Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Robert Galbraith: Hedvábník

Robert Galbraith: Hedvábník

Hedvabnik

Hedvábník je po úspěš­ném „Volání Kukačky“ dru­hým pří­pa­dem Cormorana Strika. A jaká že je záplet­ka ten­to­krát? Podivínský spi­so­va­tel Owen Quine se ztra­tí, a tak si jeho žena najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va Strika, aby ho našel a zjis­til tak, kde je. Není to však nic nezvyk­lé­ho, pro­to­že to není popr­vé, co by se Quine uchý­lil na pár dnů do ústra­ní. Ale s při­bý­va­jí­cí­mi dny je stá­le jas­něj­ší, že za Quinovým zmi­ze­ním je něco víc. Spisovatel totiž před svým zmi­ze­ním dokon­čil ruko­pis, ve kte­rém nehez­ky popsal a zne­u­ctil jeho zná­mé. A vydá­ním toho­to díla by tak mno­ho zmí­ně­ných osob v romá­nu moh­lo mít nema­lé potí­že. A teh­dy, kdy je Quine nale­zen zavraž­dě­ný, začí­ná boj s časem a pát­rá­ní po sku­teč­ném moti­vu a Quinovo nebez­peč­né­mu vra­ho­vi.

K. Rowlingová (ali­as Robert Galbraith) nasta­vi­la Voláním Kukačky lať­ku hod­ně vyso­ko. Na Hedvábníka jsem se nesku­teč­ně těši­la – ať už na sym­pa­tic­kou vyšet­řo­va­tel­skou dvo­ji­ci – Cormorana Strika s jeho asi­s­tent­kou Robin Ellacottovou, nebo na per­fekt­ně, do detai­lu pro­myš­le­ný a gra­du­jí­cí detek­tiv­ní pří­běh. Nicméně musím podotknout, že jsem byla poně­kud zkla­ma­ná. Nevím, zda je pří­liš­ným nad­še­ním z pře­de­šlé­ho romá­nu Volání Kukačky, nebo oprav­du tím, že Hedvábník byl ten­to­krát slab­ší.

Námět je skvě­lý, cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav jsou krás­ně vylí­če­ny… Rowlingová umí psát skvě­le, k tomu nemám žád­né výtky. Ale jinak jich pár mám. Příběh a tápá­ní po vra­ho­vi mi při­šlo nesmír­ně zdlou­ha­vé, až jsem se do čte­ní někdy muse­la pře­má­hat. Ale na dru­hou stra­nu Rowlingová píše tak, že je pro mě nemož­né kni­hu v polo­vi­ně odlo­žit, i když mě moc neba­ví. Je to tím, že vím, že autor­ka má vždyc­ky něco scho­va­né­ho v ruká­vu a na nás při­pra­ve­né­ho. A to má i v hed­váb­ní­ko­vi, jen v men­ším měřít­ku.

Nelíbily se mi zdlou­ha­vé odstav­ce zabí­ra­jí­cí klid­ně celou stra­nu doslo­va o ničem. Nesmysluplné věty popi­su­jí­cí lon­dýn­ské uli­ce a restau­ra­ce mi při­šlo jako jed­ny z nej­nud­něj­ších, jaké jsem kdy čet­la. Kdyby se autor­ka více sou­stře­di­la na pří­běh a neza­hr­no­va­la by do děje tolik nepo­třeb­ných podrob­nos­tí, ten­to román by se tak stal čti­věj­ším a cel­ko­vě lep­ším, měl by vět­ší grá­dy.

Ale když se dosta­ne­te ke zda­ři­lé­mu závě­ru, uvě­do­mí­te si, že pře­se všech­ny zby­teč­né pasá­že a pro­dlu­žo­vá­ní je Hedvábník stá­le kva­lit­ní detek­tiv­kou, kte­rou bych dopo­ru­či­la kaž­dé­mu. Na tako­vou autor­ku, jako je Rowlingová, je Hedvábník sla­bým dílem, nicmé­ně ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi kni­ha­mi stá­le pat­ří mezi před­ní best­selle­ry.

 Druhý pří­pad Cormorana Strika urči­tě dopo­ru­ču­ji pře­číst, pokud máte rádi zábav­né detek­tiv­ní čte­ní s pře­kva­pi­vým závě­rem. Nevadí, pokud jste nečet­li prv­ní díl, ale pokud ano, tak je to jedi­ně dob­ře. Jsou tu men­ší sou­vis­los­ti a odboč­ky do Strikovy minu­los­ti, kte­ré pocho­pí­me lépe, pokud už o něm něco víme. Také se mi líbi­lo, jak se vyví­jel a pro­hlu­bo­val vztah Strika a jeho asi­s­tent­ky Robin, to bylo moc vtip­né. Takže Hedvábník nena­bí­zí jen napě­tí, dob­ro­druž­ství a vyšet­řo­vá­ní, ale i poba­ve­ní.


  • Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové)
  • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, detek­tiv­ka
  • Nakladatelstvi:PLUS
  • Datum vydá­ní:16.02.2015

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25483 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51689 KB. | 27.10.2021 - 00:08:09