RIDDICK - Blu-ray

Screen

Je tomu už hod­ně let, co při­šla do kin posta­va Riddicka. Ve fil­mu Černočerná tma už z roku 2000 si reži­sér David Twohy nato­čil prv­ní vel­ko­film, kte­rý měl úspěch. V té době začí­nal ve fil­mech i Vin Diesel, kte­rý před tím bral pou­ze ved­lej­ší role (Zachraňte vojí­na Ryana) a též role ani­mo­va­ných hrdi­nů (Železný obr). Spojením reži­sé­ra, hlav­ní­ho her­ce se stal kul­tov­ní film, na kte­rý po 13 letech sní­mek odka­zu­je. Je hod­ně zají­ma­vé, že pří­běh prv­ní­ho Riddicka měl být jed­nou vari­a­cí na pokra­čo­vá­ní Vetřelce. Nestalo se tak, a tak se díky talen­tu, herec­tví a dal­ších věcí stal z toho­to fil­mu kult.

Pár let na to se reži­sér s hlav­ní hvězdou roz­hod­li roz­ší­řit uni­ver­sum o vel­ko­fil­mu ve sty­lu Hvězdných Válek. Bohužel se to nepo­da­ři­lo, a tak Riddick: Kronika tem­na byl vel­ký neú­spěch, kte­rý zni­čil úspěš­né­ho reži­sé­ra a oddá­lil pokra­čo­vá­ní na dlou­hých devět let. Režisér sice pře­svěd­čil pro­du­cen­ty, aby vlo­ži­li mno­ho dola­rů na stav­by, na hvězd­nou sesta­vu, kte­rá se obje­vi­la ve fil­mu, ale bohu­žel to úspěch nepři­nes­lo.

V roce 2013 se poda­ři­lo 3. fil­mo­vý díl dokon­čit. Znovu ale s malým roz­poč­tem a zno­vu pou­ze s něko­li­ka her­ci.

Na roz­díl od fil­mu Černočerná tma, kde bylo mno­ho pro­stře­dí reál­ných a uvě­ři­tel­ných, tak nej­no­věj­ší Riddick bohu­žel trpí tím, že je 98% fil­mu nato­če­no pou­ze před zele­ným pro­stře­dím v ate­li­é­rech. Režisér i jako scé­náris­ta si vzal vzor prv­ní díl, ale upra­vil tam někte­ré věci, aby byl film úspěš­ný v době natá­če­ní.

Riddicka po pří­bě­hu v 2. díle necha­li napo­spas fau­ně na ztra­ce­né pla­ne­tě. Hledají jej lov­ci lidí, aby si vza­li odmě­nu za jeho hla­vu.  Díky pří­jez­du lov­ců se dosta­ne Riddick k ces­tě ven. Samozřejmostí je i fau­na, kte­ré vylé­zá za deš­tě a tmy z flo­ry. První půl­ku nájem­ných lov­ců zabi­je sám Riddick, dru­hou půl­ku zabi­jí zví­řa­ta, a tak pou­ze něko­lik pře­ži­vších pře­ži­je konec fil­mu a ute­če z pla­ne­ty, vč. Riddicka.

Kromě Vina Diesela a Karla Urbana, kte­rý se obje­ví jenom na pár z chvil, je hlav­ní hvězdou  Katee Sackhof, kte­rou všich­ni zná­te jako Karu „Starbuck“ Thrace z Battlestar Gallactica. Díky zvo­le­ní této hereč­ky urči­tě při­šlo na film více lidí, než kdy­by tam neby­la.

Bohužel 3 film o Riddickovi je pou­ze sla­bé pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho dílu, a tak je vel­ká ško­da, že se tvůr­ce nesna­ží o lep­ší pří­běh, kte­rý by nebyl tak sla­bý a posta­ven na nepře­mo­ži­tel­nos­ti hlav­ní posta­vy. Shazuje jej i to, že je natá­čen pou­ze v ate­li­é­rech, a tak z něho ate­li­é­ro­vost, vč. CGI pří­šer vyční­vá. Naštěstí tím, že je film z vel­ké čás­ti digi­tál­ní, tak je obraz doko­na­lý.

Zmíním i dabing k fil­mu. Česká ver­ze v dabin­gu dvor­ní­ho dabé­ra Daniela Dítěte není k zaho­ze­ní a hodí se k celé­mu fil­mu. Je sice lep­ší sle­do­vat film v ori­gi­ná­le, ale dabing Riddicka neka­zí.

Bohužel na nosi­či je pou­ze pět dese­ti­mi­nuvých bonu­sů, kte­ré dáva­jí pou­ze základ­ní infor­ma­ce o fil­mu a jeho tvor­bě.

Bonusy

 • Režisérova vize
 • Technika kolem Riddicka
 • Svět Riddicka
 • Vinův Riddick
 • Na slo­víč­ko se žol­dá­ky

Bitrate

Screen

Screny z Blu-ray

Screeny 1920x1080 px v PNG

Za půj­če­ní toho­to Blu-ray děku­je­me spo­leč­nos­ti Music Stall s.r.o.

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […]
 • Strážci Galaxie Vol. 211. října 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je dám do své sbírky digitálních nosičů mezi jejich kamarády. První Strážce galaxie už mám, druhé […]
 • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
 • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]
 • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
 • Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios, která do kin uvedla obrovsky úspěšné filmové série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, […]
 • Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích10. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích             CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jedním z nejžádanějších herců současného Hollywoodu.             Pratt se zatím naposledy objevil ve vědeckofantastickém dramatu […]
 • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]