Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Retro Recenze: Žhavé výstřely

Retro Recenze: Žhavé výstřely

Zh
Zh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na začát­ku se veli­tel vojen­ské letec­ké základ­ny Block (Kevin Dunn) vydá do pré­rie, aby při­měl k návra­tu nej­lep­ší­ho pilo­ta námoř­ní­ho letec­tva, Seana Harleye (Charlie Sheen), řeče­né­ho Machr, kte­rý ode­šel od letec­tva kvů­li fobii způ­so­be­né selhá­ním jeho otce před dva­ce­ti lety. Mladík žije mezi indi­á­ny pod jmé­nem Měkká Tlapička a odmí­tá se vrá­tit. Na radu moud­ré­ho indi­án­ské­ho star­ce však své roz­hod­nu­tí změ­ní. Na základ­ně se sezná­mí nejen s kole­gy - šil...havým pilo­tem Jimem Pfaffenbachem (Jon Cryer) zva­ným Propadák, obě­ta­vým Petem Thompsonem řeče­ným Smolař (William O´Leary) a Kentem Gregorym (Cary Elwes), kte­rý obvi­ní jeho otce ze smr­ti své­ho otce - ale také se sym­pa­tic­kou psy­chi­atrič­kou Ramadou Thompsonovou (Valeria Golino).....

Žánr paro­die dostá­vá v 21. sto­le­tí solid­ně špat­né zástup­ce, nej­ví­ce v posled­ních letech ten­to podžánr zná­sil­nil pře­de­vším Marlon Wayans s pří­šer­nou dvo­ji­cí fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit nebo Padesát odstí­nů čer­né. I kvů­li tomu nesto­jí moc za to v sou­čas­né fil­mo­vé tvor­bě hle­dat po sluš­ném zástup­ci (malá rada: nena­jde­te ho!) a rad­ši se vrá­tit do dob kdy měli paro­die ješ­tě něja­kou úro­veň, byli oprav­du vtip­né a bylo na nich vidět, že si s nimi dal ale­spoň mini­mál­ní prá­ci. A když se mlu­ví­me zrov­na o podžán­ru paro­die tak se dá auto­ma­tic­ky zmí­nit židov­skou fil­mo­vou tro­ji­ci David Zucker, Jerry Zucker a Jim Abrahams. Toto trio spo­leč­ně sto­jí za sním­ky The Kentucky Fried Movie, Připoutejte se, pro­sím! a Přísně taj­né! Následně se ale tro­ji­ce roze­šla a zatím­co co brat­ři Zuckerové šli postup­ně pra­co­vat na tri­lo­gii Bláznivá stře­la (I když nut­no dodat, že i zde Abrahams se scé­ná­řem pomá­hal), Abrahams dal život jiné legen­dár­ní parodii- Žhavým výstře­lům!

Zdrojový film, kte­rý je v Žhavých výstře­lech „ obě­tí´´ paro­die je jasný- Top Gun! Režisér Abrahams a scé­náris­ta Pat Proft poté Top Gun paro­du­jí oprav­du důkladně- stej­ně jako Maverick z Top Gunu má Harley trau­ma co se týče minu­los­ti jeho otce, nechy­bí tu rival, lás­ka ani trau­ma. Žhavé výstře­ly ale roz­hod­ně nejsou jen kopií 50:50 oba­le­nou jen o paro­dic­ké epi­zod­ky. Krom Top Gunu se navíc neo­de­jdou bez něče­ho mezi zesměš­ně­ním a poctou Tanec s vlky, Rocky či Jih pro­ti seve­ru. A záro­veň pla­tí, že fan­du Top Gunu nut­ně nemu­sí Žhavé výstře­ly roz­zu­řit, což je také ve finá­le pří­znak té nej­lep­ší mož­né paro­die, pro­to­že je hod­ně snad­né, aby Žhavé výstře­ly sed­li něko­mu kdo má z prů­lo­mo­vé role Toma Cruise z roku 1986 vylo­že­nou prdel ale pokud Žhavé výstře­ly sed­nou i fan­dům Maverickových leto­hrá­tek je to pros­tě úspěch po všech strán­kách.

Žhavé výstře­ly jsou pros­tě a jed­no­du­še zábav­nou paro­dií, kte­rá má za sebou polo­že­no něko­lik vylo­že­ně vtip­ných pasá­ží, kte­ré snad­no roze­me­lou brá­ni­ci a ve finá­le je divá­ko­vi pros­tě líto, že tako­vé­to paro­die už dnes nevzni­ka­jí. Ne, všech­ny vti­py Žhavých výstře­lů nejsou auto­ma­tic­ky geni­ál­ní a tře­ba u mně roz­hod­ně nepla­tí, že bych měl záchva­ty smí­chy z kaž­dé­ho libo­vol­né­ho gagu. To je ale kouz­lo téhle paro­die, pro­to­že jakmi­le se vám jeden gag nelí­bí, může v poho­dě nastou­pit klid­ně dal­ší vár­ka těch oprav­du vtip­ných.

Stěžovat si u Žhavých výstře­lů jakož­to paro­die na vylo­že­ně pře­hna­né věci je pros­tě nesmy­sl, od paro­dií totiž hle­dá­me snad vše, jen ne záko­ny logi­ky, fyzi­ky či něče­ho jiné­ho. Jakmile si tohle divák na samot­ném začát­ku uvě­do­mí čeká ho pros­tě 80 minut zába­vy. A to doslo­va, pro­to­že tenhle film nepře­sta­ne být vtip­ný ani během svých závě­reč­ných titul­ků kdy vám dokon­ce naser­ví­ru­je něko­lik recep­tů. A to je pros­tě film za všech­ny pra­chy!

Abrahams měl naštěs­tí štěs­tí u castingu- Charlie Sheen tou dobou osvěd­če­ný už Četou nebo Wall Street se tu přes­ně tre­fil do kome­di­ál­ní polo­hy a zapsal se díky roli Toppera Harleye do his­to­rie kome­di­ál­ních pro­ta­go­nis­tů. Lloyd Bridges jako šíle­ný admi­rál Benson je poté jas­ně nej­vtip­něj­ší posta­vou fil­mu, jehož gagy u kte­rých bude­te váhat jest­li ho tak­to pozna­me­na­la vál­ka nebo je pros­tě debil jsou pros­tě boží. Cary Elwes tu jako Hot Shots ver­ze Icemana Kent Gregory v rám­ci mož­nos­tí taky zazá­ří co to jde a potě­ší, že mezi ním a Harleyem sku­teč­ně fun­gu­je jakési napě­tí. Ramanda v podá­ní Valerie Golino má sice podiv­ný pří­zvuk, na ten jde ale snad­no si zvyk­nout a její hříš­ná (!!!!) noc s Harleyem se může uchá­zet o pres­tiž­ní pozi­ci v kate­go­rii nej­váš­ni­věj­ších fil­mo­vých scén všech dob. William O´Leary a Jon Cryer se tu taky sluš­ně mih­nou a cel­kem sluš­ně tu fun­gu­je i Kevin Dunn, jehož cha­rak­ter je ale mož­ná bohu­žel až pří­liš čer­no­bí­lý a ve finá­le dost mož­ná i cha­rak­ter­ně nevě­ro­hod­ný. Na tohle si ale může­me stě­žo­vat všu­de jin­de, jen ne u paro­dií.

Žhavým výstře­lům tak jde ve finá­le odpus­tit všech­no. Záběry pou­ži­té odji­nud, občas­nou až pře­pá­le­nost gagů a někdy i něja­ké ty cha­rak­ter­ní kiksy. Ale je to pořád jeden z těch nej­lep­ších mož­ných zástup­ců sub­žán­ru paro­die a prá­vě u paro­dií se musí tak tro­chu při­mhu­řo­vat oko. Pravděpodobně kvů­li tomu nikdy nepů­jdu u Žhavého výstře­lu nebo jeho mimo­cho­dem taky super pokra­čo­vá­ní (to si pro změ­nu dělá prču z Ramba a je ve finá­le dost mož­ná i o ždi­bec zábav­něj­ší) na plný počet v hod­no­ce­ní, vždy ten film ale budu cenit a vždy budu rád když se u něj budu moc poba­vit. A pro­jek­ce v sále mě pře­svěd­či­la o tom proč je tak super, že kina napo­řád fun­gu­jí a snad ješ­tě dale­ko fun­go­vat budou. Ostatní lidé v sále vám totiž mohou vadit vším mož­ným, ten spo­leč­ný záži­tek sdí­le­ný hla­si­tým spo­leč­ným smí­chem či hla­si­tým potles­kem vám ale pros­tě nikdo nena­hra­dí. Ani libo­vol­ná sebe­lep­ší stre­a­mo­va­cí služ­ba.....

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EsKhoJQgoEw

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět.12. května 2022 Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět. Je jen málo filmů, které jsou označované jako „lepší než první díl“. Co si vybavím, tak mezi vážné kandidáty se řadí „Kmotr II“, „Temný rytíř“, „Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder“ […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
  • Propast5. listopadu 2021 Propast Propast je americký vědeckofantastický film z roku 1989, který napsal a režíroval James Cameron a ve kterém hrají Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku […] Posted in Speciály
  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminátor 2: Den zúčtování5. července 2021 Terminátor 2: Den zúčtování Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou (Linda Hamilton), matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ […] Posted in Filmové recenze
  • Před 30. lety přišel do kin Terminátor 2: Den zúčtování1. července 2021 Před 30. lety přišel do kin Terminátor 2: Den zúčtování Terminátor 2: Soudný den (také propagován jako T2) je americký akční sci-fi film z roku 1991, který produkoval a režíroval James Cameron, jenž se podílel na scénáři společně s Williamem […] Posted in Speciály
  • Princezna Nevěsta16. června 2021 Princezna Nevěsta Dívka jménem Buttercup (Robin Wright) po domnělé smrti svého milého Westleyho (Cary Elwes) padne do oka princi Humperdinckovi (Chris Sarandon), který si jí hodlá vzít za ženu. Ale než […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40906 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58371 KB. | 08.08.2022 - 15:45:10