozkomoři je Harry předvolán k disciplinárnímu řízení na Ministerstvu kouzel za porušení zákazu čar a kouzel nezletilých […] Posted in Recenze knih
 • Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn25. května 2016 Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn Jan A. Novák pracoval mnoho let jako publicista se zaměřením na vědu, vesmír, přírodu, ekologii, záhady, historii a technologie. Je autorem knih Utajené vynálezy, Záhadné vynálezy, Záhady […] Posted in Recenze knih
 • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […] Posted in Recenze knih
 • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […] Posted in Recenze knih
 • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […] Posted in Recenze knih
 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […] Posted in Recenze knih
 • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...