Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > REVENANT Zmrtvýchvstání

REVENANT Zmrtvýchvstání

Revenant
Revenant
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po před­loň­ském hitu Birdmanovi nato­čil reži­sér Alejandro González Iñárritu dal­ší velehit. Do hlav­ní role si dal pří­ro­du, med­vě­da a už Oscarového her­ce Leonarda DiCapria. Co to při­nes­lo? Opravdu dal­ší Oscary a hod­ně oce­ně­ní.

Zas jeho dvor­ní kame­ra­man (Emmanuel Lubezki) doká­zal, že rád pře­kra­ču­je fil­mař­ské limi­ty. Po Potomcích lidí, Gravitaci a Birdmanovi zase nato­čil dal­ší úchvat­né scé­ny. Tentokrát pří­ro­dy a divo­či­ny, kam ani lid­ské nohy nevkro­či­ly.

Hlavní posta­va je Hugh Glass, tra­per, kte­rý se živí lovem zvě­ře a sbí­rá­ním jejich kože­šin, je ve své prá­ci v divo­či­ně, v době divo­ké­ho zápa­du, napa­den med­vě­dem. Skoro zabit a nechán v lese pří­te­lem, kte­ré­mu jde pou­ze o pení­ze a jeho vlast­ní zdra­ví, než aby jej polo­mrt­vé­ho odne­sl do pev­nos­ti, kde se o něj posta­ra­jí. Pro vět­ší záži­tek s trpi­tel­skou ces­tou do „civi­li­za­ce“ nám scé­náris­té posta­vy dopl­ni­ly o Francouze, kte­ří  se neští­tí niče­ho, o indi­á­ny, kte­ří jdou za svou odpla­tou, a samo­zřej­mě o vlast­ní­ho potom­ka Hugha Glasse, polo­vič­ní­ho indi­á­na, kte­rý je ve správ­nou chví­li zabit.

Blu-ray REVENANT Zmrtvýchvstání by měl ve své sbír­ce mít kaž­dý tramp, kaž­dý milov­ník pří­ro­dy a také  všich­ni milov­ní­ci nekva­lit­něj­ších digi­tál­ních nosi­čů. Obraz je doko­na­lý, všech­no co sní­má kame­ra má své správ­né bar­vy a to nej­lep­ší na obra­zu je, že popr­vé Černá na fil­mu = Černá na vašem moni­to­ru. Každý pixel nám nechá­vá vychut­nat pří­ro­du na ame­ric­kém kon­ti­nen­tu a ces­tu polo­mrt­vé­ho Leonarda DiCapria k vykou­pe­ní a ke živo­tu.

Zvuk si samo­zřej­mě nechej­te v ori­gi­ná­le, pří­ro­da je doko­na­lá i v mé 5.1 v obý­va­cím poko­ji bylo sly­še kaž­dé vrz­nu­tí malé větýv­ky. Je jis­té, že bude­te sly­šet i kaž­dé nadech­nu­tí člo­vě­ka těs­ně před smr­tí, tak i výstře­ly zbra­ní a naštva­né řva­ní med­vě­di­ce, kte­rá si brá­ní své potom­ky.

Český dabing si také může­te pus­tit, ame­ric­ké­ho ori­gi­ná­lu nedo­sa­hu­je, to bychom ani neče­ka­li. Michal Jagelka, kte­rý je dvor­ním dabé­rem Leonarda pros­tě vybrán nebyl. Jestli to bylo dabin­go­vou kri­zí, nebo pros­tě se na to neho­dí, to už nikdo neví. Marek Holý se na ame­ric­ké hvězdě doda­teč­ně vyblb­nul, a tak o nic nepři­chá­zí­te a pod­le mě se nový hlas do fil­mu hodí. Leonardo DiCaprio už není žád­ný mla­dík, už mu táh­ne na pade­sát­ku, a film je o drs­né  pří­ro­dě, kte­rá kaž­dou posta­vu, kte­rá v ní žije pozna­me­ná. Michal Jagelka by se pros­tě neho­dil, i kdy­by se moc sna­žil.

Myslím si, že Blu-ray fil­mu REVENANT Zmrtvýchvstání je nosi­čem roku, tak při­ha­zu­ji za to, aby bylo v kaž­dé polič­ce fil­mo­vé­ho znal­ce.

Bonusy

  • vyne­cha­né a pro­dlou­že­né scé­ny s komen­tá­řem Alejandra G. Iñárritua A Chivo Lubezkiho
  • DOKUMENT NEPOZNANÝ SVĚT
  • GALERIE

Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Film si může­te si může­te  zakou­pit v inter­ne­to­vém obcho­dě Film4U.cz.

Bitrate

THE_REVENANT-00800-bitrate-10s

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95954 s | počet dotazů: 232 | paměť: 58922 KB. | 12.08.2022 - 01:25:17