Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Richard Bach: Nikdo není daleko

Richard Bach: Nikdo není daleko

IMG 20221107 192103
IMG 20221107 192103
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V las­ka­vos­ti kni­hy Richarda Bacha těž­ko někdo pře­ko­ná. Stačí pár vět, sta­čí pár drob­ných udá­los­tí, jed­na jed­no­du­chá dějo­vá linie a v pod­sta­tě jen jed­na jedi­ná myš­len­ka roz­vět­ve­ná do růz­ných barev – a je na svě­tě kni­ha, kte­rá si navždy najde své mís­to v duši čte­ná­ře.

A je to jed­na z těch, na kte­ré si i po letech rádi vzpo­me­ne a s las­ka­vos­tí pohla­dí­te obál­ku.

Sic je na oba­lu peříč­ko, není tak úpl­ně leh­ká jako peříč­ko, ačko­liv zále­ží na tom, jak moc je vám blíz­ké téma, kte­ré řeší…

Tak moc si nero­zu­mí­me… tak moc zby­teč­ně řeší­me.

A život je ve sku­teč­nos­ti tak moc jed­no­du­chý. A mož­ná prá­vě to peříč­ko uka­zu­je, jak naše leh­ké myš­len­ky a celé to uspo­řá­dá­ní lid­ské­ho živo­ta má být leh­ké, jak mu ta peříč­ko­vá leh­kost slu­ší.

IMG 20221107 192116

Jiná věc je, že my vět­ši­nou žije­me k tomu peříč­ku i toho těž­ké­ho ptá­ka, celé­ho – od zobá­ku k pařát­ku, tak­že najít v tom všem rov­no­váhu nemu­sí být jed­no­du­ché.

Ale peříč­ko může sym­bo­li­zo­vat i to, že o ptá­ky v tom­to jem­ném psa­níč­ku půjde.

I když to je taky sko­ro dru­hot­né.

Ilustrace tvo­ří neod­dě­li­tel­nou část kni­hy a zadí­vat se na ně stej­ně dlou­ho jako se zahlou­bat do tex­tu není vůbec těž­ké. A při­ne­se to hlu­bo­ký emoč­ní záži­tek.

A co vlast­ně malá Rae dosta­la k naro­ze­ni­nám, na kte­ré ces­to­val tako­vou slo­ži­tou, leč vlast­ně jed­no­du­chou ces­tou, její pří­tel? Dárek tak krás­ný, tak mno­hoznač­ný a vlast­ně tako­vý, kte­rý může­me dostat kaž­dý.

Když najde­me toho pra­vé­ho pří­te­le.

„Teď nastal čas roz­ba­lit dárek pro Tebe. Dárky z ple­chu a ze skla se brzy roz­bi­jí nebo omr­zí. Mám pro tebe něco lep­ší­ho.“

O auto­ro­vi:  Richard Bach (1936) Od vydá­ní Johana Livingstona Racka se stal Richard Bach auto­rem best­selle­rů. Je jed­ním  z nej­ob­lí­be­něj­ších svě­to­vých auto­rů s více než 60 mili­o­ny pro­da­ných knih. Je býva­lý stí­ha­cí pilot USAF a kapi­tán letec­tva, nadá­le je zapá­le­ným let­cem, kte­rý zkou­má rados­ti a svo­bo­du létá­ní a dělí se svý­mi čte­ná­ři.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2022, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,23246 s | počet dotazů: 250 | paměť: 61520 KB. | 01.12.2022 - 09:28:07