Kritiky.cz > Filmové recenze > Říše vlků

Říše vlků


Říši vlků mno­zí kri­ti­zu­jí, a to ze dvou hlav­ních důvo­dů. Jednak kvů­li míchá­ní žánrů (kri­mi, sci-fi, psy­cho­lo­gic­ké dra­ma) a díky poně­kud nepře­hled­né­mu ději. To prv­ní mě osob­ně zas až tolik netrá­pí. Rozhodně jako divák netr­vám na žánro­vě vytří­be­ném fil­mu. S tím dru­hým už tro­chu pro­blém mám.

Na začát­ku film sle­du­je dvě linie. Jednak mla­dou ženu Annu (Arly Jover), kte­rá trpí psy­chic­ký­mi pro­blémy, boju­je s výpad­ky svých vzpo­mí­nek, chví­le­mi nepo­zná­vá vlast­ní­ho muže. Tato linie je po výtvar­né strán­ce doce­la děsi­vá, pro­to­že Anně před oči­ma pro­bles­ku­jí hrůz­né obra­zy div­ně zne­tvo­ře­ných postav. Ačkoli divák vytu­ší, kdy tako­vá scé­na při­jde, přes­to ho to vydě­sí (proč vlast­ně k tak­to straš­li­vým před­sta­vám u Anny dochá­zí, mi není úpl­ně jas­né).

Ve dru­hé lin­ce pak jde o vyšet­řo­vá­ní série bru­tál­ních vražd mla­dých turec­kých imi­gran­tek. Tato linie je děsi­vá hlav­ně svou pod­sta­tou, neboť vrah své obě­ti pří­šer­ným způ­so­bem mučí (to ve fil­mu naštěs­tí není zob­ra­ze­no, jen popi­so­vá­no pato­lo­gem). Celý úvod fil­mu, ve kte­rém se sezna­mu­je­me se záplet­kou, je dost tem­ný, pod­tr­že­ný neu­stá­lým deš­těm, bouř­ka­mi a téměř bez­bar­vý­mi scé­na­mi.

Ač vel­mi ponu­rá pasáž, je pro divá­ka nej­pře­hled­něj­ší. Jakmile totiž dojde k odkry­tí důvo­dů Anniných potí­ží, k odha­le­ní její pra­vé totož­nos­ti a pro­po­je­ní s vyšet­řo­va­ným pří­pa­dem, stá­vá se pro mě poně­kud nepře­hled­ným. Klíčovou roli zde totiž začí­ná hrát poli­ti­ka v podo­bě řádě­ní jis­té turec­ké mafie – Šedých vlků a taj­né­ho expe­ri­men­tu fran­couz­ské vlá­dy. Podstata však nako­nec tkví v holém vyři­zo­vá­ní účtů. Vše ješ­tě kom­pli­ku­je posta­va býva­lé­ho poli­cis­ty Schiffera (Jean Reno), kte­rý nemá tak úpl­ně čis­tý rejstřík, vyu­ží­vá doce­la bru­tál­ní vyšet­řo­va­cí meto­dy a hlav­ně má sty­ky s turec­kým pod­svě­tím. Jeho role v celém tom kolo­to­či také není úpl­ně jas­ná.

Samotné dva moti­vy fil­mu – mani­pu­la­ce s osob­nos­tí a ritu­ál­ní vraž­dy by byly poměr­ně zají­ma­vé, ucho­pi­tel­né, ačko­li ne ori­gi­nál­ní. Jejich pro­po­je­ním však vzni­ká poměr­ně nesou­ro­dý cha­os. Film se neo­be­šel ani bez tako­vých „tuto­vek“ jako je zázrač­né pře­ži­tí hlav­ní­ho hrdi­ny nebo tra­dič­ních osob­ních pohnu­tek poli­caj­ta k tomu, že se stal poli­caj­tem.

O filmu:

Rok: 2005
Režie: Chris Nahon
Scénář: Jean-Christophe Grangé
V hlav­ních rolích: Jocelyn Quivrin, Jean Reno, Arly Jover, Laura Morante
Délka: 130 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • Páni kluci1. března 2004 Páni kluci Velmi zdařilý film pro děti natočený na motivy románu Marka Twaina - Dobrodružství Toma Sawyera a položený do malého českého města na začátku 20. století. Tomáš, sirotek a hlavní […]
  • Kinsey17. června 2005 Kinsey Životopisný film, jehož hlavní postavou je profesor Alfred Kinsey, který se v první polovině 20. století proslavil otevřenou studií lidské sexuality. Roli Alfreda Kinseyho ztvárnil Liam […]
  • 2001: Vesmírná odysea - 100 %4. dubna 2014 2001: Vesmírná odysea - 100 % Obloha plná hvězd fascinuje lidské předky stejně jako současnou vyspělou civilizaci. Ale najít souvislost mezi vývojem lidské civilizace a stále neznámým vesmírným prostorem s vnitřním […]
  • Harry Potter a kámen mudrců27. června 2005 Harry Potter a kámen mudrců Když začala J.K. Rowling psát knihy o Harry Potterovi, nemohla tušit, že se o několik let později nebude moci polovina světa už šest měsíců před uvedením dočkat, až se dostane další díl do […]
  • Král zlodějů28. prosince 2005 Král zlodějů Film inspirovaný skutečnými příběhy a osudy dětí zapojených do organizovaného zločinu vzniklý v česko-slovensko-německo-francouzsko-rakouské koprodukci, oceněný 4 Českými lvy za rok 2004 […]