Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Richard Armitage

Richard Armitage

RAM
RAM

Richard Crispin Armitage (* 22. srp­na 1971, Leicester, Velká Británie) je brit­ský herec.

Proslavil se zejmé­na ztvár­ně­ním posta­vy Johna Thorntona ve čtyř­díl­né adap­ta­ci romá­nu North and South od ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky Elizabeth Gaskellové.

Životopis

Richard Armitage se naro­dil 22. srp­na 1971 v Leicesteru v Anglii jako dru­hý syn Margaret (sekre­tář­ka) a Johna Armitage (inže­nýr).

Když mu bylo čtr­náct let, přestou­pil na Pattisonovu taneč­ní ško­lu v Coventry (Pattison College). Zde se věno­val herec­tví. V rám­ci výu­ky navště­vo­val se spo­lu­žá­ky i nej­růz­něj­ší herec­ká před­sta­ve­ní a během jed­no­ho z nich mu došlo, že je to oprav­du herec­tví, čemu se chce věno­vat. „Pamatuji si, jak jsem sle­do­val jed­no před­sta­ve­ní v Royal Shakespeare Theatre ve Stratfordu a jak jsem byl nad­še­ný – her­ci i pub­li­kum si to báječ­ně uží­va­li. Tak jsem si říkal, že chci být sou­čás­tí toho vše­ho. Dělali něco, co je bavi­lo a ješ­tě za to dosta­li zapla­ce­no.“

Poté, co ukon­čil ško­lu, se Richard při­dal k diva­del­ní sku­pi­ně The Second Generation (Druhá gene­ra­ce) a osm týd­nů s ní vystu­po­val v cir­ku­se v Budapešti, aby mohl zís­kat Equity Card, kte­rá teh­dy byla tře­ba k výko­nu herec­ké pro­fe­se. Po návra­tu do Británie se pus­til do prá­ce v diva­dle, ve kte­rém se hrá­ly muzi­ká­ly. Richard pra­co­val jako asi­s­tent cho­re­o­gra­fa Kenna Oldfielda a obje­vil se i v řadě muzi­ká­lů - 42nd Street, My One and Only, Nine, Mr Wonderful, Annie Get your Gun a Cats.

V témže roce se také zapsal na tří­le­tý herec­ký kurz v Londýnské aka­de­mii hud­by a dra­ma­tic­ké­ho umě­ní (the London Academy of Music and Dramatic Art - LAMDA). Objevil se v něko­li­ka stu­dent­ských před­sta­ve­ních – jako Buscher v dra­ma­tu Manfreda Karge Dobytí již­ní­ho pólu (The Conquest of the South Pole), jako Felix ve hře The Normal Heart od Larryho Kramera nebo jako Uriah Heep v Dickensově Davidu Copperfieldovi.

V posled­ním roč­ní­ku obje­vil na škol­ní nástěn­ce inze­rát na kom­pars do fil­mu, což ved­lo k jeho prv­ní zku­še­nos­ti s herec­tvím na fil­mo­vém plát­ně, i když se jed­na­lo jen o okra­jo­vou roli ve Hvězdných vál­kách: Skrytá hroz­ba (Star Wars: The Phantom Menace). O této své zku­še­nos­ti dnes říká: „Byl jsem hroz­ně ner­vóz­ní – svou jedi­nou větu jsem si nacvi­čo­val tři týd­ny… Nakonec jsem tam pra­co­val i jako počí­ta­čo­vý gra­fik.”

Školu ukon­čil v létě roku 1998 a vzá­pě­tí zís­kal angaž­má v Birmingham Repertory Theatre v dra­ma­tu Hamlet. Ještě před­tím zís­kal i zku­še­nos­ti na fes­ti­va­lu v Edinburghu, kde byl obsa­zen do role Cliffa v diva­del­ní hře Williama Mastrosimonea The Woolgatherer nebo jako Henry v roman­tic­ké kome­dii Toma Stopparda The Real Thing.

Následovaly men­ší role ve fil­mu This Year´s Love nebo Kleopatra.

Na osm­náct měsí­ců se při­po­jil ke Královské shake­spea­rov­ské spo­leč­nos­ti (Royal Shakespeare Company). Objevil se v roli Anguse ve hře Macbeth.

Ke kon­ci roku 2001 se obje­vil ve dvou epi­zod­ních rolích v TV seri­á­lech z lékař­ské­ho pro­stře­dí jako Dr. Tom Steele ve dvou epi­zo­dách seri­á­lu Doctors a jako Craig, pří­tel Dr. Lary Stoneové v seri­á­lu Casualty.

Na jaře v roce 2002 začal natá­čet TV film Sparkhouse v pro­duk­ci BBC – moder­ní adap­ta­ci romá­nu Na Větrné hůr­ce od Emily Brontëové. Jednalo se o Richardovu prv­ní vět­ší fil­mo­vou roli – ztvár­nil pla­ché­ho a nesmě­lé­ho far­má­ře Johna Standringa, kte­rý se zami­lu­je do hlav­ní hrdin­ky, Carol. Sparkhouse vysí­la­la BBC v září 2002.

Následně si zahrál v dal­ších seri­á­lech – jako záchra­nář Lee Richards v Cold Feet nebo jako kpt. Ian Macalwain ve dru­hé řadě seri­á­lu Ultimate Force.

V roce 2003 TV sta­ni­ce ITV vysí­la­la šes­ti­díl­né dra­ma Between the Sheets, ve kte­rém si Richard zahrál pro­bač­ní­ho úřed­ní­ka, kte­rý byl obvi­něn z toho, že se zaple­tl se svou kli­ent­kou. Další role na sebe nene­cha­la dlou­ho čekat – v roce 2004 byl obsa­zen do níz­ko­roz­počto­vé­ho sním­ku Frozen, kte­rý zís­kal něko­lik oce­ně­ní. Jako Steven, člen bez­peč­nost­ní služ­by, pomá­hal vyšet­řo­vat Kath (Shirley Henderson) zmi­ze­ní její sest­ry.

V prů­bě­hu jara a léta roku 2004 natá­čel svou prv­ní hlav­ní tele­viz­ní roli. V čtyř­díl­né adap­ta­ci romá­nu z 19. sto­le­tí North and South od Elizabeth Gaskellové si zahrál cha­risma­tic­ké­ho továr­ní­ka Johna Thorntona. Tato tele­viz­ní mini­sé­rie měla mimo­řád­ně pozi­tiv­ní ohlas jak u divá­ků, tak u kri­ti­ky.

Jeho dal­ší vět­ší role je role v tří­díl­né TV mini­sé­rii BBC Impresionisté, ve kte­ré byl obsa­zen do role mla­dé­ho Claudea Moneta, kte­rý je vypra­vě­čem a prů­vod­cem pří­bě­hu o prv­ních impre­si­o­nis­tech – kro­mě Moneta i o Degasovi, Manetovi, Bazillovi, Renoirovi, Cézanneovi a dal­ších.

V roce 2006 si zahrál zápor­nou roli Guye z Gisbornu v seri­á­lu BBC Robin Hood, v sou­čas­nos­ti (rok 2008) se natá­čí tře­tí řada toho­to seri­á­lu, kte­rý zazna­me­nal úspě­chy i v zahra­ni­čí.


Detaily o člán­ku Richard Armitage
Jméno člán­ku: Richard Armitage
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 28. 05. 2012, 16:46 UTC
Datum pře­vze­tí: 22. 11. 2012, 13:52 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Armitage&oldid=8592692
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 8592692


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65108 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56707 KB. | 02.07.2022 - 07:48:08