Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání

REVENANT Zmrtvýchvstání

Snímek REVENANT je inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Vypráví epic­ký pří­běh o pře­ži­tí a lid­ské trans­for­ma­ci v divo­ké pří­ro­dě ame­ric­ké­ho zápa­du. Během výpra­vy do nezma­po­va­né divo­či­ny je legen­dár­ní lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) bru­tál­ně napa­den a zra­něn med­vě­di­cí. Když ho ostat­ní čle­no­vé jeho lovec­ké sku­pi­ny opus­tí, ocit­ne se zce­la sám a blíz­ko smr­ti. Avšak Glass se nehod­lá vzdát. Pohání ho vůle a lás­ka k jeho indi­án­ské man­žel­ce a k syno­vi. Vydá se na 200 mil dlou­hou ces­tu přes roz­leh­lý, divo­ký západ, aby vysto­po­val muže, kte­rý ho zra­dil: Johna Fitzgeralda (Tom Hardy). Co započne jako neú­pros­ná mise za odpla­tou, se i přes všech­nu nepří­zeň pro­mě­ní v hrdin­skou ody­seu a ve vykou­pe­ní. Producentem a spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře sním­ku REVENANT je Alejandro G. Iñárritu.

O VZNIKU FILMU

Držitel Oscara, reži­sér Alejandro G. Iñárritu před­sta­ví ve svém epic­kém fil­mo­vém dob­ro­druž­ství zasa­ze­ném na divo­ký západ 19. sto­le­tí legen­du o Hughu Glassovi.  Divákům se tak ote­vře jedi­neč­ná krá­sa, tajem­ství i nebez­peč­ný život na ame­ric­kém zápa­dě v roce 1823. Částečně thriller, čás­teč­ně dlou­há ces­ta divo­či­nou, sní­mek REVENANT se nejen zabý­vá bojem za záchra­nu živo­ta, ale také sna­hou zacho­vat si důstoj­nost, bojem za spra­ve­dl­nost, víru, rodi­nu a domov.

Iñárritu se v minu­los­ti pro­sla­vil fil­my jako 21 gra­mů, Babel a Oscary ověn­če­ným sním­kem Birdman. REVENANT je jeho prv­ní his­to­ric­ký vel­ko­film. I ten­to­krát nabíd­ne svůj oso­bi­tý mix vizu­ál­ní bez­pro­střed­nos­ti a emo­ci­o­nál­ní inti­mi­ty. Jeho fil­mo­vý pří­běh zave­de divá­ky na mís­ta a do doby, kte­rá byla v moder­ní fil­mo­vé tvor­bě ztvár­ně­na jen málo­kdy.

Drsné pod­mín­ky, ve kte­rých ten­to film vzni­kal, zrcadli­ly těž­kou situ­a­ci, v jaké se v 19. sto­le­tí oci­tl Glass se svo­jí výpra­vou. Aby zce­la poro­zu­mě­li zku­še­nos­tem lov­ců kože­šin na počát­ku 19. sto­le­tí, Iñárritu, jeho štáb a her­ci byli při­pra­ve­ni čelit všem výzvám, včet­ně natá­če­ní v Kanadě a Argentině, v oblas­tech zná­mých nevy­zpi­ta­tel­ným poča­sím a nedo­tče­nou divo­či­nou.

Iñárritu ten­to­krát spo­lu­pra­co­val s drži­te­lem Zlatého gló­bu, her­cem Leonardem DiCapriem, ve zce­la výji­meč­né roli, kte­rá byla jak fyzic­ky tak i emo­ci­o­nál­ně nároč­ná. Spolu s drži­te­lem ceny BAFTA, Tomem Hardym a s her­ci Domhnallem Gleesonem a Willem Poulterem, Iñárritu pře­ne­sl růz­no­ro­dé mezi­ná­rod­ní obsa­ze­ní, včet­ně potom­ků seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, do minu­los­ti. I ten­to­krát se spo­jil s drži­te­lem Oscara, kame­ra­ma­nem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim. Svůj oso­bi­tý vizu­ál­ní styl zasa­di­li do extre­ri­é­rů. Jejich kame­ra plu­je kra­ji­nou a dostá­vá se tak blíz­ko k pro­ta­go­nis­tům, že dokon­ce zachy­tí i lid­ský dech. Iñárritu úzce spo­lu­pra­co­val s his­to­ric­ký­mi porad­ci, aby auten­tic­ky pro­zkou­mal územ­ní vál­ky s domo­ro­dý­mi kme­ny, kte­ré se poz­dě­ji pro­mě­ni­ly v mýtus.

Glassův pří­běh zapo­čal v roce 1823. Byl jed­ním z tisí­ců, kte­ří se zapo­ji­li do obcho­du s kože­ši­na­mi, nové hna­cí síly ame­ric­ké eko­no­mi­ky. Byla to doba, kdy mno­zí vidě­li divo­či­nu jako duchov­ní prázd­no, kte­ré mělo být zkro­ce­no a doby­to těmi nej­hou­žev­na­těj­ší­mi muži. A tak se vydá­va­li do nezná­ma, pla­vi­li se po nezma­po­va­ných řekách, ztrá­ce­li se v neu­vě­ři­tel­ně buj­ných lesích, hle­da­li nejen vzru­še­ní a dob­ro­druž­ství, ale i zisk - čas­to v tvr­dé sou­tě­ži s domo­ro­dý­mi kme­ny, pro kte­ré byla tato země ode­dáv­na domo­vem.

Mnoho z těch­to lidí zemře­lo ano­nym­ně, ale Glass vstou­pil do aná­lů ame­ric­ké­ho folk­ló­ru, pro­to­že pros­tě odmí­tl zemřít. Jeho legen­da vznik­la poté, co se stře­tl s jed­ním z nej­o­bá­va­něj­ších nebez­pe­čí divo­ké­ho zápa­du: s roz­zu­ře­nou sami­cí med­vě­da grizzly­ho. I pro zku­še­né by toto byl konec. Ale ne pro Glasse. V Iñárritově podá­ní legen­dár­ní­ho pří­bě­hu napa­de­ný Glass nehod­lá zemřít. A je to prá­vě lid­ská zra­da, kte­rá ho za kaž­dou cenu žene vpřed. Glass doslo­va vsta­ne z vlast­ní­ho hro­bu a razí si ces­tu nezná­mý­mi nebez­pe­čí­mi a kul­tu­ra­mi. Je to pro něj ces­ta za zúčto­vá­ním, ale i vykou­pe­ním. Jak postu­pu­je pří­hra­nič­ní kra­ji­nou, zavrh­ne nutká­ní ničit, kte­ré ho dří­ve pohá­ně­lo. Stává se tím, kte­rý vstal z mrtvých.

Iñárritu říká: “Glassův pří­běh kla­de otáz­ky: Kdo jsme, když jsme vše­ho zba­ve­ni? Z čeho jsme a čeho jsme schop­ni?”

Leonardo DiCaprio dodá­vá: “ REVENANT je neu­vě­ři­tel­nou ces­tou nej­drs­něj­ší­mi pod­mín­ka­mi nezma­po­va­né Ameriky. Je to o síle lid­ské­ho ducha. Příběh Hugha Glasse je legen­dou, ale Alejandro vyu­ží­vá toho­to folk­ló­ru, aby pro­zkou­mal, co to oprav­du zna­me­ná, když všech­no hra­je pro­ti vám. Co je člo­věk schop­ný vydr­žet a co se sta­ne, když to vydr­ží.”

Pro Iñárrita je sní­mek REVENANT napros­tým opa­kem svě­ta inte­ri­é­rů, jak ho před­sta­vil v Birdmanovi. Poté, co se zabý­val neu­ró­za­mi sou­čas­né doby, Iñárritu pře­ho­dil výhyb­ku a zamě­řil se na vel­ko­rysý pří­běh z ame­ric­ké his­to­rie, na její neu­tu­cha­jí­cí napě­tí, kdy suro­vost stří­dá zdvo­ři­lost a klid se stře­tá­vá s ambi­cí.

 “Více než pět let byl ten­to pro­jekt mým snem,” říká Iñárritu. “Je to inten­ziv­ní, emo­ci­o­nál­ní pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá na krás­ném, epic­kém poza­dí. Zkoumá živo­ty lov­ců, kte­ří rost­li duchov­ně, i když nesmír­ně fyzic­ky trpě­li. Ačkoli je vel­ká část Glassova pří­bě­hu smyš­le­ná, sna­ži­li jsme se zůstat věr­ní tomu, čím si lidé v těch­to neroz­vi­nu­tých oblas­tech pro­šli. Sami jsme se roz­hod­li zaku­sit obtíž­né fyzic­ké a tech­nic­ké pod­mín­ky, abychom z toho­to neu­vě­ři­tel­né­ho dob­ro­druž­ství dosta­li oprav­do­vé emo­ce.”

Iñárritu byl fas­ci­no­ván tím, jak drs­né okol­nos­ti a nebez­pe­čí člo­vě­ka obna­ží a odha­lí jeho pra­vé já a umož­ňí mu poznat, co ho ve sku­teč­nos­ti drží při živo­tě. Jak to pomá­há odha­lit věci, kte­ré by zůsta­ly jinak skry­ty. Horolezec Reinhold Messner jed­nou pro­mlu­vil o nebez­pe­čí, kte­rá se skrý­va­jí ve vol­né pří­ro­dě: “Neučíme se své veli­kos­ti. Učíme se, jak jsme kře­hcí, sla­bí a plní stra­chu. To může­te pocho­pit pou­ze teh­dy, když jste [vysta­ve­ni] vel­ké­mu nebez­pe­čí.” Kostýmní výtvar­ni­ce Jacqueline Westová s ním sou­hla­sí a pozna­me­ná­vá: “Glass je posta­vou, kte­rá pozná vlast­ní smr­tel­nost a to je moc­ná věc.”

Tato kon­fron­ta­ce se smr­tel­nos­tí je záro­veň pro­ple­te­ná neob­vyk­lým pří­bě­hem lás­ky otce a syna: pří­bě­hem muže, kte­rý se v oka­mži­ku nej­vět­ší ztrá­ty oddá živo­tu jako nikdy před­tím.

REVENANTje nejen drs­ným pří­bě­hem o pře­ži­tí, ale také o nadě­ji,” říká Iñárritu. “Bylo pro mě důle­ži­té, abych o tom­to dob­ro­druž­ství vyprá­věl s úža­sem a při­tom obje­vo­val jak pří­ro­du, tak lid­skou pova­hu.”

Producent Steve Golin pozna­me­ná­vá: “Alejandro hle­dá prav­du ve všem, co dělá. Jeho fil­mo­vá tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká svou rea­lis­tič­nos­tí a odváž­nos­tí. Má duchov­ní roz­měr - a ve sním­ku REVENANT to for­mu­je sil­nou kom­bi­na­ci, jakou jsme před­tím ješ­tě nevi­dě­li.”

      20th Century Fox a New Regency uvá­dí REVENANT. V hlav­ních rolích Leo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson, Kristoffer Joner, Joshua Burge a Duane Howard. Režie Alejandro G. Iñárritu. Scénář Mark L. Smith a Alejandro G. Iñárritu pod­le romá­nu Michaela Punkeho. Produkce Alejandro G. Iñárritu, Arnon Milchan (12 let v řetě­zech, Zmizelá), Steve Golin (Babel, Temný pří­pad), Mary Parent (Godzilla, Noah), Keith Redmon a James Skotchdopole (Birdman, Nespoutaný Django). Výkonná pro­duk­ce James Packer (Lego pří­běh), Jennifer Davisson (Dne zra­dy), David Kanter (Odvlečen) a Brett Ratner (X-Men: Poslední vzdor). Kamera Emmanuel “Chivo” Lubezki, ASC/AMC (Gravitace, Birdman). Výprava Jack Fisk (Až na krev). Střih Stephen Mirrione, A.C.E. (Hunger Games). Supervize vizu­ál­ních efek­tů Rich McBride (Gravitace). Kostýmy Jacqueline Westová (Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87965 s | počet dotazů: 219 | paměť: 57004 KB. | 27.06.2022 - 20:34:40