Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z

Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z

kanky pro upevnění hlásek CSZ

Ve své pra­xi uči­tel­ky mateř­ské ško­ly se setká­vám čím dál čas­tě­ji s dět­mi, kte­ré trpí mno­ho­čet­ný­mi dysla­li­e­mi nebo nemlu­ví vůbec. Proč dneš­ní děti mlu­ví hůře? Motorika mlu­vi­del sou­vi­sí s hru­bou moto­ri­kou našich dětí. Méně se hýbou, více času trá­ví u počí­ta­čů, tele­fo­nů a table­tů, v rodi­nách se méně mlu­ví, než dří­ve, více se sle­du­je tele­vi­ze. Je pro­to nut­né s dět­mi indi­vi­du­ál­ně pra­co­vat, pro­cvi­čo­vat jed­not­li­vé hlás­ky, roz­ví­jet fone­ma­tic­ký sluch, hrát s nimi hry, poví­dat si a zpí­vat.

V této pub­li­ka­ci se autor­ka zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou ost­rých syka­vek C, S, Z a dife­ren­ci­a­ci ost­rých syka­vek s tupý­mi.  Sykavky se začí­na­jí obje­vo­vat kolem tře­tí­ho roku věku, ovšem jsou vyslo­vo­vá­ny nepřes­ně. K upev­ně­ní syka­vek dochá­zí až po pátém roce věku dítě­te.

Jednotlivé hlás­ky jsou obsa­že­ny v čer­no­bí­lých obráz­cích. Úkolem dětí je obrá­zek popsat, co na něm vidí, pomo­cí peda­go­ga, logo­pe­da či rodi­če opa­ko­vat říkan­ku a nako­nec si obrá­zek vyma­lo­vat. Zcela při­ro­ze­ně si děti pro­cvi­ču­jí vybra­né hlás­ky. Při čin­nos­ti pře­mýš­lí, jakou mají obráz­ky spo­lu sou­vis­lost a časo­vou posloup­nost. Všímáme si při­tom, jakou má dítě slov­ní záso­bu, jak se vyja­dřu­je, zda doká­že pojme­no­vat běž­ná slo­va a také jak drží pas­tel­ku nebo tuž­ku a jak dlou­ho u prá­ce vydr­ží, zda se sou­stře­dí a čin­nost doká­že dokon­čit. Při popi­su obráz­ku u dětí roz­ví­jí­me slov­ní záso­bu, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, logic­ké myš­le­ní, slu­cho­vou dife­ren­ci­a­ci hlá­sek, fone­ma­tic­ký sluch a mno­ho dal­ších doved­nos­tí.

Kniha se mě moc líbi­la. Sama ji v pra­xi vyu­ži­ji, tak i ve své pra­xi logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la. Líbí se mě její zpra­co­vá­ní. Výhodou jsou čer­no­bí­lé obráz­ky, kte­ré jsou vhod­né k vykres­lo­vá­ní.

Velmi pěk­ně zpra­co­va­ná pub­li­ka­ce pro rodi­če, uči­tel­ky, logo­pe­dy či logo­pe­dic­ká asi­s­tent­ky. Osobité a vese­lé ilu­stra­ce Patricie Koubské mám moc ráda a vždy mě vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

Ukázka z kni­hy:

„Husopaska Vanesa,

pás­la husy u lesa.

Husy se tam popá­sa­ly,

syslo­vé se na ně smá­li.

PaedDr. Jitka Tučková je kli­nic­ká logo­ped­ka. Externě před­ná­ší na FTVS UK. V Portálu vyda­la „ Říkanky pro roz­voj řeči (2007), Říkanky pro upev­ně­ní hlá­sek H, CH, K, G a měk­če­ní (2011) a Říkanky pro upev­ně­ní hlás­ky L (2012).

Autor: Jitka Tučková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2013, Portál, Praha

Počet stran: 56

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN  978-80-262-0508-1

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,08351 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53340 KB. | 20.09.2021 - 03:48:45