Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film

Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film

Prazske orgie 5 ret 1

Režisérka Irena Pavlásková natá­čí film Pražské orgie. Scénář napsa­la pod­le slav­né kni­hy nedáv­no zesnu­lé ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, drži­te­le Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších lite­rár­ních oce­ně­ní Philipa Rotha. V hlav­ních rolích jsou uzná­va­ný kanad­ský herec Jonas Chernick a drži­tel­ka pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro nej­lep­ší hereč­ku MFF v Benátkách Ksenia Rappoport.

Pro Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Za svo­je fil­my zís­ka­la řadu význam­ných oce­ně­ní, včet­ně cen z fes­ti­va­lů kate­go­rie A, jako je Speciální cena z MFF Cannes, Grand Prix z MFF Montrealu, ceny z MFF Moskva, dále Grand Prix Paříž Cretéil a mno­hé jiné. Její fil­my se kro­mě toho těší divác­ké návštěv­nos­ti.

Příběh fil­mu Pražské orgie nás zavá­dí do Prahy polo­vi­ny 70. let, kam při­jíž­dí slav­ný ame­ric­ký spi­so­va­tel Nathan Zuckerman – čas­to vyu­ží­va­né spi­so­va­te­lo­vo alter ego – aby odve­zl ruko­pis poví­dek napsa­ných v jazy­ce jidiš, jejichž autor byl zavraž­děn nacis­ty. Pro Zuckermana je praž­ská návště­va bizar­ním stře­tem s tota­li­tou ovlá­da­ným náro­dem a podi­vu­hod­ným usku­pe­ním reži­mem uml­čo­va­ných uměl­ců. Díky hle­dá­ní ruko­pi­su se sezná­mí se své­ráz­nou a nezkrot­nou Olgou a pro­nik­ne na vyhlá­še­né večír­ky, na nichž kaž­dý hle­dá únik ke krát­ké svo­bo­dě po svém. Zuckerman se sta­ne divá­kem i účast­ní­kem deka­dent­ní­ho před­sta­ve­ní plné­ho zma­ře­ných snů.
Spisovatel Philip Roth vychá­zel při psa­ní nove­ly Pražské orgie z vlast­ních zážit­ků. Roth v 70. letech do Prahy jez­dil a setká­val se s čes­ký­mi zaká­za­ný­mi auto­ry – Kunderou, Klímou, Vaculíkem a jiný­mi. Rovněž se stý­kal s čes­kou komu­ni­tou v New Yorku, v 70.a 80. letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským spi­so­va­te­lům. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Letos v břez­nu Philip Roth ve věku 85 let zemřel.

Irena Pavlásková zís­ka­la od Philipa Rotha prá­va na zfil­mo­vá­ní Pražských orgií před pěti lety. Osobně se s ním setka­la v jeho domě v Connecticutu. „Chtěl vědět, jaký mám k téma­tu kni­hy vztah, jak jsem vní­ma­la tota­li­tu, už před­tím si vyžá­dal moje fil­my... Po tří­ho­di­no­vém poví­dá­ní mi řekl: Já vám ta prá­va dám! Než jsem se vrá­ti­la do Prahy byl už v Dilii v e-mailu návrh smlou­vy od agen­ta pana Rotha. Bylo to sku­teč­ně bles­ko­vé a uni­kát­ní. Je mi nesmír­ně líto, že pan Roth ode­šel, hlu­bo­ce se mě to dotklo. Zavazuje mě to ješ­tě víc k dob­ré­mu fil­mo­vé­mu výsled­ku. Philip Roth se těšil, že při­je­de na pre­mi­é­ru, a já mám tro­chu pocit viny, že jsem nese­hna­la finan­ce rych­le­ji, aby se toho dožil. Důvěra, kte­rou mi pan Roth dal, je pro mě nesku­teč­ným zážit­kem a závaz­kem,“ říká reži­sér­ka a sce­nárist­ka Irena Pavlásková.

Po celou dobu byla s Philipem Rothem v písem­ném kon­tak­tu, pro­bí­ra­li, co je tře­ba ve fil­mu zdů­raz­nit, dis­ku­to­va­li o hlav­ních význa­mo­vých lini­ích pří­bě­hu, mlu­vi­li o herec­kém obsa­ze­ní.
Nathana Zuckermana hra­je v Pražských orgi­ích Jonas Chernick. Kanadský herec, sce­náris­ta a pro­du­cent se podí­lel na desít­kách kanad­ských a ame­ric­kých tele­viz­ních seri­á­lů a fil­mů, řada z nich byla uve­de­na na uzná­va­ných fes­ti­va­lech v Sundance, Torontu nebo Šanghaji. Hrál ve více než 60 fil­mech a zís­kal mimo jiné oce­ně­ní Canadian Screen Awards – Nejlepší herec ve fil­mu The Best Laid Plans nebo Gemini Award pro Nejlepšího her­ce ve ved­lej­ší roli v seri­á­lu The Border a jeho nej­zná­měj­ším fil­mem je mezi­ná­rod­ně úspěš­ná kome­die My Awkward Sexual Adventure.

Roli Olgy ztvár­ní ve fil­mu rus­ká hereč­ka Ksenia Rappoport. Rodačka z Petrohradu je vel­mi respek­to­va­nou fil­mo­vou a diva­del­ní hereč­kou, pra­vi­del­ně hra­je v zahra­nič­ních fil­mech. Byla nomi­no­vá­na na Evropskou fil­mo­vou cenu za hlav­ní úlo­hu v dra­ma­tu Giuseppe Tornatoreho Neznámá, po boku Gérarda Depardieu si zahrá­la v živo­to­pis­ném sním­ku Rasputin, za hlav­ní roli v ital­ském thrille­ru Dvojitý čas, zís­ka­la v roce 2009 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách Volpiho pohár pro nej­lep­ší hereč­ku.

Do dal­ších rolí v Pražských orgi­ích obsa­di­la Irena Pavlásková Pavla Kříže, Kláru Issovou, Jiřího Havelku, Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského nebo Petra Vondráčka.

Film Pražské orgie pro­du­ku­je spo­leč­nost Prague Movie Company Ireny Pavláskové a Viktora Schwarcze. Viktor Schwarcz pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým pro­du­cen­tům posled­ní­ho dva­ce­ti­le­tí. Je drži­te­lem Českého lva pro nej­lep­ší film za sní­mek Poupata. Jako nezá­vis­lý pro­du­cent je pode­psán pod dvě­ma desít­ka­mi čes­kých fil­mů, s Irenou Pavláskovou spo­lu­pra­co­val již na fil­mech Zemský ráj to napo­hled (2009) a Fotograf (2015).
Koproducentem fil­mu je Česká tele­vi­ze, film vzni­ká s pod­po­rou Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a Slovenského fil­mo­vé­ho fon­du. Byl pod­po­řen Filmovým fon­dem Magistrátu hl.m. Prahy. S pre­mi­é­rou počí­tá dis­tri­bu­tor, spo­leč­nost Bioscop, na pod­zim příští­ho roku.

  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […] Posted in Speciály
  • Ode dneška v kinech - Pražské orgie10. října 2019 Ode dneška v kinech - Pražské orgie Sedmý celovečerní film Pražské orgie od režisérky Ireny Pavláskové je právě v kinech. Příběh se sedmdesátých let, vypráví příběh spisovatele Zuckermana, jenž se snaží získat rukopis […] Posted in Filmové premiéry
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci10. ledna 2014 Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci Česká televize představila ve čtvrtek 9.ledna 2014 novinářům nový dětský čtrnáctidílný seriál MAZALOVÉ, který se bude vysílat každou neděli od 19. ledna 2014 v podvečer na ČT […] Posted in Články
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve […] Posted in Speciály
  • Lída Baarová3. února 2015 Lída Baarová Na tiskové konferenci se představili hlavní tvůrci filmu Lída Baarová. Producent filmu Peter Kovarčík představil hlavní tvůrce nového filmu, který se bude natáčet během letošního roku. […] Posted in Články
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Začalo natáčení filmu Pražské orgie25. září 2018 Začalo natáčení filmu Pražské orgie Irena Pavlásková režíruje film podle slavné knihy Philipa Rotha, držitele Pulitzerovy ceny. Režisérka Irena Pavlásková začala natáčet film Pražské orgie. Scénář napsala podle slavné knihy […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...