Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Významný ame­ric­ký herec Richard Gere, pře­vez­me na 50. MFF Karlovy Vary nej­vyš­ší oce­ně­ní - Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Richard Gere pat­ří k nej­u­zná­va­něj­ším herec­kým osob­nos­tem sou­čas­nos­ti. Jeho boha­tá fil­mo­gra­fie před­sta­vu­je žánro­vě roz­ma­ni­tý sou­bor titu­lů, doklá­dá tvůr­čí spo­lu­prá­ci s výraz­ný­mi reži­sér­ský­mi osob­nost­mi i umě­lec­kou odva­hu pra­co­vat na rolích, kte­ré se vymy­ka­jí stan­dard­ní­mu typo­lo­gic­ké­mu čle­ně­ní.

Rodina vytvo­ři­la mla­dé­mu talen­to­va­né­mu muži z Philadephie výteč­né záze­mí pro jeho budou­cí kari­é­ru. Již od dět­ství se věno­val hud­bě, ovlá­dá něko­lik hudeb­ních nástro­jů, a tak pokra­čo­vá­ní v herec­ké drá­ze bylo logic­kou vol­bou. Od 70. let účin­ko­val na růz­ných diva­del­ních scé­nách a postup­ně začal zís­ká­vat fil­mo­vé role. Díky dob­ré­mu ohla­su kri­ti­ky na výkon ve fil­mu Hledání pana Goodbara (Looking for Mr. Goodbar, 1977) při­šla nabíd­ka na jed­nu z hlav­ních rolí ve sním­ku Terence Malicka Nebeské dny (Days of Heaven, 1978). Mezi bez­poč­tem oce­ně­ní, kte­ré film zís­kal, byl i Donatellův David za herec­ký výkon Richarda Gera.

Za zlo­mo­vé úlo­hy v her­co­vě kari­é­ře lze pak pova­žo­vat titul­ní roli v dra­ma­tu Paula Schradera Americký gigo­lo (American Gigolo, 1980), stej­ně jako roli ve fil­mu Taylora Hackforda Důstojník a gentle­man (An offi­cer and a Gentleman, 1982), kte­rá mu vynes­la prv­ní nomi­na­ci na Zlatý gló­bus.

S Francisem Fordem Coppolou natá­čí fil­mo­vou poctu jaz­zo­vé­mu věku Cotton Club (1994), zápor­nou posta­vu si vyzkou­ší v kri­mi­dra­ma­tu Mikea Figgise Vnitřní zále­ži­tos­ti (Internal Affairs, 1990) a úspěš­né dese­ti­le­tí zavr­šu­je dru­hou nomi­na­cí na Zlatý gló­bus za roli mili­o­ná­ře Lewise v celo­svě­to­vém roman­tic­kém hitu Garryho Marshalla Pretty Woman (1990). Film z Richarda Gerea a jeho herec­ké part­ner­ky Julie Roberts vytvo­řil doslo­va miláč­ky divá­ků a ten­to pocit pře­tr­vá­vá již pět­a­dva­cet let v mno­ha gene­ra­cích fil­mo­vé­ho pub­li­ka.

Od počát­ku 90. let pak ztvár­ňu­je role v mno­ha fil­mech růz­no­ro­dých žánrů – v roman­tic­kém dra­ma­tu Jona Amiela Návrat Sommersbyho (Sommersby, 1993), his­to­ric­ké roman­ci Jerry Zuckera První rytíř (First Knight, 1995), soud­ním dra­ma­tu Prvotní strach (Primal Fear, 1996) v režii Gregoryho Hoblita, v roman­tic­ké kome­dii Nevěsta na útě­ku (Runaway Bride, 1999), v níž si zopa­ko­val spo­lu­prá­ci s Julií Roberts a reži­sé­rem Marshallem nebo jem­né vzta­ho­vé stu­dii Roberta Altmana Dr.T a jeho ženy (Dr. T& the Women, 2000).

Svůj vše­stran­ný talent pak zúro­čil v hlav­ní muž­ské roli fil­mo­vé adap­ta­ce muzi­ká­lu Chicago (2002) reži­sé­ra Roba Marshalla, za níž byl oce­něn Zlatým gló­bem. Na dru­hém pólu Gereho herec­ké­ho rejstří­ku zase sto­jí tře­ba role v kome­di­ál­ní mysti­fi­ka­ci Lasseho Hallströma Skandál (The Hoax, 2006). Zatím posled­ní nomi­na­ci na Zlatý gló­bus pak dostal za úlo­hu v thrille­ru Nicolase Jareckiho Smrtelné lži (Arbitrage, 2012).

Richard Gere je svě­to­vou veřej­nos­tí oce­ňo­ván také díky jas­ným občan­ským posto­jům. Je osob­ním pří­te­lem tibet­ské­ho dalaj­lá­my a vytr­va­lým obháj­cem lid­ských práv a nezá­vis­los­ti Tibetu. Rovněž aktiv­ně vystu­pu­je za nut­nost boje pro­ti AIDS, je význam­ným doná­to­rem a pod­po­ro­va­te­lem růz­ných cha­ri­ta­tiv­ních orga­ni­za­cí.

Karlovarský fes­ti­val před­sta­ví vše­stran­nou herec­kou osob­nost Richarda Gerea dvě­ma sním­ky – psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem muže hle­da­jí­cí­ho vztah  k odci­ze­né dce­ři  Time Out of Mind (2014) a dra­ma­tem Andrewa Renziho Franny (2015), pří­bě­hem filan­tro­pa, kte­rý vstou­pí do živo­ta mla­dé­mu man­žel­ské­mu páru ve sna­ze vyrov­nat se s trau­ma­ty minu­los­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88449 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58141 KB. | 13.08.2022 - 13:41:55