Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Revizoři (Kontroll)

Revizoři (Kontroll)

n200710201202 Kontroll
n200710201202 Kontroll

n200710201202_KontrollFilm nabí­ze­jí­cí únik z kolo­to­če klo­no­va­ných sním­ků, kte­rých má kaž­dý z nás jed­nou za čas dost, a tak potře­bu­je něco napros­to odliš­né­ho, neor­to­dox­ní­ho a neo­kou­ka­né­ho.

Hlavní hrdi­na jmé­nem Bulscú (při­po­mí­ná mi Antona Goroděckého z Lukjaněnkových Hlídek) je revi­zo­rem v met­ru. Že to není prá­ce snů, se během fil­mu pře­svěd­čí­me víc­krát. Ale Bulscú je jiný, než všich­ni jeho kole­go­vé. Zatímco ostat­ní se nechá­va­jí živo­tem uná­šet a jsou to vesměs lidé, kte­ří svůj boj o mís­to pod slun­cem pro­hrá­li, hlav­ní hrdi­na je na tom­to mís­tě bez slu­neč­ních paprs­ků  dob­ro­vol­ně. Každý den po prá­ci v met­ru přespá­vá, stra­vu­je se tím, co nabí­ze­jí jídel­ní auto­ma­ty a veš­ke­rý vol­ný čas trá­ví v tem­ných tune­lech pod­zem­ní dráhy.

 Je to zará­že­jí­cí, neboť z pes­t­ro­ba­rev­né (přes­to v jádru stej­né) smě­si­ce spo­lu­pra­cov­ní­ků vyční­vá a je vidět, že má na víc. Zdá se, že ho něco trá­pí. Událost z minu­los­ti, kte­rá ho vehna­la do umě­lé­ho svět­la nástu­pišť a vzduš­ných vírů z pro­jíž­dě­jí­cích souprav. Co je ale pří­či­nou dob­ro­vol­né­ho tres­tu v podo­bě tako­vé­ho živo­ta, se ve fil­mu nedo­zví­me a ani to nako­nec není tak pod­stat­né.

 V met­ru začne řádit nebez­peč­ná posta­va v čer­né kápi, kte­rá sha­zu­je nic netu­ší­cí ces­tu­jí­cí (čeka­jí­cí na nástu­piš­ti) pod kola při­jíž­dě­jí­cích souprav. Kupodivu ji nikdy neza­chy­tí bez­peč­nost­ní kame­ry. Bulscú se náho­dou sta­ne svěd­kem úto­ku této posta­vy na dal­ší­ho ces­tu­jí­cí­ho a ačko­liv si ho vrah všim­ne, tak s ledo­vým kli­dem pro­jde kolem revi­zo­ra, aniž mu coko­li udě­lá.

 Vyšetřovatelé nejsou ochot­ní uvě­řit této ver­zi, ba prá­vě nao­pak! Ti už mají ve všem „jas­no“, k zatče­ní jim chy­bí už jen pří­mé důka­zy. Bulscú je zatím jedi­ným svěd­kem, během posled­ní­ho inci­den­tu kame­ry neza­zna­me­na­ly niko­ho jiné­ho (pou­ze jeho). Nedávno se zbláz­nil revi­zor a zabil člo­vě­ka, kte­rý nechtěl před­lo­žit lís­tek, nebyl by to tedy oje­di­ně­lý pří­pad vybí­je­ní vzte­ku revi­zo­ra na ces­tu­jí­cím. No a pak se zdá, že se záhad­ný vrah až neu­vě­ři­tel­ně dob­ře vyzná ve veřej­nos­ti pří­stup­ných i nepří­stup­ných čás­tech met­ra. Téměř tak dob­ře, jako Bulscú.

 Pokud mám vybrat jed­nu věc, kte­rá se mi na fil­mu líbi­la nej­ví­ce, bude to atmo­sfé­ra a nála­da, kte­rou doká­že vyvo­lá­vat. Představte si dlou­hé chod­by zali­té umě­lým svět­lem, sví­tí­cí reklam­ní neó­ny, neo­sob­ní chlad­ná nástu­piš­tě, kde se ráno tís­ní desít­ky ces­tu­jí­cích, kte­ří se míje­jí, zno­vu potká­va­jí a zase někam spě­cha­jí. Ráno je jich hod­ně a jsou plní ener­gie, k veče­ru jich ubý­vá, sedí si v polo­prázd­ných vagó­nech, žmou­la­jí v rukách novi­ny a mají una­ve­né pohle­dy, kte­ré doká­že tro­chu roz­jas­nit už jen hlá­še­ní, že jsou na té zastáv­ce, kde mají vystu­po­vat. Doufám, že život v met­ru není tak depre­siv­ní, ale film se tím­to způ­so­bem pokou­ší půso­bit (mís­ty), a pro­to nevi­dím důvod na chvil­ku nepod­leh­nout.

 I když v názvu čte­te Revizoři, film se nebu­de sou­stře­ďo­vat na jejich prá­ci. Revizoři fil­mem pro­stu­pu­jí a posky­tu­jí náhled na kalei­do­skop vše­mož­ných nálad, situ­a­cí, lidí (tvo­ří­cích sou­část živo­ta v met­ru). Zároveň  si ale nemys­lím, že se jed­ná o reál­ný obraz sku­teč­né­ho met­ra v Budapešti. Stejně tak i vy si zce­la urči­tě řek­ne­te, že takhle to pře­ce vypa­dat nemů­že. Nicméně se toto nepo­ne­cha­lo náho­dě. Že jde jen o čísi vizi, vás upo­zor­ní hned na začát­ku fil­mu jis­tý pán, kte­rý nabá­dá k neza­mě­ňo­vá­ní fik­tiv­ní­ho pod­zem­ní­ho svě­ta s reál­ným obra­zem buda­pešťské MHD, což tro­chu str­há­vá atmo­sfé­ru filo­so­fič­na, ale budiž. Jde pře­ce o dobrou pověst MHD, měj­me tedy pocho­pe­ní...

 Když o Revizorech vypra­vím někte­ré­mu ze zná­mých, ptá se mě, o čem že film teda je? A stej­nou odpo­věď dlu­žím i vám. Zní - na to musí­te při­jít vy sami! Je film o revi­zo­rech? Je o lidech v met­ru, o všech těch zvlášt­ních, zají­ma­vých i napros­to oby­čej­ných  figur­kách? Jde o detek­tiv­ní záplet­ku? Je film o lás­ce? Je o stra­chu, nadě­ji, pře­ko­ná­ní pře­ká­žek? Je to o boji Dobra se Zlem v nás, o dvo­jí tvá­ři člo­vě­ka? Vidíte, že jed­no­znač­né odpo­vě­di se nedo­čká­te.

 Mohu vám říct jen jed­no. Revizoři je film, se kte­rým jste se sko­ro urči­tě ještě/už dáv­no nese­tka­li. Až se dodí­vá­te, bude­te chví­li dumat nad tím, co je pře­ce jenom domi­nant­ním moti­vem a hla­vou nechá­te prou­dit fil­mo­vé obra­zy. Budete si ho dlou­ho pama­to­vat a je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že film poz­dě­ji dopo­ru­čí­te zná­mým.

 

Originální název: Kontroll

Český název: Revizoři

Žánr: Thriller

Rok: 2003

Režie: Antal Nimrod

Délka: 106 minut

Hrají: Bulscú (Csányi Sándor), pro­fe­sor (Musci Zoltan), Muki (Pindroch Csaba), Lescó (Badár Sándor), Tibi (Nagy Zsolt), Szofi (Balla Eszter), Béla (Kovács Lajos) a jiní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20593 s | počet dotazů: 216 | paměť: 55798 KB. | 24.05.2022 - 13:51:41