Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Riziko

Riziko

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Lidi říkaj, že pra­chy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj spo­su­tu sraček!Taky říkaj, že za pra­chy si štěs­tí nekoupíš...a podí­vej­te se jak sem vysmátej!Od ucha k uchu!„Seth Davis (Giovanni Ribisi) je pod­ni­ka­vý mla­dík, kte­rý se mís­to vyso­ké ško­ly začal věno­vat vlast­ní­mu finač­ní­mu zajiš­tě­ní a ve svém dom­ku na před­měs­tí New Yorku si zalo­žil svo­je malé ile­gál­ní casi­no, kte­ré mu poměr­ně sluš­ně sypalo.Jednoho dne ho ale jeden z jeho stá­lých zákaz­ní­ků sezná­mí s Gregem Weinsteinem (Nicky Katt) – boha­tým mak­lé­řem, kte­rý Sethovi nabíd­ne mož­nost pra­co­vat v jeho firmě!Seth se tedy dosta­ví na poho­vor a už teh­dy je jas­né, že tohle mís­to pros­tě musí mít. „Do tří let bude­te mít svůj prv­ní mili­ón,“ doví­dá se Seth z úst jed­no­ho vete­rá­na fir­my – Jima Younga (Ben Affleck), kte­ré­mu není ani tři­cet a už se topí ve vatě.Seth do fir­my brzy nastou­pí, slo­ží jejich vlast­ní mak­léř­ské zkouš­ky a začí­ná pra­co­vat – obvo­lá­vá růz­né význam­né ane­bo dob­ře zajiš­tě­né (a více---) lidi a nabí­zí jim akcie růz­ných firem.Stane se ale jed­na men­ší náho­dič­ka a Seth začí­ná nabý­vat dojmu, že ve fir­mě není úpl­ně všech­no v pořád­ku… Riziko je debut reži­sé­ra Bena Youngera (zatím nato­čil jen dva vel­mi krát­ké sním­ky), kte­rý se údaj­ně dva roky potlou­kal po pro­stře­dí mak­lé­řů a sbí­ral infor­ma­ce, ze kte­rých pak posklá­dal ten­to sní­mek a za 9 mili­ó­nů dolla­rů ho nako­nec nato­čil! A sní­mek to není vůbec špat­ný, žánro­vě troš­ku podob­ný Pollackově Firmě, ovšem zase mno­hem mír­něj­ší – i když posta­ve­ný prak­tic­ky na stej­ném principu!Scénáristicky i režij­ně se Youngerovi sní­mek vel­mi dob­ře vyda­řil – nenu­dí, posta­vy jsou věro­hod­né a vesměs vel­mi dob­ře napsa­né a Younger někdy dokon­ce reží­ru­je (a stři­hač stří­há) do ryt­mu hud­by, kte­rá scé­nu pod­ma­lo­vá­vá. I přes­to se ale nejed­ná o žád­nou reži­sér­skou exhi­bi­ci, ale jen pros­tě vel­mi dob­ře nato­če­nou a obsa­ze­nou zábavu.Ale na to za jak malé (rela­tiv­ně) pení­ze byl sní­mek nato­čen tu pře­kva­pí vel­mi sluš­né herec­ké obsazení!Potěšil pře­de­vším Giovanni Ribisi (Phoenix, 60 sekund, Předměstí), kte­rý pat­ří mezi nej­lep­ší her­ce „mla­dé­ho holly­wo­o­du“ nebo Vin Diesel (Černočerná tma), jehož posta­va má v obli­bě sním­ky Wall Street a Konkurenti (na zákla­dě hry Davida „Ronin, Vrtěti psem“ Mameta, kte­rý za ní zís­kal Pulitzerovu cenu) – z kte­rých bez pro­blé­mu cituje!Z ostat­ních mě veli­ce poba­vil Ben Affleck a jeho hláš­ka „Lidi říkaj, že za pra­chy si štěs­tí nekoupíš!A podí­vej­te se na mě, jak sem vysmá­tej!“ Vesměs je tedy Riziko vel­mi dob­rý film, ale zále­ží na tom, co od něj čekáte.Pokud bys­te radě­ji troš­ku při­tvr­di­li na thrille­ro­vé hmo­tě, není to nic pro vás, ale ostat­ní by se na této inte­li­gent­ní zába­vě moh­li sluš­ně bavit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06462 s | počet dotazů: 261 | paměť: 59752 KB. | 17.08.2022 - 21:24:35