Kritiky.cz > Články > REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL

REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL

První, čeho si při vstu­pu do ate­li­é­ru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natá­čí film Avengers spo­leč­nos­ti Marvel všim­ne­te, je úžas­ná atmo­sfé­ra. Všichni se zda­jí být uvol­ně­ní, šťast­ní a sou­stře­dě­ní, zatím­co sce­náris­ta a reži­sér Joss Whedon při­pra­vu­je v kuli­sách obří­ho Helicarrieru dal­ší záběr.
S ohle­dem na lás­ku ke komik­sům spo­leč­nos­ti Marvel a zástu­pům odda­ných fanouš­ků, kte­ré zís­kal svý­mi úspě­chy s tak tvůr­čí­mi pro­jek­ty, jaký­mi byly seri­á­ly Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů, Angel, Firefly či film Serenity byl Whedon ide­ál­ním kan­di­dá­tem na pozi­ci reži­sé­ra tako­vé­ho akč­ní­ho trhá­ku, jakým Avengers jsou.
Film, ve kte­rém se setká­vá hned něko­lik věhlas­ných super­hr­di­nů, má poten­ci­ál stát se super­hr­din­ským sním­kem, jaký tu dosud nebyl. Neočekávaný nepří­tel ohro­žu­je svě­to­vé bez­pe­čí a mír a Nick Fury (Samuel L. Jackson), vedou­cí mezi­ná­rod­ní míro­vé agen­tu­ry, zná­mé pod názvem S.H.I.E.L.D., sto­jí před nevy­hnu­tel­ným úko­lem sesta­vit tým, kte­rý svět zachrá­ní před zká­zou. V sou­la­du se svý­mi odváž­ný­mi plá­ny se poku­sí oslo­vit nej­zá­sad­něj­ší posta­vy super­hr­din­ské­ho svě­ta a poda­ří se mu posta­vit ved­le sebe bok po boku Iron Mana (Robert Downey Jr.), Kapitána Ameriku (Chris Evans), Thora (Chris Hemsworth), Hulka (Mark Ruffalo), Hawkeyeho (Jeremy Renner) a Black Widow (Scarlett Johansson).
Když se ho zeptá­te, jak k natá­če­ní tak roz­sáh­lé­ho fil­mu při­stu­po­val, říká Whedon, že ve spo­leč­nos­ti Marvel měli veli­ce jas­nou před­sta­vu o tom, jaký má být výsle­dek, což mu poskyt­lo zákla­dy, na kte­rých mohl sta­vět. Ale prá­vě otáz­ka „jak toho docí­lit?“ Whedona nej­ví­ce zau­ja­la a pro­bu­di­la v něm potřeb­nou tvůr­čí akti­vi­tu. „Jakým způ­so­bem nám akce, vel­ko­le­pá podí­va­ná, může něco pro­zra­dit o posta­vách, kte­ré nezná­me?“ ptá se. „To je pro mě veli­ce důle­ži­té, pro­to­že nechci, aby z toho­hle fil­mu divá­ci odchá­ze­li s poci­tem, že vidě­li dal­ší tuc­to­vou akč­ní podí­va­nou. Chci, aby si odnes­li i pocit, že vidě­li film se zají­ma­vým pří­bě­hem. Takže jedi­né, oč jsem doo­prav­dy musel usi­lo­vat, bylo zaří­dit, abych tako­vé­to divá­ky zau­jal. Jedinou mož­nos­tí, jak toho docí­lit, je tím, že divá­ka při­mě­je­te, aby si k posta­vám vytvo­řil něja­ký vztah.“
„Mám moc rád akč­ní fil­my a rád akci točím a jsem rád, když je veli­ce spe­ci­fic­ká,“ pokra­ču­je. „Ale na samém počát­ku mi jde o jedi­né, totiž o to, co jsou ti lidé vlast­ně zač. Proč si spo­lu nero­zu­mě­jí a kolik úsi­lí je sto­jí pohy­bo­vat se ve vzá­jem­né blíz­kos­ti? A nako­lik je to pro ně vlast­ně pří­no­sem?“
Producent Kevin Feige, kte­rý na plát­na kin při­ve­dl také sním­ky Captain America, Thor, Neuvěřitelný Hulk a série Iron Man a X-Men dodá­vá, že Whedonův cit pro posta­vy a pří­běh dodá­vá ori­gi­nál­nos­ti fil­mu dal­ší úro­veň. „Joss [Whedon] umí skvě­le pra­co­vat s posta­va­mi a s pří­bě­hem a nikdy nedo­vo­lí, aby byly posta­vy zatla­če­ny vizu­ál­ní­mi efek­ty do poza­dí jako podruž­né,“ míní Feige. „Když se podí­vá­te na tele­viz­ní seri­á­ly, kte­ré nato­čil, a podí­vá­te se na všech­no, co reží­ro­val, pak uvi­dí­te, že posta­vy jsou vždy tím nej­vý­raz­něj­ším.“
Whedon při­pouš­tí, že obsa­ze­ní fil­mu hrá­lo pro jeho roz­hod­nu­tí reží­ro­vat ho veli­ce důle­ži­tou roli. „Jedním z hlav­ních důvo­dů, kte­ré mě při­mě­ly tuto nabíd­ku při­jmout, bylo obsa­ze­ní. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans a Samuel L. Jackson už byli pev­ně daní,“ vysvět­lu­je. „To jsou všech­no her­ci, kte­ré divá­ci vidě­li v jejich vlast­ních fil­mech. V Avengers je budou mít mož­nost vidět pohro­ma­dě. Všichni jsou tak skvě­lí, že stří­hat tenhle film bude peklo.“
Pokud se někdo snad obá­val toho, že budou natá­če­ní pro­vá­zet nesho­dy mezi hvězda­mi a sna­ha zís­kat co nej­ví­ce scén pro sebe, vyvra­cí Whedon tako­vé oba­vy kon­sta­to­vá­ním, že podob­né úva­hy padly hned v prů­bě­hu dne, kdy se všich­ni sešli na natá­če­ní. „Všichni her­ci nastou­pi­li s ohrom­ně pozi­tiv­ním posto­jem,“ říká. „Nejen co se fil­mu týče, ale i k sobě navzá­jem. Všechny kon­flik­ty, kte­ré mezi čle­ny Avengers vytvá­ří­me, jsou čiré herec­tví, pro­to­že tihle lidé ve sku­teč­nos­ti jeden dru­hé­mu fan­dí a pomá­ha­ji si.“
Co se kolek­tiv­ní spo­lu­prá­ce Whedona coby reži­sé­ra a sce­náris­ty s ostat­ní­mi týče, říká, že „měl mož­nost s her­ci dis­ku­to­vat už během psa­ní scé­ná­ře a mys­lím, že vědě­li, že vychá­zím z nuly. Sešel jsem se s kaž­dým z nich a řekl jsem jim, co si v pří­pa­dě jejich postav před­sta­vu­ji a jak si mys­lím, že by to moh­li zahrát, a zeptal se, zda se chtě­jí něče­mu spe­ci­fic­ké­mu vyhnout nebo zda mají pocit, že jejich posta­va něco potře­bu­je nebo chce. Všichni měli mož­nost se vyjá­d­řit do té míry, že tak ochot­ně čini­li a od samé­ho počát­ku se jed­ná o kolek­tiv­ní pro­ces. Myslím, že díky tomu jsme hned od počát­ku nasta­vi­li způ­sob, jakým bude­me spo­lu­pra­co­vat. Věděl jsem od začát­ku úpl­ně přes­ně, co si před­sta­vu­ji, ale her­ci měli na pamě­ti, že pokud by za mnou při­šli s něja­kým vlast­ním nápa­dem, prav­dě­po­dob­ně zku­sí­me obě vari­an­ty.“
Chris Evans, kte­rý opa­ku­je roli Kapitána Ameriky, to potvr­zu­je. „Pokud pra­cu­je­te na obří scé­ně se spous­tou her­ců, je těž­ké kaž­dé­ho uspo­ko­jit, ale Joss si s kaž­dým z her­ců pro­mlu­ví. Pokud má jeden z nás něja­ký pro­blém, aktiv­ně se sna­ží zjis­tit, oč nám jde. Pokud jde o pro­blém s dia­lo­gy, nee­xis­tu­je nikdo, kdo by se Jossovi vyrov­nal v jejich pře­pi­so­vá­ní. Díky své­mu skvě­lé­mu talen­tu umí pat­řič­ně zamí­chat kar­ta­mi a pro­há­zet tu a tam pár slov, aby byl výsle­dek odliš­ný, ale lep­ší.“
Robert Downey Jr., kte­rý před­sta­vu­je Tonyho Starka aneb Iron Mana, dodá­vá: „Jedním z důvo­dů, proč byl Joss [Whedon] doko­na­lou vol­bou pro režii Avengers je sku­teč­nost, že ten film sám i napsal. V prů­bě­hu scé­ny se ho mohu klid­ně zeptat, zda to oprav­du půso­bí tak, jak chtěl, a on pro­hlá­sí, že si není jis­tý a že mi dá za chvil­ku vědět. A o deset minut poz­dě­ji za mnou při­jde se tře­mi strán­ka­mi alter­na­tiv, kte­ré mohu vyzkou­šet.“
Mark Ruffalo (Hulk) kon­sta­tu­je, že je Joss Whedon veli­ce vní­ma­vý a vstříc­ný. „Joss se nebo­jí nápa­dů, pro­to­že se je nebo­jí odmít­nout,“ komen­tu­je. „Protože se je nebo­jí odmít­nout, může je i při­jí­mat. A pro­to se jed­ná o kon­stant­ní dis­ku­si. Přišel na natá­če­ní s finál­ním scé­ná­řem, kte­rý se nám všem zamlou­val, tak­že se jed­na­lo o skvě­lou spo­lu­prá­ci. Udělal na mě oprav­du obrov­ský dojem.“
Scarlett Johansson je evi­dent­ně vel­kou fanyn­kou Whedonových sce­náris­tic­kých schop­nos­tí. „Jossovy [Whedonovy] dia­lo­gy jsou tak vtip­né, plné suché­ho humo­ru, a tak inte­li­gent­ní, že se domní­vám, že do kaž­dé z postav vlo­žil oprav­du maxi­mum. V jeho dia­lo­zích si může­te všim­nout drob­ných „Whedonismů“ – je v nich spous­ta pop­kul­tur­ních odka­zů a posta­vy mají sku­teč­ně srd­ce. Myslím, že divá­ky posta­vy fil­mu oslo­ví, pro­to­že navzdo­ry nad­lid­ským schop­nos­tem jsou veli­ce lid­ské. A Joss je jakož­to fanou­šek komik­su odhod­la­ný tako­vé věci dotáh­nout do doko­na­los­ti.“
Tom Hiddleston, kte­rý ztvár­nil padou­cha Lokiho, se nemohl ubrá­nit úva­hám o tom, „jak či zda vůbec by si někdo jiný kro­mě Whedona doká­zal pora­dit se vším, co bylo tře­ba k tomu, aby se všich­ni tihle super­hr­di­no­vé se super­schop­nost­mi, sil­né osob­nos­ti a roz­díl­né atmo­sfé­ry jed­not­li­vých pří­bě­hů moh­ly sejít v jedi­ném fil­mu. Například Iron Man má urči­tou atmo­sfé­ru díky tomu, jak si s ním pora­di­li Robert Downey Jr. a Jon Favreau. Je plný nad­sáz­ky a hra­vos­ti. Thor půso­bí veli­ce kla­sic­kým dojmem, je to výprav­ný a roman­tic­ký film, což jed­no­znač­ně kore­spon­du­je s tím, jak ho Kenneth Branagh reží­ro­val. Captain America je pro­stou­pe­ný atmo­sfé­rou ame­ric­kých dob­ro­dru­hů ve sty­lu Indiana Jonese. Výzvou pro Josse bylo spo­jit všech­ny tyto prv­ky v jedi­ný film a dopl­nit Hulka, Black Widow, Hawkeyeho a Nicka Furyho v podá­ní Samuela L. Jacksona. To, co se mu poda­ři­lo doká­zat, je oprav­du pozo­ru­hod­né. Scénář je veli­ce zda­ři­lý a roz­hod­ně nepů­so­bí dojmem, že by někte­rá z postav určo­va­la atmo­sfé­ru celé­ho fil­mu. Opravdu před Jossem a jeho výteč­nou sce­náris­tic­kou pra­cí sme­kám.“
Jeremy Renner (Hawkeye) svůj pra­cov­ní vztah s Whedonem popi­su­je veli­ce struč­ně: „Joss hovo­ří jas­ně a bez zby­teč­né­ho klič­ko­vá­ní. Zastává názor, že buď něco sdě­lí­te jed­nou větou, nebo to nesdě­luj­te vůbec, a to se mi na něm líbí.“
Pro Whedona byla dal­ším důle­ži­tým prv­kem při prá­ci na Avengers mož­nost vytvo­řit zce­la oje­di­ně­lý styl. „Nechtěl jsem kopí­ro­vat žád­ný ze sty­lů před­cho­zích mar­ve­lov­ských fil­mů. Každý z nich je veli­ce spe­ci­fic­ký a kdy­bych něco tako­vé­ho udě­lal, bylo by to jako vytrh­nout z nich hudeb­ní dopro­vod a posklá­dat z něj nový. Prostě by to nefun­go­va­lo.“
Whedon při­zná­vá, že jeho režij­ní styl se inspi­ru­je komiksy. „Za své vní­má­ní vizu­ál­ní­ho vypra­věč­ství vdě­čím komik­so­vé­mu médiu s jeho oddě­le­ný­mi okén­ky. Komiksy jsem v dět­ství četl mno­hem čas­tě­ji, než jsem cho­dil do kina,“ při­pouš­tí. „V tom­to smys­lu jsem měl urči­tý náskok, když jsem si začal před­sta­vo­vat vizu­ál­ní podo­bu toho­to fil­mu. Po sty­lis­tic­ké strán­ce mám rád širo­ko­úh­lé objek­ti­vy a dojem pro­sto­ru. Rád si s kame­rou pohrá­vám a uží­vám ji veli­ce spe­ci­fic­ky, tak­že jsou divá­ko­vy oči vede­ny správ­ným smě­rem a pohy­bu­jí se s dějem tak, jako by byl sou­čás­tí děje. Mám rád, když vní­má­me pro­sto­ry, ve kte­rých se scé­ny ode­hrá­va­jí.“
Vedoucí výro­by Jeremy Latcham potvr­zu­je Whedonovu tou­hu po vizu­ál­ní kre­a­ti­vi­tě a svě­ží podo­bě celé­ho fil­mu. „Joss je obrov­ský fanou­šek komik­sů od Marvelu a má zdro­jo­vý mate­ri­ál tak rád, že má na pří­běh veli­ce jas­ný pohled. Chtěl zaměst­nat vlast­ní spo­lu­pra­cov­ní­ky a tro­chu expe­ri­men­to­vat, aby tenhle film půso­bil odliš­ným dojmem.“
Když se po ate­li­é­ru roz­hlí­ží­te, nelze se ubrá­nit ohro­me­ní z vel­ko­le­posti, s jakou jsou kuli­sy pro Avengers vyro­be­ny. Místo toho, aby byly inte­ri­é­ry poz­dě­ji dopl­ně­ny pomo­cí digi­tál­ních efek­tů, se Whedon a Marvel roz­hod­li vytvo­řit pro­stře­dí, ve kte­rém mohou her­ci exis­to­vat spo­leč­ně. „Pokud pra­cu­je­te s takhle roz­sáh­lý­mi kuli­sa­mi a s ohle­dem na to, co všech­no se tu ode­hrá­vá, dáva­lo napros­tý smy­sl vše sku­teč­ně posta­vit,“ říká Latcham. „Hercům to pomá­há se do scén vžít a svě­tu, kte­rý tvo­ří­me, to dodá­vá na reál­nos­ti. Pro kva­li­tu vyprá­vě­ní je něco tako­vé­ho potře­ba.“
Obří kuli­sy Helicarrieru jsou doko­na­lým pří­kla­dem detai­lů a pro­myš­le­nos­ti, kte­ré byly při vytvá­ře­ní rea­lis­tic­ké­ho pra­cov­ní­ho pro­stře­dí pro her­ce uplat­ně­ny. Helicarrier je cen­t­rá­lou S.H.I.E.L.D.u pod vede­ním Nicka Furyho (Samuel L. Jackson) a je důle­ži­tou sou­čás­tí komik­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Tento mul­ti­funkč­ní letoun, kte­rý při­po­mí­ná leta­dlo­vou loď, tvo­ří srd­ce celé­ho ate­li­é­ru. „V Marvelu Helicarrier vyža­do­va­li, pro­to­že z S.H.I.E.L.D.u dělá cosi víc než pár chláp­ků s pis­to­le­mi někde v jes­ky­ni, a já jim to neměl v plá­nu vymlou­vat,“ vzpo­mí­ná Whedon. „Vypadá úžas­ně. Drželi jsme se spí­še tra­dič­něj­ší­ho návr­hu leta­dlo­vé lodi, zčás­ti i pro­to, že v komik­su půso­bí Helicarrier hod­ně nevy­vá­že­ně. Čistý design, se kte­rým gra­fi­ci při­šli, byl nád­her­ný. Stojí na roz­hra­ní rea­li­ty a fan­ta­zie.“
Producent Kevin Feige vysvět­lu­je, jak je Helicarrier ve fil­mu vizu­ál­ně před­sta­ven. „Není spo­ru o tom, že se jed­ná o léta­jí­cí leta­dlo­vou loď. Když ho ve fil­mu vidí­te popr­vé, vypa­dá jako leta­dlo­vá loď upro­střed oce­á­nu. Najednou začne voda vřít a bublat a vy nemá­te úpl­ně jas­no v tom, co se vlast­ně děje, a pak se nad hla­di­nou obje­ví čty­ři obří moto­ry a celá ta věc začne stou­pat k oblo­ze. Nechtěli jsme se tomu vyhý­bat. Chtěli jsme tenhle klí­čo­vý prvek S.H.I.E.L.D.u a Avengers jako tako­vých uká­zat v celé krá­se. A před tím se nedá utí­kat a upřím­ně, jed­ná­me s ním ve fil­mu prak­tic­ky jako s dal­ší posta­vou.“
„Když tam popr­vé vstou­pí Kapitán America a Bruce Banner, vidí­te jim to na očích,“ dodá­vá vedou­cí výro­by Louis D’Esposito. „Udělalo to na ně dojem. Udělalo to dojem na kaž­dé­ho, kdo sem do ate­li­é­ru při­šel a uvi­děl to. Poprvé je sem při­ve­de­te a uká­že­te jim ten zázrak. A před­sta­va, že se tahle věc vzná­ší ve výš­ce deví­ti kilo­me­t­rů, je neu­vě­ři­tel­ná.“
Mark Ruffalo coby Bruce Banner potvr­zu­je, že D’Esposito jeho reak­ci na Helicarrier popsal veli­ce tref­ně. „Nikdy jsem nic podob­né­ho nevi­děl. Bylo to obří a děsi­vé a já si pomys­lel, že teď jde oprav­du do tuhé­ho, že jsem se váž­ně oci­tl na natá­če­ní fil­mu s vel­kým roz­poč­tem.“
Výtvarník James Chinlind (Requiem za sen, Fontána) také navr­hl skle­ně­nou „izo­lač­ní celu“, kte­rá se skrý­vá v útro­bách Helicarrieru. Jejím úče­lem je zadr­žet Bruce Bannera, pokud by se začal měnit na Hulka. Jde o to, že tuto celu je mož­né za letu z Helicarrieru vystře­lit. Tak se může posád­ka zba­vit poten­ci­ál­ní hroz­by dří­ve, než jí způ­so­bí sku­teč­né pro­blémy.
Na dal­ší zastáv­ce naší pro­hlíd­ky se setká­vá­me s Jeremym Rennerem (Hawkeye) a Scarlett Johansson (Black Widow), kte­ří natá­če­jí scé­nu v kok­pi­tu Quinjetu – oje­di­ně­lé­ho moder­ní­ho letou­nu orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D. „Quinjet také pochá­zí z komik­su,“ vysvět­lu­je Whedon. „Všem se nám líbil a potře­bo­va­li jsme něja­ký doprav­ní pro­stře­dek, kte­rým budou hrdi­no­vé ces­to­vat a nepů­jde při­tom o Helicarrier. Výtvarníci vychá­ze­li při návr­hu z vojen­ských doprav­ních letou­nů, což se mi moc líbi­lo. Členové týmu mohou v uza­vře­něj­ších pro­sto­rách mimo S.H.I.E.L.D. navá­zat užší kon­takt, ačko­liv letoun samo­zřej­mě S.H.I.E.L.D. zkon­stru­o­val.“
Když sle­du­je­me Rennera s Johansson, jak mezi jed­not­li­vý­mi zábě­ry bez­sta­rost­ně vtip­ku­jí, je napros­to evi­dent­ní, že Johansson nemá nejmen­ší pro­blém se sku­teč­nos­tí, že je v Avengers jedi­nou ženou. „Nikdy jsem nemě­la dojem, jako bych mezi ostat­ní nepa­t­ři­la, ani jsem nevní­ma­la sku­teč­nost, že jsem tu jedi­ná žena,“ říká. „Všichni jsme tvr­dě pra­co­va­li, abychom svou prá­ci odved­li co nej­lé­pe. Působí to veli­ce rov­no­práv­ně.“
Tento pocit rov­no­práv­nos­ti a kama­rád­ství se pře­ná­ší i do oka­mži­ků mimo kame­ry. Na Latchama udě­la­lo dojem, jak se celý herec­ký tým od prv­ní schůz­ky v Albuquerque semknul. „Scarlett zrov­na vče­ra pozva­la všech­ny ostat­ní her­ce domů na tacos. Všechny ty úžas­né hvězdy odlo­ži­ly své ego před vcho­dem do stu­dia a upřím­ně se sna­ží dát tomuhle fil­mu vše. Je to ohrom­né.“
Robert Downey Jr. o herec­kém týmu jako cel­ku říká: „Nejzajímavější sku­teč­nos­tí při prá­ci na Avengers je to, že všich­ni jsou hroz­ně milí. Někdy mě to až pře­kva­pí a oko­men­tu­ji to. Teď, když jsem star­ší, umím tyhle věci oce­nit.“
„Když natá­čí­te v exte­ri­é­rech, vždyc­ky to půso­bí jako na něja­kém tábo­ře,“ říká Chris Hemsworth, kte­rý se vra­cí v roli Thora. „Nikoho jiné­ho tam nezná­te, tak­že se drží­te pohro­ma­dě. Je to doce­la zvlášt­ní, vidět nás bez kos­tý­mů, jak se pro­chá­zí­me po uli­ci. Pořád jsme Avengers, ale už to nepů­so­bí zda­le­ka tak ohro­mu­jí­cím dojmem jako při natá­če­ní se zbra­ně­mi a v kos­tý­mech.“
Když se ale her­ci ocit­nou v kos­tý­mech před kame­ra­mi, půso­bí to tak, že to vedou­cí výro­by Louis D’Esposito shr­ne v jedi­né větě: „Sledovat, jak naši super­hr­di­no­vé oží­va­jí coby jedi­ný tým, je neu­vě­ři­tel­ně vzru­šu­jí­cí.“
Jak se naše návště­va chý­lí ke kon­ci, pozna­me­ná­vá pro­du­cent Kevin Feige: „Vždycky jsme byli veli­ce sebe­vě­do­mí, co se týče toho, jak divá­ky na tenhle film při­pra­vu­je­me. Chtěli jsme, aby byl kaž­dý z fil­mů skvě­lý sám o sobě a chtě­li jsme zajis­tit, abys­te si na tenhle moh­li kou­pit lís­tek, posa­dit se a výbor­ně se bavit i v pří­pa­dě, že jste žád­ný z před­cho­zích fil­mů od Marvelu nevi­dě­li. Myslím, že se nám to sku­teč­ně poda­ří.“

Zdroj: Tisková zprá­va FALCON a.s.

  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […] Posted in Články
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Age of Ultron - Trailer 35. března 2015 Avengers: Age of Ultron - Trailer 3 Screeny z 3. traileru. Trailer na Avengers: Age of Ultron Posted in Články
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […] Posted in Filmové premiéry
  • Avengers: Age of Ultron - Screeny z nejnovějšího traileru13. ledna 2015 Avengers: Age of Ultron - Screeny z nejnovějšího traileru Posted in Články
  • Avengers: Infinity War8. února 2019 Avengers: Infinity War Vše co se nevešlo do "nejlepšího" filmu roku 2018. https://youtu.be/tZjvC3Owy3k Posted in Vaření
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […] Posted in Spoilery
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,87729 s | počet dotazů: 219 | paměť: 54365 KB. | 23.04.2021 - 00:59:44
X