Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK

REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK

ARIKARA:

Indiáni z kme­ne Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říka­li Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v mís­tech dneš­ní Severní Dakoty. Měli slo­ži­tou obřad­ní kul­tu­ru a boha­tou obchod­ní síť. Nakonec nara­zi­li na zájmy spo­leč­nos­ti Rocky Mountain Fur Company a to vyvo­la­lo váleč­ný kon­flikt, zná­mý jako vál­ka Arikara.

ASHLEY HENRY:

            Ashley Henry byla kožeš­nic­ká spo­leč­nost zalo­že­ná Williamem Henry Ashleym a Andrew Henrym, někdy se jí take říka­lo Rocky Mountain Fur Company. Ve 20. letech 18. sto­le­tí Henry Ashley udě­la­la revo­lu­ci v obcho­du s kože­ši­na­mi, když vysla­la zaměst­nan­ce, aby zůstá­va­li celo­roč­ně v teré­nu, což ved­lo ke vzni­ku tzv. “ren­dezvous” sys­té­mu - kdy se jed­not­li­ví lov­ci v teré­nu setká­va­li, aby si pro­dá­va­li své zbo­ží.

BOBŘÍ KOŽEŠINY:

Po bob­řích kože­ši­nách byla masiv­ní poptáv­ka během 20. let 18. sto­le­tí kvů­li teh­dej­ším klo­bou­ko­vým mód­ním tren­dům v Evropě. Tehdy se dala suro­vá bob­ří kůže pro­dat za $5 a lovec udal až šest zví­řat den­ně. Následkem toho byli bobři téměř vyhu­be­ni, zachrá­nil je pří­chod hed­váb­ných klo­bou­ků v 50. letech 18. Století, kte­rý vedl k pokle­su obcho­du s kože­ši­na­mi.

CHINOOK:

Suchý, tep­lý vítr, kte­rý může rych­le změ­nit pově­tr­nost­ní pod­mín­ky v Rocky Mountains.

JACHTA S PERMANENTNÍM KÝLEM:

            Důležitý tahoun v obcho­dě na řece Missouri, jach­ty s per­ma­net­ním kýlem byly náklad­ní­mi pla­vi­dly urče­ný­mi pro měl­ké vody, obvykle pohá­ně­né lid­skou sílou a někdy plach­ta­mi.

 

PAWNEE:

Jeden z nej­vět­ších a nej­sil­něj­ších indi­án­ských kme­nů v 19. sto­le­tí. Indiáni z kme­ne Pawnee žili tra­dič­ně v cha­tr­čích na bře­zích řeky Missouri, kde také far­ma­ři­li a lovi­li.

 

MOŠNA:

Na počát­ku 19. sto­le­tí vět­ši­na hora­lů pou­ží­va­la dvě braš­ny: stře­lec­ký vak na zbraň a stře­lec­ké vyba­ve­ní a moš­nu na osob­ní věci, do kte­ré se mělo vejít coko­liv, co by mohl lovec potře­bo­vat.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ:

Ten, kte­rý vsta­ne z mrtvých.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80255 s | počet dotazů: 195 | paměť: 53723 KB. | 05.12.2021 - 08:47:19