Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA

REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA

Hned v úvo­du fil­mu REVENANT musí expe­di­ce kapi­tá­na Henryho čelit úto­ku domo­ro­dých indi­á­nů, kte­ří se usa­di­li podél bře­hů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – pře­zdí­va­ný lov­ci jed­no­du­še – Ree, jejichž útok na Rocky Mountain Fur Trading Company navždy změ­nil jejich osud. Je to čas­to opo­mí­je­ná, ale nedíl­ná sou­část Glassova pří­bě­hu. Iñárritu cítil povin­nost při­nést osud Arikarů do popře­dí ve svém poje­tí pří­bě­hu.

Známí mezi Indiány jako Sahnish, Arikarové tak byli pojme­no­vá­ni ostat­ní­mi kme­ny pro své ope­ře­né čelen­ky. Žili na plá­ních déle než 1000 let jako polo­ko­čov­ní­ci, far­ma­ři­li na půdě a vytvo­ři­li boha­tou kul­tu­ru ješ­tě před­tím, než dora­zi­li Evropané. V roce 1804 se Lewis a Clark setka­li s Arikary a shle­da­li je míru­mi­lov­ný­mi. Přesto ve 20. letech 19. sto­le­tí, poté co byli opa­ko­va­ně nuce­ni se pře­síd­lit, se ocit­li ve vál­ce. Útok na lov­ce kože­šin vyvo­lal tvr­dou ode­zvu od ame­ric­ké armá­dy, kte­rá kmen zde­ci­mo­va­la v prv­ní z mno­ha bru­tál­ních válek. Klesající počet Arikarů pak ješ­tě pod­po­ři­la epi­de­mie nešto­vic a násled­né boje se Siouxy. Přesto Arikarové pře­ži­li a usa­di­li se v Severní Dakotě, kde posled­ní potom­ci ohro­že­né­ho kme­ne stá­le udr­žu­jí jazyk Arikarů při živo­tě.

Pro Iñárrita bylo důle­ži­té, aby auten­tic­ky vylí­čil život a ději­ny lidu Arikarů, tak­že se spo­jil s porad­cem Loren Yellowbirdem, his­to­ri­kem kme­ne Arikarů, antro­po­lo­gem, tlu­moč­ní­kem a správ­cem his­to­ric­ké­ho památ­ní­ku Fort Union Trading Post v Severní Dakotě.

Pro Yellowbirda bylo vzru­šu­jí­cí vidět, jak se Arikarové koneč­ně stá­va­jí sou­čás­tí toho­to pří­bě­hu. “Mnoho lidí nikdy o Arikarech ani nesly­še­lo, tak­že to byla šan­ce uká­zat dal­ší per­spek­ti­vu a při­vést ten­to svět k živo­tu,” říká. “Velmi jsem oce­nil pří­le­ži­tost zachy­tit jazyk Arikarů a uká­zat někte­ré z tra­dic jejich kul­tu­ry. To je v dneš­ní době vel­mi důle­ži­té.”

Yellowbird kon­sta­tu­je, že obdo­bí vykres­le­né ve fil­mu před­sta­vu­je posled­ní oka­mži­ky tra­dič­ní­ho život­ní­ho sty­lu kme­ne Arikara. “Vesnice Arikarů exis­to­va­ly po sta­le­tí… Arikarové měli sil­nou obchod­ní kul­tu­ru a slo­ži­tou obřad­ní kul­tu­ru, kte­rá se dopo­sud nezmě­ni­la.”

To se ovšem rych­le změ­ni­lo, jak ros­tl obchod s kože­ši­na­mi. “Tito lov­ci při­chá­ze­li a dle mého názo­ru k nám neby­li ucti­ví. Přicházeli na úze­mí jiných a bra­li naše věci. Nedošlo k vyjed­ná­vá­ní. Lovci si pros­tě vza­li, co chtě­li,” popi­su­je Yellowbirdt.

Po úto­ku Arikarové zís­ka­li repu­ta­ci smr­to­nos­ných bojov­ní­ků, ale Yellowbird podo­tý­ká, že je tře­ba se na to podí­vat v šir­ším kon­tex­tu. “Obchodníci se zača­li Arikarů bát. Přesto je zají­ma­vé, že ženy z kme­ne Arikara se nadá­le pro­vdá­va­ly za bílé lov­ce,” pou­ka­zu­je. “Takže pokud jste při­šli k Arikarům s úctou, pano­val mír. Ale věřím, že naklá­da­li s lov­ci a armá­dou stej­ně, jako bylo zachá­ze­no s nimi.”

To byl začá­tek blí­ží­cí­ho se zhrou­ce­ní kme­no­vé­ho živo­ta. “V ten moment nám byl náš způ­sob živo­ta tak rych­le ode­brán. Neexistoval žád­ný způ­sob, jak to zasta­vit,” stě­žu­je si Yellowbird. “Měli jsme štěs­tí, že jsme měli chyt­ré náčel­ní­ky - vizi­o­ná­ře, kte­ří pře­mýš­le­li o budouc­nos­ti a pta­li se, co může­me udě­lat, aby naši lidé pře­ži­li. I já stá­le násle­du­ji jejich ces­tu. Během natá­če­ní toho­to fil­mu jsem pře­mýš­lel o tom, co mohu udě­lat, abych se ujis­til, že moji pra-pravnuci budou mít stá­le k dis­po­zi­ci: náš jazyk, naši kul­tu­ru, naše pís­ně a naše zvy­ky.”

Yellowbird je zvláš­tě nad­še­ný, že někte­ří mla­dí Arikarové mají pří­le­ži­tost sly­šet svůj jazyk a popr­vé vidět, jak jejich před­ko­vé žili, prá­vě díky sním­ku REVENANT. “Jsem člo­věk, kte­rý vlast­ní iPhone, i přes­to stá­le násle­du­ji naše tra­di­ce, pro­to­že si mys­lím, že je pro nás dob­ré, abychom respek­to­va­li naše před­ky. Tento pří­běh zob­ra­zu­je všech­ny těž­kos­ti, kte­rý­mi pro­šli, aby naše gene­ra­ce moh­la žít i dnes,” uza­ví­rá.

Zatímco Yellowbird byl jedi­ný Arikara, kte­rý se zapo­jil do výro­by fil­mu, někte­ří z 1500 původ­ních oby­va­tel Ameriky a Kanady se obje­vi­li před kame­rou také. Yellowbird byl potě­šen jejich ote­vře­nos­tí a ocho­tou poznat kmen Arikara. “Herci měli zájem repre­zen­to­vat ten­to svět tím nej­ži­věj­ším způ­so­bem. Cítil jsem poko­ru, když jsem to viděl,” říká. “Kdybych měl ztě­les­nit něko­ho z jiné­ho kme­ne, při­stu­po­val bych k tomu stej­ně.”

Craig Falcon, kul­tur­ní peda­gog, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na indiánské/domorodé pově­do­mí, se také při­dal k natá­če­ní. Jeho spe­ci­a­li­za­cí jsou koně a váleč­né zbar­ve­ní. Kulturní pra­vost, o kte­rou Iñárritu usi­lo­val, pro něj byla obrov­ským láka­dlem. “V původ­ní Americe chce­me vidět prav­du,” ne jako ve sta­rých fil­mech, kde bys­te vidě­li Ricarda Montalbana oble­če­né­ho jako Indiána! Snímek REVENANT dosáh­ne sku­teč­né auten­tič­nos­ti svým jazy­kem, tím, jak jsou poma­lo­va­ní koně a svým zob­ra­ze­ním kaž­dé­ho kme­ne.”

Arthur Redcloud, kte­rý vyros­tl v rezer­va­ci kme­ne Navajo, a kte­rý ve fil­mu hra­je Hikuce, říká: “Tento film je zvlášt­ní dar a my jsme do něj chtě­li dát srd­ce a duši našich lidí.”


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com