Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva

Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva

JednoduseZeDreva
JednoduseZeDreva

Bylo vám někdy líto staré­ho nevy­u­ži­té­ho dře­va a říka­li jste si, co všech­no by se z něj asi tak dalo ješ­tě vyro­bit? Pokud ano, pak jis­tě oce­ní­te kni­hu Jednoduše ze dře­va od Antje Rittermannové, kte­rá vám uká­že množ­ství nej­růz­něj­ších před­mě­tů, kte­ré se dají snad­no udě­lat z nasbí­ra­né­ho dře­va.

Kniha by se dala roz­dě­lit na dvě čás­ti, při­čemž v té prv­ní se autor­ka zamě­řu­je na věci, kte­ré je tře­ba znát a udě­lat před samot­nou výro­bou jed­not­li­vých pro­jek­tů. Díky tomu je tato pub­li­ka­ce vhod­ná i pro napros­té začá­teč­ní­ky a nad­šen­ce, kte­ří nikdy před tím nedr­že­li pil­ku v ruce. V prv­ní řadě se tak dozví­me o mate­ri­á­lu, se kte­rým se bude pra­co­vat. Jedná se o napla­ve­né dře­vo, dře­vo z palet, dře­vo ze sta­veb a dře­vo z vět­ví. Samozřejmě, že napla­ve­né dře­vo je v našich čes­kých pod­mín­kách, vzhle­dem k absen­ci moře, spí­še vzác­nos­tí a na uli­ci ho jen tak nena­jde­te, ale ostat­ní mate­ri­ál je dosti běž­ný, a tak není pro­blém si před­sta­vit, jaké před­mě­ty by se vám z něj hodi­ly do inte­ri­é­ru.

Dále nám autor­ka před­sta­ví základ­ní nářa­dí, se kte­rým se při výro­bě bude pra­co­vat a jsme sezná­me­ni i s tech­nic­ký­mi postu­py. Nutno dodat, že vše je dopl­ně­no o ilu­stra­ce v podo­bě foto­gra­fií a nákre­sů tak, aby infor­ma­ce byly pro čte­ná­ře maxi­mál­ně sro­zu­mi­tel­né.

V pomy­sl­né dru­hé čás­ti jsou pak detail­ně popsá­ny jed­not­li­vé pro­jek­ty od nej­růz­něj­ších polic přes skří­ně a sto­ly až po poste­le nebo hrač­ky. Jinými slo­vy zjis­tí­te, že ze staré­ho dře­va se dá vyro­bit prak­tic­ky coko­liv a navíc to bude veli­ce ori­gi­nál­ní. Vždyť kdo by nechtěl tře­ba polo­žit na svůj kan­ce­lář­ský stůl vlast­no­ruč­ně vyro­be­né dře­vě­né pouz­dro na pero? U jed­not­li­vých pro­jek­tů opět nechy­bí detail­ní popis pra­cov­ní­ho postu­pu i množ­ství foto­gra­fií a samo­zřej­mě nákre­sů. A pokud by pře­ce jen čte­ná­ři neby­lo něco jas­né, v úpl­ném závě­ru kni­hy jsou vysvět­liv­ky někte­rých méně sro­zu­mi­tel­ných poj­mů.

U této pub­li­ka­ce je na prv­ní pohled patr­né, že byla napsá­na tak, aby jí i laic­ký čte­nář poro­zu­měl a byl po jejím pře­čte­ní schop­ný (s tro­chou nad­sáz­ky) posbí­rat pár kous­ků dře­va a vyro­bit z nich coko­liv si jen zama­ne. Stejně tak uži­teč­ná ale bude tato kni­ha i pro zdat­né­ho truh­lá­ře, kte­rý by v ní mohl tře­ba jen hle­dat inspi­ra­ci pro neob­vyk­lé a zce­la jedi­neč­né před­mě­ty.


  • Autor: Rittermann Antje
  • Formát / stran: 17×24 cm, 200 stran
  • Datum vydá­ní: 12.10.2016
  • Katalogové čís­lo: 63506
  • ISBN: 978-80-271-0090-3

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,83561 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56650 KB. | 29.06.2022 - 21:30:24