Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích

Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích

RezidentEvil
RezidentEvil

            MILLA JOVOVICH (Alice) je prav­dě­po­dob­ně v mód­ním svě­tě nej­zná­měj­ší jako múza legen­dár­ní­ho foto­gra­fa Petera Lindberga, a na fil­mo­vých plát­nech jako hlav­ní hrdin­ka veli­ce úspěš­né fil­mo­vé série Resident Evil. Mezinárodního uzná­ní se dočka­la také za svůj pře­lo­mo­vý výkon v roli Lee Loo ve fil­mu Luca Bessona Pátý ele­ment, a má na svém kon­tě k dneš­ní­mu dni více než 40 celo­ve­čer­ních fil­mů, mezi něž pat­ří sní­mek sira Richarda Attenborougha ChaplinRobertem Downeym Jr., sní­mek Wima Wenderse Million Dollar HotelMelem Gibsonem, film Past s Robertem De NiremEdwardem NortonemZoolanderBenem Stillerem, Owenem WilsonemWillem Ferrellem.

            Milla se naro­di­la v rodi­ně srb­ské­ho pedi­at­ra a slav­né rus­ké hereč­ky. V roce 1981 se její rodi­na pře­stě­ho­va­la do Spojených stá­tů a v deví­ti letech zahá­ji­la svou pozo­ru­hod­nou kari­é­ru hlav­ní rolí v tele­viz­ním fil­mu spo­leč­nos­ti Disney The Night Train to Kathmandu. V jede­nác­ti letech se Milla dosta­la do popře­dí zájmu poté, co ji Herb Ritz vyfo­to­gra­fo­val na titul­ní strán­ky maga­zí­nů The Face MagazineLei Magazine, jejichž edi­to­rem byl sou­čas­ný šéf­re­dak­tor Vogue Italia Franca Sozzani. Ve dva­nác­ti letech Millu vyfo­to­gra­fo­val legen­dár­ní foto­graf Richard Avedon v rám­ci kam­pa­ně spo­leč­nos­ti Revlon „Nezapomenutelné ženy svě­ta“. Krátce poté se obje­vi­la na titul­ní strán­ce maga­zí­nu Mademosille opět na Avedonově sním­ku, aby se tak sta­la nejmlad­ší model­kou, kte­rá se kdy obje­vi­la na titul­ní strán­ce mód­ní­ho maga­zí­nu pro ženy.

            IAIN GLEN (dr. Isaacs) je skot­ský fil­mo­vý a diva­del­ní herec, kte­rý se nej­ví­ce pro­sla­vil svou rolí ve fil­mo­vé sérii Resident Evil a rolí sera Joraha Mormonta v seri­á­lu Hra o trů­ny. Glen vystu­do­val Edinburghskou aka­de­mii, nezá­vis­lou chla­pec­kou ško­lu, a násled­ně také Univerzitu v Aberdeenu. Vystudoval také Královskou aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní, kde se mu poda­ři­lo zís­kat Bancroftovu zla­tou medai­li. Glen je čle­nem RADA.

            Po dokon­če­ní Královské aka­de­mie dra­ma­tic­kých umě­ní v roce 1985 se Iain ihned pro­sla­vil svým výji­meč­ným výko­nem v roli cha­risma­tic­ké­ho gan­gs­te­ra v seri­á­lu The Fear spo­leč­nos­ti Euston Films. Na ten­to úspěch navá­zal svým vel­mi ceně­ným výko­nem v roli věz­ně­né­ho skot­ské­ho bás­ní­ka Larryho Winterse ve fil­mu Silent Scream, čímž se mu defi­ni­tiv­ně ote­vře­la ces­ta k pes­t­ré a roz­ma­ni­té kari­é­ře. Jen veli­ce málo her­cům se poda­ři­lo vyba­lan­co­vat své výko­ny na diva­del­ních prk­nech i na fil­mo­vých plát­nech tak jako jemu a sklí­zet vel­ké úspě­chy v obou z těch­to herec­kých obo­rů. Na diva­del­ních jeviš­tích se Iain obje­vil ve hrách The CrucibleStrýček Váňa v lon­dýn­ském West Endu, za kte­ré v obou pří­pa­dech skli­dil množ­ství oce­ně­ní.

            ALI LARTER (Claire) je hereč­ka, autor­ka kuchař­ských knih, mat­ka dvou dětí a celo­roč­ní „požit­kář­ka“. Larter, kte­rá je patr­ně nej­ví­ce zná­má díky své roli v seri­á­lu Hrdinové, byla k vidě­ní také ve fil­mo­vé sérii Resident Evil a obje­vi­la se i ve fil­mu PosedláBeyoncé KnowlesIdrisem Elbou. V sou­čas­né době je Larter k vidě­ní v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce FOX Pitch.

            Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­va­la ve fil­mo­vém hitu Varsity Blues, na kte­rý navá­za­la role­mi ve fil­mech jako Něco jako lás­ka, Psanci Ameriky, Jay a Mlčenlivý Bob vra­cí úder, Dům na Haunted Hill či Šílená jíz­da.

            Larter si zahrá­la v úspěš­ném prv­ním a dru­hém dílu fil­mo­vé série Nezvratný osud a po boku Reese Witherspoon byla k vidě­ní ve fil­mu Pravá blon­dýn­ka. Zahrála si také v oblí­be­ných fil­mech Resident Evil: ZánikResident Evil: Afterlife, a násled­ně se obje­ví i v pokra­čo­vá­ní Resident Evil: Poslední kapi­to­la, kte­ré bude mít pre­mi­é­ru v led­nu toho­to roku. Vidět jsme ji měli mož­nost také v nezá­vis­lých fil­mech ŠílenýMarigold. Kromě toho sla­vi­la vel­ké úspě­chy na newy­or­ských diva­del­ních jeviš­tích ve hře Monology vagí­ny.

             EOIN MACKEN (Doc) je v sou­čas­né době k vidě­ní v roli T. C. Callahana v novém dra­ma­tic­kém seri­á­lu z lékař­ské­ho pro­stře­dí Noční smě­na sta­ni­ce NBC. Callahan je armád­ní lékař, kte­rý se před nedáv­nem vrá­til z Afghánistánu a kte­rý zachra­ňu­je živo­ty neor­to­dox­ní­mi meto­da­mi, čímž je čas­to trnem v oku svým nad­ří­ze­ným, ale sou­čas­ně se jed­ná o skvě­lé­ho chi­rur­ga a odhod­la­né­ho bojov­ní­ka za prá­va svých paci­en­tů.

            Macken je divá­kům patr­ně nej­ví­ce zná­mý ze seri­á­lu sta­ni­ce BBC One Merlin, ve kte­rém ztvár­nil posta­vu světác­ké­ho, ale odváž­né­ho a čest­né­ho Gwainea.

            Na fil­mo­vých plát­nech má na svém kon­tě roli ve fil­mu CenturionMichaelem Fassbenderem, ve fil­mu Dominica WestaLee Cronina Through the Night, a také ve fil­mu Andrewa Hulla Siren a ve sním­ku Mikea Figgise Suspension of Disbelief.

             FRASER JAMES (Razor) je brit­ský fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec, kte­rý se naro­dil v lon­dýn­ské oblas­ti Camden Town. James, v jehož žilách kolu­je karib­ská krev, vystu­do­val The Guildhall School of Music & Drama. Na diva­del­ních jeviš­tích se obje­vil mimo jiné ve hrách Racek (open air pro­duk­ce v Regent’s Park), Liberian Girl (Royal Court), Wildefire (Hampstead), Zimní pohád­ka (Southwark Playhouse), v níž skli­dil vel­ké ohla­sy kri­ti­ky za výkon v roli krá­le Leonta, Král Lear a Troilus a Cressida (Shakespeare’s Globe) a The President of an Empty Room v Cottlestoe (Royal National Theatre). Fraser se také zúčast­nil mezi­ná­rod­ní­ho tur­né herec­ké spo­leč­nos­ti Out of Joint se hrou Our Country’s Good.

 

            RUBY ROSE (Abigail) je oje­di­ně­lou a řadou cen poctě­nou hereč­kou, jejíž hvězda rych­le stou­pá a kte­rá se sna­ží vyhle­dá­vat role, jež pro ni budou odpo­ví­da­jí­cí výzvou, aby tak s kaž­dým dal­ším dokon­če­ným pro­jek­tem pový­ši­la své umě­ní na zce­la novou úro­veň.

            Rose na sebe pozor­nost divá­ků popr­vé upou­ta­la svou pře­lo­mo­vou rolí v seri­á­lo­vém hitu sta­ni­ce Netflix Orange is the New Black. V červ­nu 2015 debu­to­va­la ve tře­tí sezó­ně toho­to seri­á­lu v roli Stelly Carlinové, drs­né vězen­ky­ně, jež na sebe svým cha­risma­tem upou­tá pozor­nost Piper (Taylor Schilling). V roce 2016 Ruby za svůj výkon v tom­to seri­á­lu zís­ka­la cenu SAG v kate­go­rii Výjimečný výkon herec­ké­ho týmu v kome­di­ál­ním seri­á­lu. Seriál Orange is the New Black, kri­ti­kou vyzdvi­ho­va­ný pře­de­vším za svou dějo­vou linii, v níž hra­jí klí­čo­vou roli ženy, byl něko­li­krát nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu Emmy.

             SHAWN ROBERTS (Wesker) je zná­mý z fil­mo­vé série Resident Evil spo­leč­nos­ti Sony Screen Gems a před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní závě­reč­né­ho fil­mu celé série. Zahrál si také po boku Mela Gibsona ve fil­mu Na hra­ně tem­no­ty spo­leč­nos­ti Warner Brothers, kte­rý reží­ro­val Martin Campbell.

            Kromě toho byl Roberts k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti The Weinstein Company Deník mrtvých a ve fil­mu spo­leč­nos­ti Lionsgate Vlci. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad film Miluji tě, Beth Cooperová reži­sé­ra Chrise Columbuse pro spo­leč­nost 20th Century Fox, Země mrtvých v režii George A. Romera pro spo­leč­nost Universal Pictures, X-Men v režii Bryana Singera pro spo­leč­nost 20th Century Fox, či napří­klad úspěš­ná kanad­ská roman­tic­ká kome­die Divoká jíz­da.

             WILLIAM LEVY (Christian) si zahrál v kri­mi­nál­ním thrille­ru spo­leč­nos­ti Universal Term LifeTerrencem HowardemVincem Vaughnem. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad film Tylera Perryho The Single Mom’s Club a sní­mek Addicted, oba od spo­leč­nos­ti Lionsgate.

            William, kte­rý se naro­dil na Kubě, imi­gro­val ve čtr­nác­ti letech do Miami na Floridě. V rám­ci base­ballo­vé­ho sti­pen­dia navště­vo­val Univerzitu sv. Tomáše, aby se poslé­ze začal napl­no věno­vat herec­tví. V roce 2008 obsa­di­la Williama mexic­ká tele­viz­ní pro­du­cent­ka Carla Estrada do hlav­ní role špa­něl­sky mlu­ve­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Cuidado con el Angel, díky kte­ré se stal Levy ze dne na den hvězdou a ve kte­ré ho ve Spojených stá­tech kaž­dý večer sle­do­va­lo v prů­mě­ru rekord­ních 5 mili­o­nů divá­ků.

            Poté si William zahrál v seri­á­lu Sortilegio, jehož finá­le zhlédlo cel­kem 6,6 mili­o­nu divá­ků a pře­ko­na­lo tak svou sle­do­va­nos­tí pro­gram sta­nic ABC a CBS. Jeho dal­ší seri­ál s názvem Triunfo del Amor byl nej­sle­do­va­něj­ším páteč­ním pro­gra­mem na všech tele­viz­ních sta­ni­cích. Seriály, v nichž se obje­vil, byly pře­lo­že­ny do desí­tek jazy­ků a vysí­la­ly se po svě­tě ve více než stov­ce zemí.

             PAUL W. S. ANDERSON (režie, pro­duk­ce, scé­nář) se po celém svě­tě pro­sla­vil svý­mi akč­ní­mi a napí­na­vý­mi fil­my. Ty cel­ko­vě utr­ži­ly po celém svě­tě přes 2 mili­ar­dy dola­rů a ihned po pre­mi­é­ře se pra­vi­del­ně obje­vo­va­ly na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti – což ho řadí mezi nej­pres­tiž­něj­ší reži­sé­ry svě­ta. Andersonovy fil­my pod­le výprav­ných pří­bě­hů jsou pro divá­ky veli­ce při­taž­li­vé, daly vznik­nout cel­kem čtyřem veli­ce úspěš­ným fil­mo­vým séri­ím a inspi­ru­jí se námě­ty z veli­ce širo­ké­ho spek­tra žánrů, jaký­mi jsou napří­klad kla­sic­ká lite­ra­tu­ra, vědec­ko­fan­tas­tic­ké pří­běhy, video­her­ní série či his­to­ric­ká fik­ce.

            Anderson, kte­rý se naro­dil a vyrůs­tal v Newcastle-upon-Tyne v Anglii, zís­kal baka­lář­ský titul v obo­ru film a lite­ra­tu­ra na Univerzitě ve Warwicku, kde násled­ně ve stu­diu pokra­čo­val a stal se nejmlad­ším stu­den­tem, kte­ré­mu se zde v tom­to obo­ru poda­ři­lo zís­kat titul magis­ter­ský.

            Paulovým prv­ním fil­mem byl níz­ko­roz­počto­vý úspěš­ný sní­mek Nakupování, kte­rý napsal a reží­ro­val. Tento tem­ný sní­mek o mla­dých Britech, kte­ří se věnu­jí krá­de­žím auto­mo­bi­lů, s nimiž násled­ně pácha­jí lou­pe­že, v němž si zahrá­li Sadie Frost a Jude Law (a obje­vi­la se v něm také legen­dár­ní zpě­vač­ka Marianne Faithful) byl v někte­rých brit­ských kinech zaká­zán, nicmé­ně se mu poda­ři­lo zapsat Andersona do divác­ké­ho pově­do­mí jako reži­sé­ra, kte­rý má vel­ký talent k natá­če­ní napí­na­vých akč­ních scén.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Resident Evil: Poslední kapitola


  • Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %26. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - 60 % Je tomu už 15 let, kdy přišel první Resident Evil. Na začátku roku 2017 přišel poslední. Jediné, co všechny filmy z filmové hororové série spojuje je hlavní herečka. X krát se změnili […] Posted in Filmové recenze
  • Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu25. ledna 2017 Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapitola je šestým a závěrečným dílem neuvěřitelně úspěšné filmové série, která je adaptací velice populární videoherní série […] Posted in Speciály
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Gorily v mlze13. dubna 2022 Gorily v mlze Gorily v mlze (Gorillas in the Mist) je americký dramatický film z roku 1988, který režíroval Michael Apted a v němž Sigourney Weaverová ztvárnila přírodovědkyni Dian Fosseyovou. Vypráví o […] Posted in Speciály
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lara Croft - Tomb Raider1. června 2021 Lara Croft - Tomb Raider Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!25. října 2019 Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost! Tak zase se producenti rozhodli, že natočí další díl série, která měla pouze dva úspěšné filmy. Ty další filmy, které se před letošní novinkou natočily nezopakovaly takový úspěch, jak se […] Posted in Filmové recenze
  • Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují!18. září 2019 Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují! Něco jako láska je příběhem dvou mladých lidí, jejichž cesty v průběhu několika let párkrát protnou a zase rozejdou. Oliver má jasný plán, jak po skončení vysoké školy odstartuje svou […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,51648 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56708 KB. | 27.06.2022 - 22:21:19