Kritiky.cz > Recenze knih > Richard Branson: Byznys v plné nahotě

Richard Branson: Byznys v plné nahotě

„Pokud vstu­pu­je­te do odvět­ví poz­dě­ji než ostat­ní, musí­te k němu při­stou­pit tak, jako nikdo před vámi.“

Richard Branson

O Richardu Bransonovi, maji­te­li impe­ria Vrign Group, občas něja­ká zprá­va pro­běh­ne i u nás. Naposledy to bylo v sou­vis­los­ti s havá­rií při tes­tech jeho letou­nu pro Virgin Galactic, spo­leč­nos­ti plá­nu­jí­cí nabíd­ku komerč­ních letů do vesmí­ru.

Kniha Byznys v plné naho­tě – s podti­tu­lem Dobrodružství pod­ni­ka­te­le svě­to­vé­ho for­má­tu – shr­nu­je his­to­rii vzni­ku a fun­go­vá­ní jeho pod­ni­ka­tel­ských akti­vit. Od zalo­že­ní Virgin Records po ris­kant­ní i humor­né začát­ku Virgin Airlines a mno­ha dal­ších spo­leč­nos­tí. Ačkoli se Branson sou­stře­dí na mno­ho oblas­tí (jeho hol­ding zahr­nu­je asi 400 spo­leč­nos­tí) jeho prin­ci­py budo­vá­ní a for­mo­vá­ní byz­ny­su jsou stá­le stej­né. Právě ty pro­plé­tá svou osob­ní his­to­rií. Díky tomu je vždyc­ky před­sta­vu­je na kon­krét­ních situ­a­cích - ať je to jed­ná­ní s lid­mi, řeše­ní pro­blé­mů nebo způ­sob odmě­ňo­vá­ní zaměst­nan­ců a vychá­ze­ní vstříc jejich potře­bám. Bransonův styl je vždy znát. Tento svět­lo­vlasý obr totiž nepři­stu­pu­je snad k niče­mu kon­venč­ně.

To ovšem nezna­me­ná, že by ze sebe dělal paná­ka nebo se nějak pitvo­řil. Jeho akce i pří­stup mají ovšem úspěch, pro­to­že po téměř celém svě­tě je počí­tán jako jeden z nej­lep­ších zaměst­na­va­te­lů. Člověk, kte­rý si při rekla­mě na vlast­ní mobil­ní síť stoup­ne na Londýnské náměs­tí téměř nahý se slo­ga­nem Virgin Mobile nemá co skrý­vat, při­ros­te k srd­ci obrov­ské sku­pi­ně lidí a kon­ku­ren­ce si obvykle nad tako­vým tahem jen rve vla­sy.

Z toho ply­ne, že Bransona nena­jde­te ve stro­hé kan­ce­lá­ři v posled­ním pat­ře budo­vy v oble­ku s kra­va­tou a nebu­de­te se k němu muset dostá­vat přes horu strikt­ních sekre­tá­řek a asi­s­ten­tů. Většinou je scho­pen úřa­do­vat tam, kde se momen­tál­ně nachá­zí.

Ne, tohle je muž lidu, kte­rý milu­je spo­leč­nost, ale přes­to zůstá­vá sám sebou za všech okol­nos­tí. Kdoví, pokud se vypra­ví­te někam do hor, nebo chce­te pro­jet Evropu či USA na kole nebo svět na pla­chet­ni­ci, vůbec není vylou­če­no, že na jeho věč­ně usmě­va­vou tvář někde nara­zí­te.

Sir Richard Branson je totiž stá­le v pohy­bu a ve svých 65 letech se pohy­bu­je asi více než vět­ši­na dneš­ních tee­nage­rů. Tu na padá­cích, tamhle zdo­lá něja­kou tu horu nebo pla­ve někde s velry­ba­mi.

Tento živý pří­stup se plně odrá­ží i v jeho pod­ni­ka­tel­ské stra­te­gii. Stále ino­vu­je, stá­le při­chá­zí s něčím novým, čas­to šíle­ným, vždy ale ori­gi­nál­ním a ne pří­liš váž­ným. Kolikrát jsou to detai­ly, ale prá­vě na těch zále­ží. Ty čas­to roz­ho­du­jí o tom, jest­li se s Virgin Arilines vydá­te jen na jed­nu slu­žeb­ní ces­tu, nebo pak i s rodi­nou na prázd­ni­ny.

Byznys v plné naho­tě je his­to­rií fir­my, kte­rá se oblou­kem vyhý­bá u nás oblí­be­né větě obha­ju­jí­cí ste­re­o­typ: „Vždycky jsme to tak děla­li, tak je to tak správ­ně.“

Web auto­ra: http://umenivyberu.cz/

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Jarmila Burešová: Povím vám o dyslexii - 100 %14. září 2016 Jarmila Burešová: Povím vám o dyslexii - 100 % Máte doma dyslektika? Může to být hodně náročné – pro vás, pro okolí a především pro něho. Znáte názor pedagogů, psychologů, pracovníků poraden – víte však, jak se cítí a co prožívá váš […] Posted in Recenze knih
  • FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek.20. června 2016 FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek. FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek. Překlad Magdaléna Pomikálková. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5701-8. Košíkářství patří k nejstarším řemeslům na světě. […] Posted in Recenze knih
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […] Posted in Recenze knih
  • Co se děje ve včelím úlu?1. listopadu 2018 Co se děje ve včelím úlu? Každé jaro po dlouhé zimě čekáme na první paprsky slunce a obdivujeme první květy, a že se na nich zanedlouho objeví první včely, bereme nějak automaticky. Ale jak včely vlastně tráví […] Posted in Recenze knih
  • Fitness pro mozek – Jana Vejsadová27. května 2018 Fitness pro mozek – Jana Vejsadová Skutečnost, že je třeba náš mozek neustále udržovat v kondici, snad již všichni víme, ale mnohdy nevíme, jak na to. Na knižním trhu se nyní objevila kniha, která pomáhá čtenářům rozvíjet […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...