Kritiky.cz > Recenze her > Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Ryise

Hodnocení: 90%

Žánr: akč­ní adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line

Výrobce: Crystal Dynamics, Square Enix, Microsoft Studios

Datum vydá­ní: 13.11.2015

Doporučený věk (PEGI): 18

První dojmy ze hry Rise of the Tomb Raider

Konečně jsme se po dvou letech dočka­li nové­ho vydá­ní kva­lit­ní­ho pokra­čo­vá­ní RPGéčka z řady Tomb Raider s názvem Rise of the Tomb Raider. V tom­to díle může­me shléd­nout v hlav­ní roli Lary Croft, jak jinak, než opět Camillu Luddington, jak ztvár­ně­ním, tak i dabin­gem. A už teď mohu říci, že hra veli­ce poved­la.

Herní děj nava­zu­je na před­cho­zí vydá­ní Tomb Raider Definite Edition z roku 2013 a máme se na co těšit, pro­to­že jak jinak, Lara bude opět něko­mu v hle­dáč­ku a budou jí chtít odstra­nit z povrchu zem­ské­ho. Nemusíte se bát, pokud jste před­cho­zí titul nehrá­li v krát­kos­ti navští­ví­te i Sýrii, kdy v této čás­ti hry pocho­pí­te, o čem pří­běh pojed­ná­vá. Ze vše­ho se poté Lara sna­ží vzpa­ma­to­vat, a tak se ukrý­vá na zamrz­lé Sibiři, kde začne její spo­leč­né dob­ro­druž­ství s kama­rá­dem Jonahem za hle­dá­ním tajem­ství její­ho otce Richarda Crofta, kte­rý chtěl nalézt tajem­ství nesmr­tel­nos­ti. Lara řeší opět hádan­ky, navště­vu­je hrob­ky, uska­ku­je nástra­hám v kata­kom­bách a bude také muset souznít s pří­ro­dou, vyrá­bět si vlast­ní zbra­ně, léky a v nepo­sled­ní řadě bojo­vat s lid­mi, no něco je nové­ho a něco už zná­me z před­cho­zích dílů, tak­že tro­chu Tomb Raiderovská kla­si­ka vyšper­ko­va­ná do moder­ní doby, ale pokud zaujme, tak proč ne.

vlcsnap-2015-11-13-02h51m01s353 vlcsnap-2015-11-13-02h51m35s663

Ve hře máte vždy na výběr, jest­li se chce­te dále pokra­čo­vat bez plně­ní ved­lej­ších úko­lů nebo si při­pí­še­te pár kre­di­tů navíc a zaba­ví­te se ved­lej­ším řeše­ním růz­ných záhad, což Vám zabe­re více her­ní­ho času a hra je tak zají­ma­věj­ší, pro dal­ší hra­ní, bez­tak dal­ší kre­di­ty bude­te potře­bo­vat, tak­že dopo­ru­ču­ji plnit ved­lej­ší úko­ly od začát­ku. Novinka v tom­to titu­lu je, že po dohrá­ní mise může­te mezi jed­not­li­vý­mi mise­mi ces­to­vat po mapě pro­střed­nic­tvím tábo­řiš­tě, jak jsme byli zvyklí z před­cho­zí­ho dílu, ale jed­ná se o pod­stat­ně vět­ší mapu. A když sta­ro­vě­ký nádech, tak pořád­ně. Dozvíte se spous­tu věcí a bude­te obje­vo­vat a nalé­zat růz­né sou­vis­los­ti, proč se to tak sta­lo, co a jak si vyro­bit, pros­tě bude­te chtít pře­žít. Objevit může­te tře­ba rui­ny nebo byzant­skou loď, samo­zřej­mě i spous­tu i dal­ší­ho, to se ale nech­te pře­kva­pit. Například za zís­ka­né byzant­ské min­ce, kte­ré nalez­ne­te, si násled­ně může­te v obcho­dě zakou­pit růz­né věcič­ky k vylep­še­ní výstro­je.

vlcsnap-2015-11-13-02h55m15s259 vlcsnap-2015-11-13-02h54m38s798

Úkoly jsou napí­na­vé, jed­nou stří­lí­te po vojá­cích nebo se je sna­ží­te v tichos­ti zabít a jin­dy pros­tě pro­chá­zí­te pří­ro­dou a hle­dá­te arte­fak­ty, věcič­ky co se Vám hodí k výro­bě tře­ba lek­tva­ru, kte­rý Vám zdvoj­ná­so­bí život, špl­há­te na ledo­vec, leze­te po stro­mech, pla­ve­te ve vodě nebo zase vle­ze­te do smr­tí­cí hrob­ky, tak­že ve hře se stá­le stří­dá akce s odpo­čin­kem a to je ten pra­vý poži­tek ze hry, což je vel­ký plus, že hra je doko­na­le vyvá­že­ná. Pokud jste milov­ní­ci chlad­no­krev­né­ho zabí­je­ní pro­tiv­ní­ka, tak si to také ve hře uži­je­te, a hlav­ně se seke­rou, nyní je na výběr, jak chce­te pro­tiv­ní­ka zne­škod­nit, jest­li v tichos­ti nebo jest­li po sobě nechá­te pořád­ný nepo­řá­dek, ale kaž­dá Vaše mož­nost má své násled­ky. Co se týká zbra­ní, nej­lep­ší je stej­ně Lary sta­rý zná­mý luk, pro­to­že zabít pro­tiv­ní­ka kvé­rem a nepro­zra­dit svo­jí pozi­ci je doce­la slo­ži­té. S výba­vou Lary si může­te v tom­to díle pěk­ně vyhrát, napří­klad si může­te sestro­jit z nasbí­ra­ných ingre­di­en­cí jed a udě­lat si otrá­ve­né šípy nebo si tře­ba může­te sestro­jit hoří­cí šípy růz­né malé hoř­la­vé bom­by atd., je to na Vás. Co se týká zbra­ní, ty jsou také k dis­po­zi­ci napří­klad bro­kov­ni­ce, samo­pal a růz­né jiné puš­ky, ale hle­dá­ní potřeb­ných dílů je nároč­něj­ší, než sesbí­rat jedo­va­té hou­by nebo si vzít vnitř­nos­ti zví­ře­te. U Lary si lze nyní nově vybí­rat, co zrov­na bude mít u sebe, tak­že zbraň si může­te vymě­nit dle aktu­ál­ní­ho vyu­ži­tí. Lara se také postup­ně učí novým doved­nos­tem. Při plně­ní ved­lej­ších úko­lů se vždy nau­čí­te něco nové­ho, co Vám násled­ně pomů­že jed­no­du­še­ji spl­nit misi, a také za ně dostá­vá­te odmě­ny, kte­rý­mi si vylep­šu­je­te vyba­ve­ní Lary pro­střed­nic­tvím její­ho tábo­řiš­tě.

vlcsnap-2015-11-13-02h57m47s450 vlcsnap-2015-11-13-02h58m31s271

Rise of the Tomb Raider nemá Multiplayer, avšak mís­to toho nabí­zí loka­ci Expeditions, kde nalez­ne­te něko­lik her­ních reži­mů. Konkrétně Chapter Replay, Chapter Replay: Elite, Score Attack a Remnant Resistance. V prv­ních dvou Chapter Replay a Chapter Replay: Elite si může­te zopa­ko­vat jed­not­li­vé kapi­to­ly hry a vylep­šit si tak Vaše skó­re při plně­ní ved­lej­ších misí. V reži­mu Score Attack se může­te opět vrá­tit do jed­not­li­vých misí, ale s jiný­mi pra­vi­dly, napří­klad bude­te muset úro­veň nebo hádan­ku spl­nit v urči­tém časo­vém limi­tu nebo pro­jít úro­veň bez zabi­tí. Jako posled­ní je režim Remnant Resistance, tak tady je to vel­mi zají­ma­vé má to nahra­dit Multiplayer, a to tím způ­so­bem, že tady si může­te navo­lit misi, jak bude hrá­na, a jaké budou dány pod­mín­ky, napří­klad jest­li se hra bude ode­hrá­vat ve dne nebo v noci, či za deš­tě nebo slu­níč­ka akde, ale také hlav­ní je, jaké tam budou posta­vy, nebo jest­li bude čas atd., násled­ně může­te do těch­to misí pozvat jiné hrá­če, aby Vás poko­ři­li. Za úspěch vždy dostá­vá­te kre­di­ty a dále také jakési kar­ty, někte­ré jsou pro poba­ve­ní a někte­ré, to je důle­ži­té Vám poskyt­nout výho­du jako rych­lej­ší zota­ve­ní, dvoj­ná­sob­né zís­ká­ní kre­di­tů nebo lep­ší zbraň, a je na Vás, co si vybe­re­te, abys­te úkol dokon­či­li. Získané kar­ty může­te pro­dat za kre­di­ty a za kre­di­ty, jak z pro­de­je karet nebo za kre­di­ty ze hry si násled­ně může­te kou­pit nové kar­ty. Tuningové kar­ty, lze také kou­pit jak jinak než za pení­ze, tak­že komerč­nost hru nemi­nu­la. Takže dopo­ru­ču­ji hrát a hrát, abys­te kre­di­tů měli, co nej­ví­ce, aby Vám to násled­ně nezrui­no­va­lo peně­žen­ku. Tyto reži­my hru vel­mi pěk­ně oko­ře­ni­li a jen tak hru po dohrá­ní neod­lo­ží­te. Takže vzhů­ru do svě­ta sbí­rá­ní Achievementů, kre­di­tů a karet.

vlcsnap-2015-11-13-02h59m36s977 vlcsnap-2015-11-13-03h00m35s367

Graficky je hra pěk­ně pove­de­ná běží na xbox one pod 1080p, kde tedy musím podotknout, že někte­ré video scé­ny nejsou ve full HD, ale jinak je vidět, že si dali oprav­du zále­žet, aby byl vydán kva­lit­ní titul, bez vel­ké­ho škobrt­nu­tí, co by hře ubí­ra­lo na hod­no­ce­ní. Okolí půso­bí vel­mi rea­lis­tic­ky, až tak, že Vás to oprav­du vtáh­ne do děje hry. Prales, sta­ro­vě­ké jes­ky­ně, kata­kom­by, hrob­ky pro­špi­ko­va­né nástra­ha­mi a ješ­tě mno­ho dal­ší­ho, je vždy hez­ké ve hře vidět, hlav­ně když se jed­ná o sku­teč­ná mís­ta, o kte­rých se píšou ději­ny. Lara nám ve hře pěk­ně omlád­la, mož­ná je to i tou lep­ší gra­fi­kou, no těž­ko říct J. Po hudeb­ní strán­ce není co vytknout. Ovládaní hry je ne vždy jed­no­du­ché, sice se Vám obje­ví něja­ká ta nápo­vě­da, jak jsme zvyklí, ale sou­stře­dě­nost je na mís­tě. Řešení úko­lů je někdy jed­no­du­ché a jin­dy zase obtíž­né, pros­tě občas své mozeč­ky oprav­du zahře­je­me, ale to neby­la Tomb Raider, tak jak jí zná­me.

vlcsnap-2015-11-13-03h01m00s279 vlcsnap-2015-11-13-03h01m26s453

Hra se veli­ce poved­la a roz­hod­ně nenu­dí, nabí­zí v základ­ním plně­ní cca 20 hodin hra­ní, pokud chce­te hru dohrát na 100%, počí­tej­te zhru­ba s cca 45 hodi­na­mi, a to je sak­ra dost, tak­že se máme na co těšit a pokud vyu­ži­je­te režim Expeditions hra nezná kon­ce. Pro fanouš­ky série Tomb Raider je to jas­ná vol­ba, a navíc dle mého neu­ra­zí ani ty, kte­ří zrov­na ten­to žánr nemu­sí. Jediné mínus pro tvůr­ce je, že se titul nedo­sta­ne všem hrá­čům, co by si Rise of the Tomb Raider rádi zahrá­li, jeli­kož hra vychá­zí pro­za­tím jen na xbox one a xbox 360. Ostatní se dočka­jí asi příští rok, což je vel­ká ško­da, pro­to str­há­vá­me něco málo na hod­no­ce­ní. Pokud by hru vyda­li i pro ostat­ní hrá­če, mož­ná by hra dosáh­la vyso­ké­ho hod­no­ce­ní, a řadi­la by se mezi top nej­lep­ší hry toho­to roku.

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 8. července 2015 Tomb Raider Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 5.3.2013 Výrobce: Crystal Dynamics Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: jazyk angličtina, české titulky Doporučený věk: 18+ Kdo […]
  • n200905150944 11. června 2009 Tomb Raider: Legend Jeden z dílů populární herní série s hrdinkou, která je víc obchodní značkou, než postavou ze hry. Vydáte se s ní za dalším dobrodružstvím?  Svého pomyslného vrcholu dosáhla série Tomb […]
  • Tomb Raider (2013)4. října 2019 Tomb Raider (2013) Laru Croft zná asi každý, dokonce i ten, kdo nikdy na interaktivní počítačovou zábavu moc nebyl a otřel se o ni se stejnou frekvencí jako ortodoxní muslim o talmud.Jistě, Lara je ikona, po […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho7. února 2019 Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho Jsou zpět. Barney Ross a jeho partička postradatelných žoldáků opět rozpoutávají pekelné inferno plného střelného prachu, ustřelených hlav, namakaných svalů a nezapomenutelných hlášek, aby […]
  • Tomb Raider - Recenze - 70%14. března 2018 Tomb Raider - Recenze - 70% Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […]
  • Lara Croft and the Temple of Osiris17. května 2017 Lara Croft and the Temple of Osiris Hra zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 15/06. https://youtu.be/gc0L1n1TP7g
  • 20. července 2015 Remember Me Vlastní hodnocení: 100% Žánr: akční Datum vydání : 5.6.2013 Jazyk: anglicky Věk: 16+ Výrobce: CAPCOM Hra Remember Me se odehrává v Neo-Paříži roku 2084, kdy osobní […]
  • Far Cry Primal – Recenze26. února 2016 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. Nyní vyšel její v pořadí již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu […]
  • Fifa 1616. října 2015 Fifa 16 Hodnocení: 75% Žánr: sportovní Jazyk: anglicky, české titulky Multiplayer: online, off-line 1-4 Výrobce: EA Datum vydání: 21.9.2015 Jako každý rok vychází také pokračování Fifa 16 […]