Kritiky.cz > Filmové recenze > Revizoři (Kontroll)

Revizoři (Kontroll)

n200710201202 Kontroll

n200710201202_KontrollFilm nabí­ze­jí­cí únik z kolo­to­če klo­no­va­ných sním­ků, kte­rých má kaž­dý z nás jed­nou za čas dost, a tak potře­bu­je něco napros­to odliš­né­ho, neor­to­dox­ní­ho a neo­kou­ka­né­ho.

Hlavní hrdi­na jmé­nem Bulscú (při­po­mí­ná mi Antona Goroděckého z Lukjaněnkových Hlídek) je revi­zo­rem v met­ru. Že to není prá­ce snů, se během fil­mu pře­svěd­čí­me víc­krát. Ale Bulscú je jiný, než všich­ni jeho kole­go­vé. Zatímco ostat­ní se nechá­va­jí živo­tem uná­šet a jsou to vesměs lidé, kte­ří svůj boj o mís­to pod slun­cem pro­hrá­li, hlav­ní hrdi­na je na tom­to mís­tě bez slu­neč­ních paprs­ků  dob­ro­vol­ně. Každý den po prá­ci v met­ru přespá­vá, stra­vu­je se tím, co nabí­ze­jí jídel­ní auto­ma­ty a veš­ke­rý vol­ný čas trá­ví v tem­ných tune­lech pod­zem­ní dráhy.

 Je to zará­že­jí­cí, neboť z pes­t­ro­ba­rev­né (přes­to v jádru stej­né) smě­si­ce spo­lu­pra­cov­ní­ků vyční­vá a je vidět, že má na víc. Zdá se, že ho něco trá­pí. Událost z minu­los­ti, kte­rá ho vehna­la do umě­lé­ho svět­la nástu­pišť a vzduš­ných vírů z pro­jíž­dě­jí­cích souprav. Co je ale pří­či­nou dob­ro­vol­né­ho tres­tu v podo­bě tako­vé­ho živo­ta, se ve fil­mu nedo­zví­me a ani to nako­nec není tak pod­stat­né.

 V met­ru začne řádit nebez­peč­ná posta­va v čer­né kápi, kte­rá sha­zu­je nic netu­ší­cí ces­tu­jí­cí (čeka­jí­cí na nástu­piš­ti) pod kola při­jíž­dě­jí­cích souprav. Kupodivu ji nikdy neza­chy­tí bez­peč­nost­ní kame­ry. Bulscú se náho­dou sta­ne svěd­kem úto­ku této posta­vy na dal­ší­ho ces­tu­jí­cí­ho a ačko­liv si ho vrah všim­ne, tak s ledo­vým kli­dem pro­jde kolem revi­zo­ra, aniž mu coko­li udě­lá.

 Vyšetřovatelé nejsou ochot­ní uvě­řit této ver­zi, ba prá­vě nao­pak! Ti už mají ve všem „jas­no“, k zatče­ní jim chy­bí už jen pří­mé důka­zy. Bulscú je zatím jedi­ným svěd­kem, během posled­ní­ho inci­den­tu kame­ry neza­zna­me­na­ly niko­ho jiné­ho (pou­ze jeho). Nedávno se zbláz­nil revi­zor a zabil člo­vě­ka, kte­rý nechtěl před­lo­žit lís­tek, nebyl by to tedy oje­di­ně­lý pří­pad vybí­je­ní vzte­ku revi­zo­ra na ces­tu­jí­cím. No a pak se zdá, že se záhad­ný vrah až neu­vě­ři­tel­ně dob­ře vyzná ve veřej­nos­ti pří­stup­ných i nepří­stup­ných čás­tech met­ra. Téměř tak dob­ře, jako Bulscú.

 Pokud mám vybrat jed­nu věc, kte­rá se mi na fil­mu líbi­la nej­ví­ce, bude to atmo­sfé­ra a nála­da, kte­rou doká­že vyvo­lá­vat. Představte si dlou­hé chod­by zali­té umě­lým svět­lem, sví­tí­cí reklam­ní neó­ny, neo­sob­ní chlad­ná nástu­piš­tě, kde se ráno tís­ní desít­ky ces­tu­jí­cích, kte­ří se míje­jí, zno­vu potká­va­jí a zase někam spě­cha­jí. Ráno je jich hod­ně a jsou plní ener­gie, k veče­ru jich ubý­vá, sedí si v polo­prázd­ných vagó­nech, žmou­la­jí v rukách novi­ny a mají una­ve­né pohle­dy, kte­ré doká­že tro­chu roz­jas­nit už jen hlá­še­ní, že jsou na té zastáv­ce, kde mají vystu­po­vat. Doufám, že život v met­ru není tak depre­siv­ní, ale film se tím­to způ­so­bem pokou­ší půso­bit (mís­ty), a pro­to nevi­dím důvod na chvil­ku nepod­leh­nout.

 I když v názvu čte­te Revizoři, film se nebu­de sou­stře­ďo­vat na jejich prá­ci. Revizoři fil­mem pro­stu­pu­jí a posky­tu­jí náhled na kalei­do­skop vše­mož­ných nálad, situ­a­cí, lidí (tvo­ří­cích sou­část živo­ta v met­ru). Zároveň  si ale nemys­lím, že se jed­ná o reál­ný obraz sku­teč­né­ho met­ra v Budapešti. Stejně tak i vy si zce­la urči­tě řek­ne­te, že takhle to pře­ce vypa­dat nemů­že. Nicméně se toto nepo­ne­cha­lo náho­dě. Že jde jen o čísi vizi, vás upo­zor­ní hned na začát­ku fil­mu jis­tý pán, kte­rý nabá­dá k neza­mě­ňo­vá­ní fik­tiv­ní­ho pod­zem­ní­ho svě­ta s reál­ným obra­zem buda­pešťské MHD, což tro­chu str­há­vá atmo­sfé­ru filo­so­fič­na, ale budiž. Jde pře­ce o dobrou pověst MHD, měj­me tedy pocho­pe­ní...

 Když o Revizorech vypra­vím někte­ré­mu ze zná­mých, ptá se mě, o čem že film teda je? A stej­nou odpo­věď dlu­žím i vám. Zní - na to musí­te při­jít vy sami! Je film o revi­zo­rech? Je o lidech v met­ru, o všech těch zvlášt­ních, zají­ma­vých i napros­to oby­čej­ných  figur­kách? Jde o detek­tiv­ní záplet­ku? Je film o lás­ce? Je o stra­chu, nadě­ji, pře­ko­ná­ní pře­ká­žek? Je to o boji Dobra se Zlem v nás, o dvo­jí tvá­ři člo­vě­ka? Vidíte, že jed­no­znač­né odpo­vě­di se nedo­čká­te.

 Mohu vám říct jen jed­no. Revizoři je film, se kte­rým jste se sko­ro urči­tě ještě/už dáv­no nese­tka­li. Až se dodí­vá­te, bude­te chví­li dumat nad tím, co je pře­ce jenom domi­nant­ním moti­vem a hla­vou nechá­te prou­dit fil­mo­vé obra­zy. Budete si ho dlou­ho pama­to­vat a je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že film poz­dě­ji dopo­ru­čí­te zná­mým.

 

Originální název: Kontroll

Český název: Revizoři

Žánr: Thriller

Rok: 2003

Režie: Antal Nimrod

Délka: 106 minut

Hrají: Bulscú (Csányi Sándor), pro­fe­sor (Musci Zoltan), Muki (Pindroch Csaba), Lescó (Badár Sándor), Tibi (Nagy Zsolt), Szofi (Balla Eszter), Béla (Kovács Lajos) a jiní

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […] Posted in Filmové recenze
  • Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia10. října 2007 Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia Pravděpodobně nejsem první ani poslední, kdo se do sledování Mostu do země Terabithia pouštěl s představou, že ho čeká něco ve stylu Letopisů Narnie. Ovšem, byť se oba dva filmy řadí do […] Posted in Filmové recenze
  • Kluk ve světě příšer - 55 %5. května 2016 Kluk ve světě příšer - 55 % Když devítiletého Kyuta osloví na ulici Tokia zahalená postava s medvědí hlavou, netuší, že právě potkal svého budoucího učitele. Je to samotný mistr Kumatecu, který hledá učedníka a taky […] Posted in Filmové recenze
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […] Posted in Filmové recenze
  • Enid - 75%29. prosince 2011 Enid - 75% Byla jednou jedna holčička, která strašně moc milovala svého tatínka. I když měla dva mladší bratry, tak byla ona, dívka, tatínkova. Oba si spolu moc rozuměli, oba měli bujnou fantazii […] Posted in Filmové recenze
  • Havel – Recenze – 60%21. července 2020 Havel – Recenze – 60% České životopisné drama Havel je novým snímkem režiséra, scenáristy a producenta Slávka Horáka, který úspěšně debutoval před pěti lety s Domácí péčí. Děj filmu se zabývá obdobím mezi roky […] Posted in Filmové recenze
  • n200905181117 Obal31. května 2009 Big Lebowski (The Big Lebowski) Hlavním hrdinou filmu je Jeff Lebowski (Jeff Bridges), který se naplno věnuje bowlingu. Ono vlastně kromě bowlingu se ani nedá nic zajímavého uvést. Jeff je totiž jedním z mála přeživších […] Posted in Filmové recenze
  • Matka / The Mother3. května 2013 Matka / The Mother “We’ll be like that one day. No one wanting us.” May je obyčejná penzistka, která žije svůj obyčejný život se stárnoucím a chátrajícím manželem Tootsem. Když jednoho dne sbalí kufry i […] Posted in Filmové recenze
  • Poseidon18. července 2006 Poseidon Uběhlo třicet-čtyři let od filmového představení lodě Poseidon. Remake úspěšného filmu z roku 1972 Dobrodružství Poseidonu se v USA dostal do kin zhruba před dvěma měsíci. U nás v česku […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...