Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Restorativní jóga – cesta ke zdraví

Restorativní jóga – cesta ke zdraví

RestorJoga

Cítíme se una­ve­ně? Bolívá nás hla­va, trpí­me záně­tem seda­cí­ho ner­vu, potře­bu­je­me sní­žit hmot­nost či zís­kat více ener­gie? Pomocí této uži­teč­né pub­li­ka­ce pro­nik­ne­me do tajů  spe­ci­fic­ké odno­že jógy a napo­mů­že­me zlep­še­ní naší kon­di­ce i zdra­ví.

Publikací nás pro­ve­de Gail Boorstein Grossman, zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka Om Sweet Om Yoga v Port Washingtonu, jež vyu­ču­je toto cvi­če­ní od roku 2000. Absolvovala mno­ho kur­zů a je mimo jiné člen­kou Mezinárodní aso­ci­a­ce jógo­vých tera­pe­u­tů.

Smyslem toho­to typu cvi­ků je ome­zit stres. Mají stej­né účin­ky jako aktiv­něj­ší sty­ly jógy, ale půso­bí na hlub­ší úrov­ni. Jsou urče­ny spor­tov­cům a lidem s pora­ně­ním, všem, kte­ří tepr­ve se cvi­če­ním začí­na­jí i těm v rekon­va­lescen­ci. Využívají deky, pol­štá­ře, kor­ko­vé blo­ky, popru­hy, židle, pyt­le s pís­kem či dal­ší pomůc­ky pro udr­že­ní dané pozi­ce po del­ší dobu. Forma napo­do­bu­je aktiv­něj­ší polo­hy z ostat­ních dru­hů jógy, avšak jeli­kož se jed­not­li­vé ása­ny drží od pěti do dva­ce­ti minut, mají čas pro­nik­nout do těles­ných sou­stav i mys­li, čímž zlep­šu­jí fyzic­kou a psy­chic­kou kon­di­ci. Autorka podo­tý­ká, že prá­vě z toho­to důvo­du obli­ba res­to­ra­tiv­ní jógy ros­te. Její počát­ky saha­jí do roku 1937 a pojí se s oso­bou B. K. S. Iyengara, jemuž bylo v době psa­ní této kni­hy 95 let.

Gail Boorstein Grossman čte­ná­ře sezna­mu­je s his­to­rií toho­to typu jógy, jeho pří­no­sy a pomůc­ka­mi, ve dru­hé čás­ti pak s decho­vý­mi cvi­če­ní­mi a vizu­a­li­za­cí, jež napo­mo­hou uvol­ně­ní. Postupuje k jed­not­li­vým pozi­cím, kte­ré tvo­ří  základ. Provádění kaž­dé­ho posto­je je podrob­ně popsá­no. Seznamuje se záklo­ny, jež při­ná­še­jí ener­gii, rota­ce­mi, posi­lu­jí­cí­mi vnitř­ní orgá­ny a odvá­dě­jí­cí­mi toxi­ny z těla, zklid­ňu­jí­cí­mi před­klo­ny a obrá­ce­ný­mi pozi­ce­mi, nasto­lu­jí­cí­mi rov­no­váhu v celém těle.

Třetí oddíl zahr­nu­je sesta­vy pro zmír­ně­ní kon­krét­ních obtí­ží s beder­ní páte­ří, dýcha­cí­mi cesta­mi, ast­ma­tem, depre­se­mi, úzkost­li­vos­tí, koli­ti­dou, Crohnovou nemo­cí či syn­dro­mem dráž­di­vé­ho trač­ní­ku. Prospívá paci­en­tům po mozko­vé mrt­vi­ci, sni­žu­je krev­ní tlak, pomá­há lidem s demen­cí a Alzheimerovou i Parkinsonovou cho­ro­bou, v obdo­bí meno­pau­zy i v těho­ten­ství. Nalezneme zde sou­bo­ry cvi­ků pro­ti nespa­vos­ti, bola­vým sva­lům nebo oste­o­poróze. Restorativní jóga může pomo­ci i lidem s rako­vi­nou, jeli­kož půso­bí na lym­fa­tic­kou sou­sta­vu, čímž sti­mu­lu­je léči­vé pro­ce­sy v těle. U kaž­dé pozi­ce je uve­de­no, na jaké čak­ry půso­bí, pomůc­ky, vysvět­le­ní a postup spo­lu s dopro­vod­ný­mi foto­gra­fie­mi a u sestav je zmí­něn i cel­ko­vý čas. Dokonce se nau­čí­me vytvo­řit vlast­ní sku­pi­ny cvi­ků.

Tato obsáh­la pří­ruč­ka je vel­mi pře­hled­ná a čet­ná vyob­ra­ze­ní napo­má­ha­jí snad­né­mu pocho­pe­ní léčeb­ných pozic. Je urče­na začá­teč­ní­kům i zku­še­ným prak­ti­ku­jí­cím, kaž­dý zde obje­ví něco, co jej oslo­ví. Pusťme se do stu­dia toho­to fas­ci­nu­jí­cí­ho odvět­ví jógy. Přinese nám více ener­gie, pomů­že od boles­tí a posí­le­ním tvor­by sero­to­ni­nu a sní­že­ním hla­di­ny kor­ti­zo­lu při­spě­je k naší psy­chic­ké vyrov­na­nos­ti a spo­ko­je­né­mu živo­tu.

  • Autorka: Gail Boorstein Grossman
  • Název: Restorativní jóga
  • Formát: 167×240
  • Počet stran: 256 stran
  • Datum vydá­ní: 29. 4. 2020
  • ISBN: 978-80-271-2455-8
  • Hodnocení: 98 %

Foto: Vlastní foto & Grada.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71312 s | počet dotazů: 206 | paměť: 53688 KB. | 22.01.2022 - 00:15:07