Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Režisér Zdeněk Troška natočí novou komedii z vesnického prostředí

Režisér Zdeněk Troška natočí novou komedii z vesnického prostředí

Režisér ZDENĚK TROŠKA nato­čí novou kome­dii z ves­nic­ké­ho pro­stře­dí BABOVŘESKY.aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny.
S novou kome­dií ve „slun­ce­se­nov­ském“ až „zvo­no­koském“ sty­lu při­chá­zí scé­náris­ta a reži­sér Zdeněk Troška. Už 22. květ­na začne v již­ních Čechách natá­čet nový film BABOVŘESKY.aneb z dopi­su ven­kov­ské drb­ny.
Diváci a  milov­ní­ci kla­sic­kých Troškových vese­lých kome­dií se tak mohou těšit na zná­mé herec­ké tvá­ře a spous­tu legra­ce.

V leh­kém nad­hle­du a kome­di­ál­ní nad­sáz­ce bude­me sle­do­vat vrší­cí se řadu až neu­vě­ři­tel­ných sou­her náhod a nedo­ro­zu­mě­ní, kte­ré zamo­ta­jí hla­vu hlav­ním akté­rům pří­bě­hu v obci Babovřesky kde­si u Budějic.

Podtitulek „z dopi­su ven­kov­ské drb­ny“ napo­ví­dá, že na scé­nu vstu­pu­jí míst­ní zbož­né ženy v čele s Horáčkovou, „uni­ver­zál­ní“ drb­nou, kte­rá pra­cu­je na obec­ním úřa­dě a sedá v kos­te­le v prv­ní lavi­ci. O všem ví, od vše­ho má klí­če, všu­de byla dva­krát. a oso­bu­je si prá­vo do vše­ho zasa­ho­vat a mlu­vit.
A prá­vě do této vís­ky kon­cem jara při­jíž­dí nový farář. Zbožné ženy čeka­jí váže­né­ho staré­ho důstoj­né­ho pána, ale z auta vysko­čí mla­dý, spor­tov­ní, asi tři­ce­ti­le­tý kluk a tím to vlast­ně všech­no začí­ná.

Pro kome­dii si tvůr­ci fil­mu vybra­li jiho­čes­ké ves­nič­ky ve sty­lu sel­ské­ho baro­ka - Netolice, Pištín, Záboří, Dobčice. Ty budou ústřed­ním dějiš­těm pří­bě­hu, kde roz­hod­ně nebu­dou chy­bět své­ráz­né ves­nic­ké posta­vič­ky v podá­ní zná­mých čes­kých her­ců - farář, bab­ky - pra­vé ves­nic­ké drb­ny, sta­ros­ta, i  dal­ší obča­né malé vís­ky.
Do celé­ho děje je ale zasa­ze­na také lás­ka, žár­li­vost, závist, intri­ky a pře­de­vším - spous­ta humor­ných oka­mži­ků, v nichž se i mož­ná někte­ří pozna­jí.
Jak sám Zdeněk Troška pro­zra­zu­je - „Je to pros­tě film tak ´tro­chu´ ze živo­ta.“

Do hlav­ních rolí obsa­di­li tvůr­ci her­ce zvuč­ných jmen: Lukáše Langmajera, Janu Synkovou, Veroniku Žilkovou, Lucii Plekancovou Vondráčkovou, Pavla Kikinčuka a Martina Krause. Dále se ve fil­mu ve ved­lej­ších rolích obje­ví: Miroslav Noga, Jiří Pecha, Lubomír Kostelka, Norbert Lichý a mno­ho dal­ších.

Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci. Zápletka se točí oko­lo fará­ře s tro­chu netra­dič­ním a dvoj­smy­sl­ným jmé­nem, kte­rý do ves­ni­ce při­chá­zí půso­bit jako duchov­ní.
To ješ­tě netu­ší, co tu na něj čeká, co všech­no bude muset řešit a prá­vě díky tomu se ode­hrá­vá spous­ta humor­ných situ­a­cí.

O tom, že někte­ré věci ve fil­mu mají reál­ný základ a že vlast­ně všech­no tak nějak vychá­zí ze živo­ta, pře­svěd­ču­je i Zdeněk Troška.
.. „Vesnička s  fik­tiv­ním názvem Babovřesky vznik­la pře­smyč­kou obce Žabovřesky, kde můj asi­s­tent a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Marek Kališ byd­lí i se svou rodi­nou. Jak jsem již řekl, někte­ří se v tom mož­ná i pozna­jí.
Nechybí tře­ba ani míst­ní drb­na ´Božena Němcová´, ale i dal­ší reál­ná jmé­na, kte­rá jsem tak tro­chu pře­ne­sl do samot­né­ho děje.“
říká reži­sér a autor scé­ná­ře Zdeněk Troška.

Ten jak zná­mo rád sbí­rá útrž­ky ze živo­ta oby­čej­ných lidí a pře­ná­ší je bri­lant­ně na fil­mo­vé plát­no. Vždyť jeho asi nej­slav­něj­ší kome­die - tri­lo­gie Slunce, seno.. jsou toho jas­ným důka­zem a při kaž­dé tele­viz­ní reprí­ze trha­jí divác­ké rekor­dy!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66062 s | počet dotazů: 252 | paměť: 55964 KB. | 24.05.2022 - 01:54:11