Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

vlcsnap 2015 11 13 02h51m01s353 300x169 1

 

První dojmy ze hry Rise of the Tomb Raider

Konečně jsme se po dvou letech dočka­li nové­ho vydá­ní kva­lit­ní­ho pokra­čo­vá­ní RPGéčka z řady Tomb Raider s názvem Rise of the Tomb Raider. V tom­to díle může­me shléd­nout v hlav­ní roli Lary Croft, jak jinak, než opět Camillu Luddington, jak ztvár­ně­ním, tak i dabin­gem. A už teď mohu říci, že hra veli­ce poved­la.

Herní děj nava­zu­je na před­cho­zí vydá­ní Tomb Raider Definite Edition z roku 2013 a máme se na co těšit, pro­to­že jak jinak, Lara bude opět něko­mu v hle­dáč­ku a budou jí chtít odstra­nit z povrchu zem­ské­ho. Nemusíte se bát, pokud jste před­cho­zí titul nehrá­li v krát­kos­ti navští­ví­te i Sýrii, kdy v této čás­ti hry pocho­pí­te, o čem pří­běh pojed­ná­vá. Ze vše­ho se poté Lara sna­ží vzpa­ma­to­vat, a tak se ukrý­vá na zamrz­lé Sibiři, kde začne její spo­leč­né dob­ro­druž­ství s kama­rá­dem Jonahem za hle­dá­ním tajem­ství její­ho otce Richarda Crofta, kte­rý chtěl nalézt tajem­ství nesmr­tel­nos­ti. Lara řeší opět hádan­ky, navště­vu­je hrob­ky, uska­ku­je nástra­hám v kata­kom­bách a bude také muset souznít s pří­ro­dou, vyrá­bět si vlast­ní zbra­ně, léky a v nepo­sled­ní řadě bojo­vat s lid­mi, no něco je nové­ho a něco už zná­me z před­cho­zích dílů, tak­že tro­chu Tomb Raiderovská kla­si­ka vyšper­ko­va­ná do moder­ní doby, ale pokud zaujme, tak proč ne.

vlcsnap-2015-11-13-02h51m01s353 vlcsnap-2015-11-13-02h51m35s663

Ve hře máte vždy na výběr, jest­li se chce­te dále pokra­čo­vat bez plně­ní ved­lej­ších úko­lů nebo si při­pí­še­te pár kre­di­tů navíc a zaba­ví­te se ved­lej­ším řeše­ním růz­ných záhad, což Vám zabe­re více her­ní­ho času a hra je tak zají­ma­věj­ší, pro dal­ší hra­ní, bez­tak dal­ší kre­di­ty bude­te potře­bo­vat, tak­že dopo­ru­ču­ji plnit ved­lej­ší úko­ly od začát­ku. Novinka v tom­to titu­lu je, že po dohrá­ní mise může­te mezi jed­not­li­vý­mi mise­mi ces­to­vat po mapě pro­střed­nic­tvím tábo­řiš­tě, jak jsme byli zvyklí z před­cho­zí­ho dílu, ale jed­ná se o pod­stat­ně vět­ší mapu. A když sta­ro­vě­ký nádech, tak pořád­ně. Dozvíte se spous­tu věcí a bude­te obje­vo­vat a nalé­zat růz­né sou­vis­los­ti, proč se to tak sta­lo, co a jak si vyro­bit, pros­tě bude­te chtít pře­žít. Objevit může­te tře­ba rui­ny nebo byzant­skou loď, samo­zřej­mě i spous­tu i dal­ší­ho, to se ale nech­te pře­kva­pit. Například za zís­ka­né byzant­ské min­ce, kte­ré nalez­ne­te, si násled­ně může­te v obcho­dě zakou­pit růz­né věcič­ky k vylep­še­ní výstro­je.

vlcsnap-2015-11-13-02h55m15s259 vlcsnap-2015-11-13-02h54m38s798

Úkoly jsou napí­na­vé, jed­nou stří­lí­te po vojá­cích nebo se je sna­ží­te v tichos­ti zabít a jin­dy pros­tě pro­chá­zí­te pří­ro­dou a hle­dá­te arte­fak­ty, věcič­ky co se Vám hodí k výro­bě tře­ba lek­tva­ru, kte­rý Vám zdvoj­ná­so­bí život, špl­há­te na ledo­vec, leze­te po stro­mech, pla­ve­te ve vodě nebo zase vle­ze­te do smr­tí­cí hrob­ky, tak­že ve hře se stá­le stří­dá akce s odpo­čin­kem a to je ten pra­vý poži­tek ze hry, což je vel­ký plus, že hra je doko­na­le vyvá­že­ná. Pokud jste milov­ní­ci chlad­no­krev­né­ho zabí­je­ní pro­tiv­ní­ka, tak si to také ve hře uži­je­te, a hlav­ně se seke­rou, nyní je na výběr, jak chce­te pro­tiv­ní­ka zne­škod­nit, jest­li v tichos­ti nebo jest­li po sobě nechá­te pořád­ný nepo­řá­dek, ale kaž­dá Vaše mož­nost má své násled­ky. Co se týká zbra­ní, nej­lep­ší je stej­ně Lary sta­rý zná­mý luk, pro­to­že zabít pro­tiv­ní­ka kvé­rem a nepro­zra­dit svo­jí pozi­ci je doce­la slo­ži­té. S výba­vou Lary si může­te v tom­to díle pěk­ně vyhrát, napří­klad si může­te sestro­jit z nasbí­ra­ných ingre­di­en­cí jed a udě­lat si otrá­ve­né šípy nebo si tře­ba může­te sestro­jit hoří­cí šípy růz­né malé hoř­la­vé bom­by atd., je to na Vás. Co se týká zbra­ní, ty jsou také k dis­po­zi­ci napří­klad bro­kov­ni­ce, samo­pal a růz­né jiné puš­ky, ale hle­dá­ní potřeb­ných dílů je nároč­něj­ší, než sesbí­rat jedo­va­té hou­by nebo si vzít vnitř­nos­ti zví­ře­te. U Lary si lze nyní nově vybí­rat, co zrov­na bude mít u sebe, tak­že zbraň si může­te vymě­nit dle aktu­ál­ní­ho vyu­ži­tí. Lara se také postup­ně učí novým doved­nos­tem. Při plně­ní ved­lej­ších úko­lů se vždy nau­čí­te něco nové­ho, co Vám násled­ně pomů­že jed­no­du­še­ji spl­nit misi, a také za ně dostá­vá­te odmě­ny, kte­rý­mi si vylep­šu­je­te vyba­ve­ní Lary pro­střed­nic­tvím její­ho tábo­řiš­tě.

vlcsnap-2015-11-13-02h57m47s450 vlcsnap-2015-11-13-02h58m31s271

Rise of the Tomb Raider nemá Multiplayer, avšak mís­to toho nabí­zí loka­ci Expeditions, kde nalez­ne­te něko­lik her­ních reži­mů. Konkrétně Chapter Replay, Chapter Replay: Elite, Score Attack a Remnant Resistance. V prv­ních dvou Chapter Replay a Chapter Replay: Elite si může­te zopa­ko­vat jed­not­li­vé kapi­to­ly hry a vylep­šit si tak Vaše skó­re při plně­ní ved­lej­ších misí. V reži­mu Score Attack se může­te opět vrá­tit do jed­not­li­vých misí, ale s jiný­mi pra­vi­dly, napří­klad bude­te muset úro­veň nebo hádan­ku spl­nit v urči­tém časo­vém limi­tu nebo pro­jít úro­veň bez zabi­tí. Jako posled­ní je režim Remnant Resistance, tak tady je to vel­mi zají­ma­vé má to nahra­dit Multiplayer, a to tím způ­so­bem, že tady si může­te navo­lit misi, jak bude hrá­na, a jaké budou dány pod­mín­ky, napří­klad jest­li se hra bude ode­hrá­vat ve dne nebo v noci, či za deš­tě nebo slu­níč­ka akde, ale také hlav­ní je, jaké tam budou posta­vy, nebo jest­li bude čas atd., násled­ně může­te do těch­to misí pozvat jiné hrá­če, aby Vás poko­ři­li. Za úspěch vždy dostá­vá­te kre­di­ty a dále také jakési kar­ty, někte­ré jsou pro poba­ve­ní a někte­ré, to je důle­ži­té Vám poskyt­nout výho­du jako rych­lej­ší zota­ve­ní, dvoj­ná­sob­né zís­ká­ní kre­di­tů nebo lep­ší zbraň, a je na Vás, co si vybe­re­te, abys­te úkol dokon­či­li. Získané kar­ty může­te pro­dat za kre­di­ty a za kre­di­ty, jak z pro­de­je karet nebo za kre­di­ty ze hry si násled­ně může­te kou­pit nové kar­ty. Tuningové kar­ty, lze také kou­pit jak jinak než za pení­ze, tak­že komerč­nost hru nemi­nu­la. Takže dopo­ru­ču­ji hrát a hrát, abys­te kre­di­tů měli, co nej­ví­ce, aby Vám to násled­ně nezrui­no­va­lo peně­žen­ku. Tyto reži­my hru vel­mi pěk­ně oko­ře­ni­li a jen tak hru po dohrá­ní neod­lo­ží­te. Takže vzhů­ru do svě­ta sbí­rá­ní Achievementů, kre­di­tů a karet.

vlcsnap-2015-11-13-02h59m36s977 vlcsnap-2015-11-13-03h00m35s367

Graficky je hra pěk­ně pove­de­ná běží na xbox one pod 1080p, kde tedy musím podotknout, že někte­ré video scé­ny nejsou ve full HD, ale jinak je vidět, že si dali oprav­du zále­žet, aby byl vydán kva­lit­ní titul, bez vel­ké­ho škobrt­nu­tí, co by hře ubí­ra­lo na hod­no­ce­ní. Okolí půso­bí vel­mi rea­lis­tic­ky, až tak, že Vás to oprav­du vtáh­ne do děje hry. Prales, sta­ro­vě­ké jes­ky­ně, kata­kom­by, hrob­ky pro­špi­ko­va­né nástra­ha­mi a ješ­tě mno­ho dal­ší­ho, je vždy hez­ké ve hře vidět, hlav­ně když se jed­ná o sku­teč­ná mís­ta, o kte­rých se píšou ději­ny. Lara nám ve hře pěk­ně omlád­la, mož­ná je to i tou lep­ší gra­fi­kou, no těž­ko říct J. Po hudeb­ní strán­ce není co vytknout. Ovládaní hry je ne vždy jed­no­du­ché, sice se Vám obje­ví něja­ká ta nápo­vě­da, jak jsme zvyklí, ale sou­stře­dě­nost je na mís­tě. Řešení úko­lů je někdy jed­no­du­ché a jin­dy zase obtíž­né, pros­tě občas své mozeč­ky oprav­du zahře­je­me, ale to neby­la Tomb Raider, tak jak jí zná­me.

vlcsnap-2015-11-13-03h01m00s279 vlcsnap-2015-11-13-03h01m26s453

Hra se veli­ce poved­la a roz­hod­ně nenu­dí, nabí­zí v základ­ním plně­ní cca 20 hodin hra­ní, pokud chce­te hru dohrát na 100%, počí­tej­te zhru­ba s cca 45 hodi­na­mi, a to je sak­ra dost, tak­že se máme na co těšit a pokud vyu­ži­je­te režim Expeditions hra nezná kon­ce. Pro fanouš­ky série Tomb Raider je to jas­ná vol­ba, a navíc dle mého neu­ra­zí ani ty, kte­ří zrov­na ten­to žánr nemu­sí. Jediné mínus pro tvůr­ce je, že se titul nedo­sta­ne všem hrá­čům, co by si Rise of the Tomb Raider rádi zahrá­li, jeli­kož hra vychá­zí pro­za­tím jen na xbox one a xbox 360. Ostatní se dočka­jí asi příští rok, což je vel­ká ško­da, pro­to str­há­vá­me něco málo na hod­no­ce­ní. Pokud by hru vyda­li i pro ostat­ní hrá­če, mož­ná by hra dosáh­la vyso­ké­ho hod­no­ce­ní, a řadi­la by se mezi top nej­lep­ší hry toho­to roku.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 90%

Žánr: akč­ní adven­tu­ra

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line

Výrobce: Crystal Dynamics, Square Enix, Microsoft Studios

Datum vydá­ní: 13.11.2015

Doporučený věk (PEGI): 18

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36548 s | počet dotazů: 215 | paměť: 52006 KB. | 24.06.2021 - 05:38:37