Kritiky.cz > Filmové recenze > Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%

Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%

Rez1

Především asi nemá smy­sl, abys­te cho­di­li na film Rezistence, pokud jste nevi­dě­li loň­skou Divergenci. Rezistence na ni totiž ply­nu­le nava­zu­je (jde o adap­ta­ci dru­hé­ho dílu kniž­ní tri­lo­gie), tudíž cel­kem logic­ky kaš­le na jakou­ko­li expo­zi­ci a od prv­ních sekund na vás zbrkle hrne vše­mož­ná jmé­na a názvy, ve kte­rých se bez zna­los­ti před­cho­zích udá­los­tí abso­lut­ně nebu­de­te mít šan­ci během těch dvou hodin ale­spoň čás­teč­ně zori­en­to­vat.

Rezistence (Insurgent) – Recenze
Zdroj fotek: bontonfilm.cz
Pak je tře­ba počí­tat s tím, že romá­no­vá před­lo­ha je cíle­ná pře­de­vším na nác­ti­le­tá děv­ča­ta, kte­rá hlta­jí pří­běhy o tee­nage­rech, jenž odváž­ně boju­jí pro­ti zlu v podo­bě dysto­pic­ké tota­lit­ní spo­leč­nos­ti, a v nichž je prvek sci-fi vět­ši­nou jen jako kuli­sa pro roman­tic­kou záplet­ku, kte­rá samo­zřej­mě nesmí chy­bět. V posled­ní době fil­my toho­to žán­ru nebý­va­le vzkvé­ta­jí (Dárce, Hunger Games, Hostitel…) a jejich kva­li­ta je pro­měn­li­vá. Není však spo­ru o tom, že když na Rezistenci vyra­zí nad­še­ná fanyn­ka Divergence, kte­rá navíc čet­la všech­ny kníž­ky (tře­ba i víc­krát), tak z ní bude dost mož­ná nad­še­ná taky.
Divergence se mi kupo­di­vu i doce­la líbi­la, přes­to­že byla neú­nos­ně dlou­há, její děj byl hloupý a neby­lo ani vzdá­le­ně nazna­če­no, jak by pro­bo­ha moh­la fun­go­vat lid­ská spo­leč­nost roz­dě­le­ná do pěti kast tím způ­so­bem, jakým to bylo pre­zen­to­vá­no, a proč by mělo být důle­ži­té tako­vý sys­tém brá­nit. Film ale cel­kem sluš­ně uvo­dil divá­ka do pří­bě­hu hlav­ní hrdin­ky jmé­nem Tris, kte­rá je tzv. diver­gent­ní (má pova­ho­vé vlast­nos­ti typic­ké pro všech pět kast, což je vzác­ný a záro­veň pro spo­leč­nost nežá­dou­cí jev), před­sta­vil důle­ži­té posta­vy, nad­ho­dil vzta­hy mezi nimi, roman­tic­kou záplet­ku mezi Tris a jakým­si sva­lov­cem z rekla­my na Old Spice pojal pře­kva­pi­vě vkus­ně a bez ohle­du na stu­pid­ní scé­nář byl poměr­ně zruč­ně nato­čen reži­sé­rem Neilem Burgerem (Všemocný, Iluzionista). Nyní po něm však pře­bral šta­fe­tu Robert Schwentke (RED, U.R.N.A.) a pod jeho vede­ním se výsle­dek pro­pa­dl dolů o něko­lik kva­li­ta­tiv­ních úrov­ní.
Rezistence (Insurgent) – Recenze
Především je opět veli­ce sla­bý děj (ješ­tě slab­ší než v jed­nič­ce), zalo­že­ný na tom, že je obje­ven jaký­si arte­fakt se sta­rou zprá­vou pro budou­cí gene­ra­ce, kte­rou ale může pře­hrát pou­ze někdo diver­gent­ní, načež pod­lá zápo­rač­ka Jeanine (Kate Winslet) uspo­řá­dá na tyto jedin­ce hon (a sho­dou okol­nos­tí je ze všech nejdi­ver­gent­něj­ší prá­vě Tris). Artefakt se nako­nec v závě­ru poda­ří otevřít (neče­ka­ně) a dojde k neče­ka­né­mu odha­le­ní… kte­ré asi mělo být neu­vě­ři­tel­ně šoku­jí­cí, ale je jen neu­vě­ři­tel­ně dement­ní a trap­ně vycu­ca­né z prs­tu, při­čemž ide­o­lo­gic­ky pohřbí­vá všech­no, za co klad­né i zápor­né posta­vy do té doby bojo­va­ly.
Tato záplet­ka ale zabí­rá men­ší část fil­mu a ode­hrá­vá se spí­še na poza­dí toho, že Tris se vypo­řá­dá­vá s trau­ma­ty z prv­ní­ho dílu a s noč­ní­mi můra­mi, hle­dá sama sebe, kaž­dou chví­li dělá něja­ká osu­do­vá roz­hod­nu­tí a kaž­dé emo­ci­o­nál­ně pro­ží­vá, vrhá zami­lo­va­né pohle­dy na své­ho pří­te­le a spo­lu s pár kama­rá­dy se coby uprch­li­ce ukrý­vá u růz­ných jiných kast a pře­svěd­ču­je je, že ona je tou, po jejímž boku se vypla­tí stát.
Akční scé­ny jsou při­tom v celém fil­mu zhru­ba tři, posta­vy mís­to dia­lo­gů mlá­tí prázd­nou slá­mu a opa­ku­jí ty samé věci pořád doko­la (např. neu­stá­le doko­leč­ka nahlas popi­su­jí, kam jdou a co tam budou dělat), roman­ti­ka je o dost pri­mi­tiv­něj­ší než před rokem, reží­ro­va­né je to o dost hůř (Schwentkeho sna­ha o pře­kva­po­vá­ní divá­ka scé­na­mi, v nichž se najed­nou začne dít něco tro­chu div­né­ho, načež se uká­že, že to byl jen něčí sen, se bru­tál­ně míjí účin­kem) a emo­ci­o­nál­ně Rezistence nefun­gu­je sko­ro vůbec. I když ke kon­ci zne­na­dá­ní zemře­la vel­mi důle­ži­tá posta­va, tak mi to bylo prak­tic­ky ukra­de­né. Za celý film jsem nepo­cí­til ani lítost, ani doje­tí, ani sou­cit s kte­rým­ko­li z hrdi­nů, ani bla­že­nost z toho, že by se mi tře­ba něja­ká scé­na obzvláš­tě líbi­la.
Rezistence (Insurgent) – Recenze
Film nemu­sí za kaž­dou cenu být doko­na­le logic­ký, ale měl by dávat ale­spoň základ­ní smy­sl v rám­ci svě­ta, ve kte­rém se ode­hrá­vá. Což Rezistence nejen že nedá­vá, ale navíc ješ­tě poru­šu­je záko­ny časo­vé návaz­nos­ti. Viz:
 • Jak může jed­na z kast čítat pou­hých 175 čle­nů, když má tvo­řit při­bliž­ně pěti­nu oby­va­tel něko­li­ka­mi­li­o­no­vé­ho post-apokalyptického Chicaga?
 • Divergence je vzác­ná vlast­nost vysky­tu­jí­cí se jed­nou za deset let, přes­to je v jedi­né kas­tě obje­ve­no hned něko­lik při­bliž­ně stej­ně sta­rých jedin­ců, kte­ří tou­to vlast­nos­tí dis­po­nu­jí.
 • Počítač zahlá­sí, že zaha­ju­je test před­po­kla­dů jed­né kas­ty, načež spus­tí test před­po­kla­dů úpl­ně jiné kas­ty.
 • Hlavní hrdin­ka roz­bi­je v izo­lo­va­né míst­nos­ti jed­né ved­lej­ší posta­vě nos. Ta se o vte­ři­nu poz­dě­ji oci­tá mimo onu míst­nost a bez roz­bi­té­ho nosu.
 • Hlavní hrdin­ka před­vá­dí ohro­mu­jí­cí kaska­dér­ské kous­ky, při nichž ris­ku­je život, a o pár vte­řin poz­dě­ji se slza­mi v očích při­zná­vá, že odva­hu jenom před­stí­rá.
 • Několik desí­tek lidí vidí, jak se pár kro­ků od nich tro­ji­ce postav nebez­peč­ně při­bli­žu­je ke kra­ji dva­náct met­rů vyso­ké zíd­ky a chys­tá se sko­čit. Nikoho nena­pad­ne stoup­nout si pod ně a zku­sit je chy­tat.
Na den­ním pořád­ku jsou i úpl­ně kre­tén­ské dějo­vé zvra­ty, v nichž např. uvěz­ně­nou Tris její přá­te­lé obtíž­ně a s nasa­ze­ním živo­ta vysvo­bo­dí, ale pak si to dotyč­ná najed­nou roz­mys­lí a dob­ro­vol­ně se vrá­tí do zaje­tí. Tomu se říká vděč­nost.
Rezistence (Insurgent) – Recenze
Film je navíc struk­tu­ro­ván tím způ­so­bem, že když se del­ší dobu nic nedě­je (což je poměr­ně čas­tý jev), tak se odně­kud najed­nou vyhr­ne tlu­pa zápo­rá­ků a hrdi­no­vé muse­jí utí­kat někam jinam, pří­pad­ně jsou zachrá­ně­ni tlu­pou kla­ďa­sů, kte­ří se obje­ví vždy, když je to nej­víc potře­ba. Celkový dojem z Rezistence je ale ten, ŽE SE V NÍ NIC NEDĚJE SKORO POŘÁD, a neza­chrá­ní to ani sem tam sluš­ný herec (Miles Teller, Naomi Watts), ani tech­nic­ky zda­ři­lé digi­tál­ní tri­ky. Přitom ani není tak totál­ně imbe­cil­ní, aby se kvů­li tomu vypla­ti­lo dívat se na ni ze ško­do­li­bos­ti a bavit se u toho, jak je straš­ná. Je pros­tě jen nud­ná, mdlá, hlou­pá a o ničem.
A závě­reč­ný díl série bude samo­zřej­mě již tra­dič­ně roz­dě­len na dvě samo­stat­né čás­ti. Nedík.
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
 • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […]
 • Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled5. května 2019 Divergence - Beatrice a Čtyřka - láska na první pohled Divergence se řadí mezí další filmy, které byly natočené podle knih pro pubertální děvčata a která jsou psána pořád podle stejného mustru. Hlavní hrdinka, která se na první pohled zdá být […]
 • Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40%28. ledna 2018 Labyrint: Vražedná léčba (Maze Runner: The Death Cure) – Recenze – 40% Závěrečný díl trilogie Labyrint navazuje na předchozí dění ve filmech Labyrint: Útěk a Labyrint: Zkoušky ohněm. Takže pokud jste je neviděli, pravděpodobně se nebudete moc chytat. Vtipné […]
 • Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %23. listopadu 2012 Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení filmu. Tvůrci předpokládali, že natočit film o známé osobnosti je divácky přitažlivé a […]
 • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
 • Krampus: Táhni k čertu - 50 %10. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu - 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mikulášem vyvolat pádné obavy. Jenže takový Krampus, ten si může dojít i pro nezvedené školáky nebo […]
 • Pátá vlna - 45 %11. dubna 2016 Pátá vlna - 45 % Když se šestnáctiletá Cassie Sullivan snaží získat potraviny na opuštěné benzínové pumpě, tuší, že jí nepozornost může stát život. Ztratila už oba rodiče a snaží se najít svého bratra […]
 • Papírová města (Paper Towns) - 55 %26. července 2015 Papírová města (Paper Towns) - 55 % Středoškolák Quentin Jacobsen patří mezi ty studenty, kteří nejsou ve škole příliš oblíbení, ale jemu to vyhovuje a ani netouží po výjimečnosti. Tou je naopak jeho kamarádka z mládí Margo […]
 • Birdman – óda na filmovou radost3. února 2015 Birdman – óda na filmovou radost Tu a tam, jen velmi výjimečně, se objeví film, který v nejlepším slova smyslu šokuje svým novátorstvím, příběhem, ztvárněním i hereckými výkony.  Birdman je přesně takový film a tudíž není […]