Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Zánik - Resident Evil: Extinction

Resident Evil: Zánik - Resident Evil: Extinction

Série Resident Evil se upřím­ně řeče­no netě­ší zrov­na vel­ké obli­bě u kri­ti­ků, ale divá­ci, kte­ří nejsou pla­ce­ni za rýpá­ní už jsou mno­hem tole­rant­něj­ší a Resident Evil i Resident Evil: Apokalypsa měli vcel­ku sluš­nou návštěv­nost. Ale v rám­ci objek­ti­vi­ty je nut­no pozna­me­nat, že prv­ní Resident Evil byl někte­rý­mi recen­zen­ty i mír­ně pochvá­len. Zato dru­hý, na tom už si smls­nu­li. Je prav­da, že výji­meč­ný­mi kva­li­ta­mi neo­plý­val, ale kou­kat se na něj dalo (tedy pokud jste stih­nu­li zare­gis­tro­vat, co se vlast­ně děje, pro­to­že Resident Evil: Apokalypsa byl sestří­hán do dost zbě­si­lé­ho tem­pa).Resident Evil: Zánik dopa­dl z celé tri­lo­gie prav­dě­po­dob­ně nej­lé­pe. A to je vcel­ku para­dox, pro­to­že se prav­dě­po­dob­ně nej­ví­ce odklo­nil od her­ní před­lo­hy. Zatímco Resident Evil se ode­hrá­val v pod­zem­ní labo­ra­to­ři a sna­žil se budo­vat horo­ro­vou atmo­sfé­ru, dru­hý díl byl zasa­zen do potem­ně­lé­ho měs­ta a stá­le se ješ­tě tak troš­ku sáze­lo na něja­ké ty „lekač­ky“. U zatím posled­ní­ho pokra­čo­vá­ní se také něko­li­krát dočká­te scén, kde se někte­rý z hrdi­nů tou­lá tma­vou chod­bou a čeká­te, že se ze stí­nu vyří­tí krve­lač­ný zom­bík, ale jeho jádro je ryze akč­ní.

Ano, je mi jas­né, že to plno fanouš­ků her­ní série Resident Evil zkla­me. Je to logic­ké, Resident Evil není žád­ná zbě­si­lá stří­leč­ka, ale hut­ný sur­vi­val horor. Ale nedá se nic dělat, pros­tě z fil­mo­vé řady se postu­pem času sta­la hlav­ně akč­ní zále­ži­tost. A ne špat­ná. Resident Evil: Zánik je „béč­ko“ oplý­va­jí­cí vším, co by mělo mít.

Například pří­běh je toho zář­ným pří­kla­dem. Alice (Milla Jovovich) zdán­li­vě unik­la spo­leč­nos­ti Umbrella, na útě­ku už je měsí­ce. Zatím se ovšem virus, kte­rý trans­for­mu­je lidi v nena­syt­né nemrt­vé roz­ší­řil v pod­sta­tě po celém svě­tě a pře­ži­lo jen něko­lik málo jedin­ců. Na jed­nu sku­pin­ku pře­ži­vších vede­nou drs­nou Claire (Ali Larter) nara­zí i Alice. Shodou okol­nos­tí zde potká i sta­ré zná­mé z dru­hé­ho dílu – Carlose (Oded Fehr) a L.J. (Mike Epps). Společně se chys­ta­jí vydat na Aljašku, pro­to­že dle nale­ze­né­ho dení­ku je to mís­to, kte­ré je v izo­la­ci a virus tam nepro­ni­kl. Ovšem dochá­ze­jí jim záso­by ben­zí­nu, kte­rý nut­ně potře­bu­jí. Proto se vydá­va­jí do Las Vegas, respek­ti­ve jeho tro­sek. Ale na scé­ně se obje­vu­je Umbrella a už to jede.

A co jede? No, co by, co by. Střílení, seká­ní, mlá­ce­ní a kopá­ní. A v tom­to ohle­du je zku­še­ná hlav­ně Alice. Ta likvi­du­je zom­bí­ky po desít­kách, ale i ostat­ní čle­no­vé kara­va­ny se činí. Provrtávání otvo­rů do hlav nemrtvých jim jde. Na dru­hou stra­nu nejsou šet­ře­ny hlav­ní ani ved­lej­ší posta­vy. Maximálně tak u Alice se dá před­po­klá­dat, že neskon­čí s roz­tr­ha­ným hrdlem (ale­spoň ne ta pra­vá, nech­te se pře­kva­pit), ale u ostat­ních si už nebuď­te tak jis­ti. Krve tu teče dost a nejen ze zmu­to­va­ných lidí, ale i z těch, kte­ří infek­ci unik­li.

Velkým odklo­nem od původ­ních fil­mů je to, že se tře­tí díl ode­hrá­vá hlav­ně na pouš­ti (čas­to je také při­rov­ná­ván k Šílenému Maxovi 2). V inte­ri­é­rech se hlav­ní posta­vy ocit­nou mini­mál­ně. Proto také nemů­že fun­go­vat horo­ro­vá atmo­sfé­ra. Přece jen na roz­leh­lé takřka rov­né pouš­ti pod hor­ký­mi slu­neč­ní­mi paprsky se stě­ží může někde scho­vat něja­ká nestvů­ra, kte­rá vybaf­ne, když to nejmé­ně čeká­te. Určitou satis­fak­cí jsou ale krve­lač­ní havra­ni jako vystři­že­ní z fil­mu Ptáci. Jsou jich obrov­ská hej­na a s vel­kou chu­tí rvou maso ze živých lidí. A před hej­nem, kte­ré zahr­nu­je stov­ky zobá­ků se brá­ní těž­ce. Však prá­vě naka­že­ní havra­ni zlik­vi­du­jí sluš­ných pár lidí.

Akční scé­ny nejsou špat­né, ale upřím­ně řeče­no, moh­lo to být lep­ší. Choreograficky prů­měr­né, zábě­ry kame­ry nejsou nějak ori­gi­nál­ní a někdy akč­ní momen­ty postrá­da­jí pořád­ný šmrnc. Souboj s nemrt­vý­mi psy je fajn, ale likvi­do­vá­ní dotěr­ných lid­ských zom­bie začí­ná být časem cel­kem nud­né.

Mnohokrát také bylo pozna­me­ná­no, že Alice ztrá­cí na sexap­pea­lu. Je prav­da, že zdrs­ně­la. Z vyjuka­né hol­ky v čer­ve­ných šatech se sta­la divo­žen­ka v dlou­hém kabá­tu, s roz­cu­cha­ný­mi vla­sy a zaprá­še­ný­mi obli­če­jem. Ale ve svě­tě, kde téměř vymře­lo lid­stvo a pro­há­ní se hlav­ně nemrt­ví asi nemů­že­me čekat, že pře­ži­vší budou trá­vit dvě hodi­ny u zrca­dla a upra­vo­vat si MAKE-UP a účes. A kro­mě toho, v někte­rých zábě­rech je Milla Jovovich stá­le doce­la éte­ric­ká.

Na fil­mu je bohu­žel vidět, že roz­po­čet nebyl z nej­vyš­ších (45 mili­o­nů dola­rů). Některé tri­ky jsou oka­tě počí­ta­čo­vé, ale to také k „béč­ko­vým“ fil­mům tak nějak pat­ří. Nenechte se tedy zasko­čit tím, že čas od času někte­rý vizu­ál­ní efek­ty vypa­da­jí spí­še jako z tele­viz­ní­ho seri­á­lu Herkules.

Režisér se nějak nezdr­žu­je s hlub­ším roz­pra­co­vá­ním vzta­hů mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi. Když už se něco rýsu­je, tak v násle­du­jí­cích minu­tách jeden z těch, kte­rých se to týká zemře, tak­že cha­rak­te­ry zůstá­va­jí bez vět­ší hloub­ky. Nic pro­ti tomu, jde tu hlav­ně o akci, ale občas něja­ká emo­ce neuško­dí.

Ale i přes urči­té nedo­stat­ky je Resident Evil: Zánik doce­la dob­ře kou­ka­tel­ný film. Uteče rych­le a pro nudu tu není mís­to. Akce by moh­la být nápa­di­těj­ší a pro­pra­co­va­něj­ší cha­rak­te­ry by také neby­ly od věci, ale tře­tí díl bude ze série prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší, přes­to­že mně se líbil i prv­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44578 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56162 KB. | 26.05.2022 - 07:33:54